Krevde heving av boligkjøpet – Vant saken fullt ut

En av våre advokater bisto nylig en kjøper i kravet om å få heving av boligkjøpet. Kravet om heving ble fattet etter at kjøper oppdaget flere mangler ved huset etter overtagelsen. Kjøpet ble hevet og kjøperne vant saken fullt ut – med hjelp fra Osloadvokatene.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport, dispensasjon

Saken følger den gamle avhendingsloven, da kjøpeavtalen ble inngått før 01.01.2022.

Sakens bakgrunn

Selger og kjøper var enig i en rekke punkter. De var enig i at det forelå mangler ved brannsikring mot nabo etter tilbygg, at det var mangler på baderommene i både 1. og 2. etasje, at det var manglende drenering og mangelfull installering av ildsted. Selgeren mente at disse mangelen tilsa at det burde bli et prisavslag – kjøper ønsket heving av boligkjøpet.

Kjøper mente at boligen var i en vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med. De mente også at selgeren holdt tilbake eller hadde gitt uriktige opplysninger til kjøperen om flere av de anførte manglene. Mangler som kjøperen mente forelå, men som selger motsa seg var sviktende bæring som fører til heng i stuetaket og skjeve gulv på loftet, fukt- og råteskader på vinduer og fukt- og råteskader i underetasjen grunnet mangelfull drenering, mangelfullt utført elektrisk anlegg, mangelfull tetting av yttervegger, mangelfullt avløpsanlegg og manglende søknad om bruksendring for seksjon.

Det ble hentet inn to firmaer for å gjennomføre en grundig gjennomgang av boligen, det elektriske anlegget samt andre mangelfulle forhold. Rapporten viste at det forelå utbedringskostnader til omtrent 2,5 millioner kroner. Etter denne rapporten fikk kjøperne tilbud om 1 million kroner fra forsikringsselskapet, som selgeren hadde skrevet eierskifteforsikring hos. Kjøperne takket nei til tilbudet, og tok saken videre til tingretten.

Tingsrettens vurdering om heving av boligkjøpet

Tingretten kom frem til at manglene var så omfattende at det måtte bli gjennomført heving av boligkjøpet. Kjøper fikk ikke innvilget kravet om at fukt- og råteskader ved vinduer var en mangel. Retten mente at dette var naturlige skader, som kjøper selv kunne tenke seg frem til da vinduene var over 40 år gamle. Kjøper fikk medhold på alle punkter.

Fakta

Det er kjøper som har bevisbyrden for at mangelsansvar er oppfylt.

Opplysningsplikten

Retten velger å først ta stilling til om selgeren har misligtholdt sin opplysningsplikt. En selger er pliktig til å informere kjøper om alt en tror vil være av relevans. Innenfor dette ligger alt som selgeren vet eller burde ha visst om forskjellige ting ved boligen.

Retten kom frem til at resterende av de omtvistede punktene var mangler som selger visste til eller burde ha visst til og som en kjøper kunne ha forventet å fått informasjon om før avtaletidspunktet.

Dette støtter kjøpers syn om at det ikke var realistisk at selger var uvitende om at eget utført arbeid ikke oppfylte håndverksmessige standarder, trekk og råteskader i huset, eller mangelfulle søknader til offentlige myndigheter.

Tingsretten kom frem til at selgeren i stor grad kunne bebreides for opplysningssvikten

Fakta

Det er ulovlig for selger å gi uriktige opplysninger til kjøper. Ved uriktige opplysningen vil det kunne resultere i heving av kjøpet.

Spørsmålet om heving

For å kunne heve et kjøp må det ha blitt fremmet et krav innen rimelig tid og det må foreligge “vesentlig avtalebrudd”. Det skal bli foretatt en helhetsvurdering, hvor det overordnede spørsmålet vil være om kjøper har rimelig grunn til å si seg løs fra avtalen. I vurderingen skal det legges vekt på manglenes karakter og omfang, utbedringskostnadene størrelse, ulemper knyttet til utbedringen og selgerens subjektive skyld.

Det er ikke omstridt om kravet om heving har blitt fremmet innen rimelig tid.

Utbedringskostnadene i denne saken utgjør ca. 61% av kjøpesummen – som var på 3 500 000 kr. Tidligere avgjørelser har antydet at heving burde bli tatt til følge om utbedringssummen utgjør mellom 12% – 30% av kjøpssummen.

I boligannonsen var det skrevet at boligen har blitt “betydelig påkostet den siste tiden” og en kjøper kan derfor forvente en relativt god standard. Grunnet manglene, mente retten at det var en stor forskjell på hva kjøperen får og hva selgeren hadde lovet.

Om rettingen skulle bli gjennomført, hadde familien måtte flytte ut av det nykjøpte huset i en lenger periode. Arbeidet kunne ta mellom 6-12 måneder.

Summen av alt dette gjorde at tingretten kom frem til at kjøpet av boligen skulle heves.

Spørsmålet om erstatning

Som kjøper av en bolig kan man både få forsinkelsesrenter og erstatning for tapt verdistigning i saker om heving av kjøp. Verdistigningen kjøperen hadde krav på i denne saken var rett i underkant av 300 000 kr.

Kjøperen ble tilkjente i overkant av 4 millioner kroner i hevingsoppgjøret.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten min har fremstått som svært profesjonell og kompetent da de kjempet saken min og vant. Hele firmaet har også ellers vært forståelsesfulle og sympatiske under hele prosessen. Vil absolutt kunne anbefale dem videre.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring