Ekstremvær: Erstatning for naturskader som ikke dekkes av vanlig forsikring

De siste årene har det vært mer ekstremvær, og ekspertene spår at det også vil bli mer uvær i årene som kommer. Da kan det være greit å vite at man i en del tilfeller kan få erstatning fra naturskadefondet slik at man kan reparere skadene. Dette gjelder for eksempel skader på innmark/jordbruksarealer, moloer, kaier og veier.

ekstremvær, naturskader, forsikring

Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom alminnelig privat forsikring. Gjennom denne ordningen kan du få erstattet skader som følge av flom, jordskred, storm/stormflo og andre naturskader.

Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning fra Statens naturskadeordning.

Erstatning for naturskader

For å kunne få erstatning må skaden direkte skyldes en naturulykke. Det stilles bestemte krav til skaden for at den skal anses som en naturulykke. For å få erstatning for skade oppstått som følge av storm må det for eksempel ha blåst liten storm eller mer enn 20, 8 m/s. Dette illustrerer viktigheten av å kunne dokumenter både skaden og hvordan type ekstremvær som forårsaket skaden.

Det andre vilkåret som må være oppfylt for å få erstatning er at skadeobjektet ikke kan forsikres gjennom vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke om erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det var det.

Utmåling av erstatning

Etter naturskadeerstatningsloven § 5 skal erstatningen fastsettes på grunnlag av kostnadene ved gjenoppretting. Det er kostnadene ved å føre skadeobjektet tilbake til samme stand som rett før skadetidspunktet som skal legges til grunn for erstatningsutmålingen. Det skal derfor gjøres fradrag i kostnadsberegningen for slitasje på grunn av bruk og elde. Kostnader som følge av strengere offentlige krav til konstruksjonsmåter og dimensjonering, er å regne som ordinære gjenopprettingskostander som kan kreves dekket.

Dersom gjenopprettingskostnadene er vesentlig større enn bruksverdien eller gjenoppretting ikke kan skje av andre grunner, erstattes den verdiforringelse som skaden har medført. Ved fastsettelsen av bruksverdien må det ses hen til bruksverdien skadeobjektet har og hva det brukes til.

Sannsynliggjøre bruksverdien

Vår erfaring er at det må legges mye arbeid ned i å sannsynliggjøre og dokumentere den bruksverdi som det skadede objektet hadde. Det kreves kunnskap og kompetanse for å kunne dokumentere og sannsynliggjøre bruksverdien til det skadede objektet. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig med en takst som viser reparasjonskostnadene. Som følge av dette er det viktig å søke riktig bistand og kompetanse slik at du får den erstatningen du har krav på. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker om naturskader, som sørger for at du du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring