Huseier sitt ansvar for snø og is på taket

Om noe faller fra taket ditt og skader en tilfeldig forbipasserende, vil du som huseier kunne bli ansvarlig for skaden som oppstår. Dette kan medføre erstatningsansvar, bot og straff.

arealavvik, skatteregler utleie, foreldreansvar, samboeravtale, naboen har bygget, hvite prikker, balkonger og terrasser, fremleie, husleien

Huseier sitt ansvar

Som gård- og huseier har man plikt til å vedlikeholde og sikre bygningens tak mot at det skal falle ned snø, is og andre gjenstander som kan skade forbipasserende. Dette gjelder også når gården eies av et borettslag eller et eierseksjonssameie. I slike tilfeller er det styret som har den overordnede vedlikeholdsplikten. Det samme gjelder i utgangspunktet når bygården eies av et aksjeselskap.

Plikten til å forebygge farer følger av flere forskjellige lover, som for eksempel plan- og bygningsloven, naboloven, straffeloven, samt lokale politivedtekter. Ansvar for at gjenstander faller ned fra taket og skader forbipasserende kan også forankres i ulovfesta erstatningsrettslige ansvarsregler.

Erstatningsansvar

Som gård- og huseier vil man kunne bli erstatningsansvarlig dersom man opptrer uaktsomt. Hvorvidt en handling er uaktsom, beror på en konkret vurdering av om man har handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden. I vurderingen vil det være relevant å se på hva som er vanlig tilsyn og vedlikehold i forbindelse med snø og is på lignende byggverk. Er gårdeieren en profesjonell aktør vil bransjepraksis være av betydning for hvorvidt organiseringen av vedlikeholdet er forsvarlig. Som gårdeier må man også ta høyde for særlige forhold ved byggverket når vedlikeholdsrutinene fastlegges.

En gårdeier som vet, eller burde vite, at hele eller deler av bygningen har et vedlikeholdsbehov som potensielt kan volde stor skade, men som likevel unnlater å gjennomføre nødvendige og forsvarlige tiltak, kan komme i erstatningsansvar dersom skaden inntreffer. Videre vil huseier kunne bli erstatningsansvarlig om vedkommende ser lange og tunge istapper henge ned fra vinduskarmene eller taket, men likevel ikke fjerner dem eller varsler forbipasserende publikum. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke er tilstrekkelig å henge opp rasfarebannere på veggen langs fortauet. Det kreves også at man rydder taket for snø og is.

Fakta

For at skadelidte skal kunne få erstatning kan ikke vedkommende ha opptrådt uaktsomt. En uaktsom oppførsel kan for eksempel være å ikke følge skilt om risiko for at istapper kan falle ned fra taket. Har du handlet uaktsomt vil du selv være ansvarlig for skaden du har blitt påført.

Straffansvar

Straffeloven slår fast at den som uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, kan straffes med fengsel inntil 3 år. For hus- og gårdeiere innebære dette en plikt til å sørge for at man har forsvarlige rutiner for avdekking og fjerning av fare for snø- og isras mv. Det kreves at man påser at arbeidet utføres av kompetent personell og at det føres kontroll med at rutinene faktisk etterleves. Gjør man ikke dette, kan man bli ilagt straffansvar i tillegg til erstatningsansvar.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i erstatningsansvar. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring