Du er alltid dekket av yrkesskadeforsikring etter arbeidsulykker. Arbeidsgiver har plikt til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Du kan ha krav på erstatning fra både forsikringsselskapet og fra NAV hvis du har blitt skadet på jobb. En slik erstatning kan komme opp i flere millioner kroner. Vi kan hjelpe deg med å få riktig erstatning og beste dekning fra NAV.

Børge Ongstad
Advokat / Partner

arealavvik

Yrkesskade: Dette hjelper vi deg med

En yrkesskade kan påføre deg økonomisk tap over en periode eller livet ut, og dette tapet skal du ha erstattet. Du kan i tillegg ha krav på menerstatning som dekker ikke-økonomisk tap. Disse rettighetene er i dag ansett som så viktige at de er lovfestede og gjelder selv om arbeidsgiver ikke har tegnet noen forsikring. Våre yrkesskadeadvokater kan hjelpe deg.

 • Fall og fallskader
 • Hørselsskader
 • Ryggskader
 • Løsemiddelskader
 • Trafikkulykker
 • Vold og Ran
 • Skader i forsvaret
 • Klemskader og amputasjoner

Yrkesskade og yrkesskadeerstatning

 

Blir du skadet i en arbeidsulykke har du krav på yrkesskadeerstatning. Erstatningen skal dekke påførte og fremtidige utgifter, tapt arbeidsevne i hjemmet, inntektstap og menerstatning. For de påførte utgiftene og inntektstapet vil du også kunne ha krav på renter.

 

Det er tre hovedvilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på yrkesskadeerstatning.

 1. Du må være utsatt for en arbeidsulykke eller yrkessykdom.
 2. Det må foreligge årsakssammenheng
 3. Du må ha lidt et økonomisk tap.

 

Les mer om yrkesskade her.

Hva er en arbeidsulykke og en yrkessykdom?

En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending som du har vært utsatt for mens du er i arbeid. En ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er uvanlig i arbeidet ditt vil også regnes som en arbeidsulykke.

 

En yrkessykdom er en sykdom som fremtrer som en følge av arbeidstaker er blitt skadelig påvirket av arbeidsmiljøet. Noen sykdommer likestilles med yrkesskade, og betegnes som listesykdommer. I forskriften omfattes blant annet stråleskader, hørselsskader, lungesykdommer, smitteoverførte sykdommer, mm.

 

Mange arbeidsgivere har tegnet forsikringer som kan gi bedre dekninger enn loven. Slike tillegg eller «add ons» foreligger i ca. 50% av alle yrkesskadesaker, og er vanlig i store private selskaper, kommuner og ved skader i Nordsjøen. Her må forsikringsavtalen innhentes for å klarlegge dine rettigheter etter en ulykke eller yrkessykdom.

Årsakssammenheng

Reglene for årsakssammenheng er gunstige for skadelidte. Advokatene våre kjenner til disse.

Økonomisk tap

For å ha rett til erstatning må du ha lidt et økonomisk tap. Enten i form av utgifter eller tapt inntekt. Du vil også kunne ha krav på menerstatning dersom du har en betydelig og varig skade.

Erstatning og stønad

Dersom du blir påført en yrkesskade eller yrkessykdom vil du kunne ha krav på både erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring og ytelser fra folketrygden.

 

Du er alltid dekket av yrkesskadeforsikring etter arbeidsulykker. Arbeidsgiver har en plikt til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet en forsikringsavtale vil alle forsikringsselskapene være solidarisk ansvarlige for å dekke dine skader. Selskapene kan deretter kreve regress fra din arbeidsgiver som ikke har fulgt sine plikter. Du skal være forsikret da arbeidsgiver har plikt til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dermed kan advokatbistand nærmest bli gratis for deg hvis du er dekket av forsikringen.

 

Yrkesskadeforsikringen kan dekke merutgifter og tapte inntekter. Dersom du er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art kan du ha krav på menerstatning.

 

Fra folketrygden vil du ha rett til ytelser etter særlige bestemmelser. Det betyr at regelverket er komplisert og at skadelidte alltid trenger en advokat i disse sakene.

Hva bør du gjøre om du er utsatt for en yrkesskade?

1

Meld fra om skaden så raskt som mulig

Det er viktig at både NAV og forsikringsselskapet får melding om skaden så raskt som mulig. Mange arbeidsgivere har gode rutiner med å melde ifra om skader eller sykdommer, men det er ditt eget ansvar at de rette instansene får beskjed om skaden eller sykdommen din. En advokat som er spesialisert innen yrkesskade hos Osloadvokatene kan hjelpe deg med å melde fra til de rette instansene på riktig måte.

2

Du kan ikke stole på alle forsikringsselskaper

Det er viktig å bruke en advokat innen erstatningsrett til å ivareta dine interesser. Et forsikringsselskap har ansvar for å holde forsikringspremiene nede. Et legeskjønn som fastsetter omfanget av din skade vil variere fra lege til lege. Det medfører at faktum og juss  blir vanskelig og komplisert. Ved denne type problemstillinger, og ved alle typer oppgjør vil du få ekstra god hjelp med en advokat hos Osloadvokatene.

3

Dokumenter symptomer

Skader må dokumenteres og behandles av leger og fysioterapeuter. Det er først etter behandlingen er avsluttet at man vet om skaden er varig og skadegraden kan fastsettes. Behandlingen og konsekvensene kan ta flere år å få avklart. Våre advokater innen yrkesskade kan hjelpe deg gjennom hele denne perioden og kan sørge for å dokumentere dette i ettertid.

4

Spar på kvitteringer

Utgangspunktet er at alle påførte merutgifter i forbindelse med ulykken dekkes av NAV eller forsikringsselskapet. Derfor er det viktig at du kan dokumentere alle utgiftene du har hatt.

Saker vi kan hjelpe deg med

arealavvik

Fall og fallskader

En fallskade er en skade forårsaket av et fall og oppstår ofte i forbindelse med en arbeidsulykke. Fallskader skjer i nesten alle typer av yrker og vil alltid være dekningsmessige etter loven. Det er mange alvorlige fallskader i landbruk, skogbruk, fiske, rengjøringsbransjen og i bygg- og anlegg. En hodeskade er en typisk skadetype etter et fall og som kan gi varig men og få store konsekvenser for inntektsevnen i mange typer yrker.

Ryggskade yrkesskade

Hørselsskader

En hørselsskade er en støyskade som er relatert til en skade i hørselsorganet grunnet lydtrykk. Det kan komme av en plutselig høy lyd, slag mot hode eller hodeskader, eller vedvarende høy lyd på arbeidsplassen. Øresus og andre nevrologiske skader kan være kompliserte saker og hvor grensen mellom yrkesskader, yrkessykdom og følgeskader må utredes og vurderes.

hva sier kjøpsloven om heving av kjøp, Testament ugyldig

Ryggskader

En ryggskade i arbeidssammenheng kan innebære en rekke ulike skader ettersom ryggen inneholder mange ulike strukturer. Skader i ryggen kan skyldes prolaps, nerveskade, muskelforstrekning, myalgier mm. Her kan man ofte få problemer i forsikringsoppgjøret selv om arbeidsulykken har forverret en gammel ryggskade

separasjon, boligen solgt, Holde tilbake leia

Løsemiddelskader

Løsemiddelskader er ofte relatert til stoffer som lett fordamper i bruk som gjør det enkelt å puste dem inn. Dermed går stoffene over i blodet og blir spredd rundt i ulike organer, som hjernen. Typisk er frisører, industriarbeidere, billakkerere og sprøytemalere mest utsatt.

ektefellebidrag, Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, heving av bilkjøp kjøpsloven, Remove term: heving av bilkjøp kjøpsloven heving av bilkjøp kjøpsloven

Trafikkulykker

En trafikkulykke kan også bli godkjent som yrkesskade dersom du i arbeidssammenheng blir skadet i trafikken. Det kan være samme eller ulike selskaper som er ansvarlig. Dersom flere og ulike regler gir rett til erstatning, har skadelidte krav på det oppgjøret som er best. Saker med flere ansvarlige selskaper kan bli ekstra vanskelig fordi skadevolderne skylder på hverandre.

Vold og Ran

Vold og Ran kan påføre deg en psykisk skade som gir deg like stor rett på erstatning. Slike psykiske skader og PTSD kan oppstå på flere måter. De som skyldes en arbeidsulykke, ran eller vold gir rett til yrkesskadeerstatning.

Skader i forsvaret

For vernepliktige som blir skadet under tjeneste finnes det egne forskrifter som gjør at det i noen tilfeller skal mindre til for at en skade ansees som en yrkesskade.

Yrkesskade

Klemskader og amputasjoner

En klemskade på arbeidsplassen kan for eksempel være at du har fått en arbeidsmaskin over fot eller arm. Klemskader skjer i alle typer av yrker som for eksempel i transportbransjen eller i bygg- og anleggsbransjen. Klemskader kan gi langvarige skader ved for eksempel brudd, hodeskader eller nerveskader. Amputasjoner oppstår gjerne ved bruk av ulike maskiner og hvor sikkerheten til den ansatte ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Dette kan være alvorlige saker hvor politi og arbeidstilsynet skal inn å vurdere arbeidsplassen.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Skader i rygg og nakke - Økte erstatning med over 1 million kroner

  En mann falt ned fra en stige, og ble påført skader i rygg og nakke. Skaden førte til at mannen ble 100 % ufør og dermed ute av stand til å jobbe. Forsikringsselskapet mente at det også var andre grunner til at mannen ble ufør og anførte en lavere erstatningssum enn Osloadvokatene mente var riktig.

  Osloadvokatene bisto mannen i forhandlinger med forsikringsselskapet. Forhandlingen var avgjørende for at forsikringsselskapet godtok økning av erstatningssummen. Klienten ble tildelt over 1 million kroner mer enn først tilbudt. Erstatningen dekket menerstatning og inntektstap, samt at klienten fikk dekket alle advokatutgifter av forsikringsselskapet.

  Saken viser at det ofte vil være lønnsomt å benytte seg av advokat ved spørsmål om yrkesskadeerstatning. Vi i Osloadvokatene sikrer at dine rettigheter ivaretas, og at du får riktig erstatning.

 • Skadet på jobbens sommerfest - fikk erstatning

  Saken dreide seg om en mann som ble lam etter en ulykke med en hurtiggående RIB-båt. Ulykken skjedde på vei til en sommerfest med jobben.

  For at det skal tilkjennes erstatning i et slikt tilfelle må skaden i utgangspunktet ha oppstått “mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidssted i arbeidstiden”. Rettspraksis viser at også spisepauser og andre faglige utflukter også omfattes.

  Tvisten i saken var om arbeidstakeren var “i arbeid” når mannen var på båttur. Retten kom til at mannen var i arbeid ettersom båtturen fremsto som obligatorisk da programmet forutsatte alles deltakelse. Turen hadde også et utpreget fremtidsrettet og faglig innhold. Han ble dermed tilkjent yrkesskadeerstatning.

 • Truckulykke - fikk erstatning for inntektstap

  Saken dreide seg om en mann som ble utsatt for en truckulykke på jobb. Ulykken førte til smerter i rygg og nakke og mannen arbeidet derfor ikke på 6 år.

  Retten fant at det forelå årsakssammenheng mellom ulykken og skaden. Vilkårene for yrkesskadeerstatning var dermed oppfylt og mannen ble tilkjent erstatning. Han fikk erstatning for sitt inntektstap på 900 000 kroner og forsikringsselskapet dekket alle saksomkostninger. Mannen fikk også medhold i sitt krav om erstatning av fremtidige inntektstap.

 • Tinnitus og hørselsskader - fikk 2 millioner i erstatning

  En helikopterpilot var blitt utsatt for støy over lang tid. Etter hvert opplevde piloten tinnitus, som til slutt ble permanent. Som en følge av dette fikk piloten nedsatt hørsel som førte til at han ble sykemeldt.

  Agder lagmannsrett kom til at piloten hadde krav på yrkesskadeerstatning. Piloten ble tilkjent erstatning for tapt arbeidsinntekt frem til pensjonsalder. Piloten ble også tilkjent menerstatning som skal gi erstatning for varig og betydelig skade, samt advokatutgifter dekket av forsikringsselskapet. Dette utgjorde en erstatningssum på 2 millioner kroner.

 • Falt fra stillaset på jobb - fikk 1,2 millioner i erstatning

  Saken dreide seg om en mann som ble utsatt for en fallskade fra et stillas. Under demontering av stillaset falt mannen 4-5 meter og landet på høyre skulder og overarm. Senere ble mannen erklært 100 % ufør. Han reiste så sak mot forsikringsselskapet som mente at arbeidsuførheten ikke alene stammet fra ulykken.

  Forsikringsselskapet mente at uførheten også var begrunnet i psykologiske utfordringer knyttet til samlivsbrudd og depressive tanker i ungdomsårene etter at foreldrene ble skilt. Mannen hadde imidlertid fungert godt i skolen og senere i arbeidslivet, til tross for de psykologiske utfordringene. Før ulykken sto mannen i en 100 % arbeidsstilling og hadde lite sykdomsfravær. Mannen hadde også gjennomført militærtjeneste uten merknader. Retten kom dermed til at det var fallskaden som var årsaken til uførheten.

  Mannen ble tilkjent påløpt og fremtidig inntektstap. Forsikringsselskapet måtte betale mannen 1,2 millioner kroner.

Våre advokater

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Hva koster det med en advokat fra Osloadvokatene i en slik sak?

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på våre tjenester. De fleste slike saker løses utenfor domstolene og det varierer hvor mange timer som medgår.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Dekker forsikringen mine advokatutgifter?

Ja, som regel dekkes advokatutgiftene dine av forsikringsselskapet. Advokatutgiftene er nemlig en del av ditt tap som du ikke ville hatt uten skaden på samme måte som legeutgifter og liknende. Kravet sendes til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring hos.

Kan jeg få gratis advokathjelp i yrkesskadesaker?

Våre advokater i Osloadvokatene vil sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper dermed som å dekke advokatutgifter med egne midler, selv ingen egenandel.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring