Hvordan sikrer du dine krav ved leietakers konkurs?

I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over hva som skjer med husleiekontrakten når leietaker går konkurs, og hva du som utleier har krav på. Videre vil du i denne artikkelen få råd om hvordan du sikrer ditt krav før det er for sent.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, oppsagt, ugyldig, ansettelse, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav, arbeidsevne, arv, fond, aksjer, konkurs

Konkurs

Når et selskap blir slått konkurs er det som regel fordi selskapet er insolvent. At et selskap er insolvent betyr at det ikke er penger til å dekke løpende utgifter ved forfall, og at selskapet har mer gjeld enn eiendeler.

Når et selskap blir slått konkurs, opprettes det et konkursbo. Konkursboet tar beslag i alle eiendelene til selskapet, noe som betyr at selskapet mister sin råderett. For konkursboet blir det oppnevnt en bostyrer, hvor siktemålet er å realisere selskapets verdier til fordel for kreditorene.

Hva skjer med selskapets kontrakter?

Hovedregelen er at konkursboet ikke trer inn i selskapets løpende kontraktsforhold. For husleiekontrakter er imidlertid utgangspunktet motsatt. Konkursboet trer automatisk inn i husleieforholdet, med den konsekvens at krav på husleie kan kreves, som et krav mot boet.

Etter en konkursåpning har bostyrer fire uker på seg til å bestemme om boet skal fortsette leieforholdet. Som utleier bør du være oppmerksom på vilkårene som må være oppfylt for at boet skal anses for å ha avsluttet leieforholdet. Utleielokalet må stilles til utleiers rådighet, og boet må erklære at de ikke vil tre inn i husleiekontrakten. For at lokalene skal anses som stilt til utleiers rådighet, må eiendeler som inngår i konkursbeslaget enten fjernes eller abandoneres. Abandonering innebærer at konkursbeslaget oppheves og at eiendelen gis til skyldneren. Dette skjer som regel fordi eiendelene ikke har noen verdi for boet. Dette betyr at boet ikke har noen ryddeplikt overfor utleier, ettersom de kan velge å la alt stå i lokalene så lenge eiendelene abandoneres til skyldner.

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Fra og med 1. januar 2024 vil det tre i kraft endringer i forbrukerkjøpsloven. I denne artikkelen vil du få en oversikt over de viktigste endringene.

samboerkontrakt, samboeravtale, masseoppsigelse, undersøkelsesplikt, ekspropriasjon, konkurranseklausuler, avsavnsrenter, avhjelp, arbeidstillatelse, forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven sitt virkeområde utvides

Endringene i forbrukerkjøpsloven medfører at lovens virkeområde utvides til å også omfatte digitale ytelser som leveres sammen med et produkt, og som er nødvendig for at produktet skal virke. Det typiske eksempelet vil være programvaren til mobiltelfoner, nettbrett, smart-TV, klokker og biler.

Reglene om bevisbyrde endres

I dagens forbrukerkjøpslov, er regelen at mangler som viser seg innen 6 måneder, anses for å ha foreligget på kjøpstidspunktet med mindre det motsatte blir sannsynliggjort. Gjennom endringene som trer i kraft 1. januar 2024, blir forbrukerens posisjon ytterligere forsterket. Perioden hvor selgeren har bevisbyrden økes fra 6 måneder til 2 år. Utgangspunktet vil altså etter lovendringen være at en feil antas å ha vært tilstede på overtakelsestidspunkt såfremt feilen viser seg innen 2 år.

Nye reklamasjonsregler

Endringene i forbrukerkjøpsloven medfører nye reklamasjonsregler for oppdateringer og digitale ytelser som skal leveres løpende over en lengre periode. I slike tilfeller skal reklamasjonsfristen være like lang som perioden hvor oppdateringene eller de digitale ytelsene skal leveres. Gjennom denne regelendringen unngås altså situasjoner der reklamasjonsfristen utløper før forbrukeren har fått levert de oppdateringene eller digitale ytelsene som er avtalt.

Antall retteforsøk

Lovendringen medfører at antall retteforsøk som selgeren kan gjennomføre reduseres fra to til ett retteforsøk. Dette gjelder uavhengig av om det er samme mangel eller nye mangler som oppstår. Dette gjør at det i praksis blir enklere for forbrukere å kreve prisavslag eller heving. Det er imidlertid verdt å merke seg at loven åpner for flere retteforsøk dersom dette anses rimelig. I lovforarbeidene er det presisert at terskelen for dette ikke burde være særlig høy.

Hva betyr rentes renter?

Med rentes renter menes det at man beregner renter på opptjente renter. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hva, og hvordan rentes renter fungerer.

næringslokale, seilbåt, feriepenger, ung ufør, samlivsbrudd, felles bolig, arbeidsavtaler, forsinkelsesrenter, rentes renter

Hva er rentes renter?

Rentes renter innebærer at det regnes renter av det opprinnelige beløpet og påløpte renter, istedenfor at det bare regnes renter av det opprinnelige beløpet. Enkelt forklart innebærer altså rentes renter at man beregner renter på opptjente renter.

Hva er forsinkelsesrenter?

Når en pengefordring misligholdes påløper det forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrente kan kreves for alle typer kontrakter.

næringslokale, seilbåt, feriepenger, ung ufør, samlivsbrudd, felles bolig, arbeidsavtaler, forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter kan kreves for alle typer kontrakter der den ene parten har en betalingsplikt og ikke oppfyller denne rettidig. Formålet med forsinkelsesrenter å er kompensere for fordringshaverens tap, og hindre betalingsmislighold.

Forsinkelsesrenter begynner å løpe fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Påkrav er et varsel til skyldneren om å betale et krav. Påkrav kan sendes elektronisk dersom skyldneren uttrykkelig har godtatt dette.

Hva er avsavnsrenter?

Avsavnsrenter er en renteform som skal kompensere for utilsiktet kreditt der betingelsene for forsinkelsesrenter ikke er oppfylt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hva avsavnsrenter er, og når du kan kreve det.

samboerkontrakt, samboeravtale, masseoppsigelse, undersøkelsesplikt, ekspropriasjon, konkurranseklausuler, avsavnsrenter

Avsavnsrenter

Avsavnsrenter er en renteform som skal kompensere for utilsiktet kreditt. Dette innebærer at avsavnsrenter ofte er aktuelt i tilfeller hvor man ikke er klar over at man har et krav, eller i tilfeller der en person har hatt tilgang til en sum penger som han eller hun egentlig ikke hadde krav på.

Avsavnsrenter fungerer som kompensasjon for å ha hatt tilgang til penger man egentlig ikke hadde krav på. Videre skal avsavnsrenten ivareta korreksjonshensynet og rettferdighetshensynet. Verdien av penger endrer seg kontinuerlig, og det er dermed rimelig at den som har krav på pengene i alle fall tilkjennes avsavnsrenter tilsvarende inflasjonen som har vært.

Slik hever du et kjøp

Hvis varen har en “vesentlig mangel” kan du heve kjøpet. Men hvordan hever du et kjøp, og hva skjer når et kjøp heves?

hever

Hovedregelen er at avtaler skal holdes

Hovedregelen er at avtaler skal holdes, og at partene skal oppfylle sine forpliktelser. Likevel har du rettigheter hvis tingen du har kjøpt ikke er i samsvar med det som er avtalt, det er gitt uriktige opplysninger eller hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. I mange tilfeller rettes slike feil gjennom prisavslag, reparasjon eller omlevering. Om det ikke er mulig, kan det være aktuelt å heve kjøpet.

Slik hever du et kjøpt

Når du oppdager en mangel må du fremsette reklamasjon overfor selger så raskt som mulig for at du skal kunne gjøre hevingskrav gjeldende. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med oss. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Vilkåret for heving

For å kunne heve et kjøp, må vilkåret for heving være oppfylt. Dette vilkåret varierer avhengig av hvilken lov som kommer til anvendelse. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er “vesentlig”. I forbrukerkjøpsloven er vilkåret at mangelen ikke er “uvesentlig”. Dette innebærer at terskelen for å heve et kjøp etter forbrukerkjøpsloven er lavere enn etter kjøpsloven.

Den nye finansavtaleloven 2023

I januar 2023 kom den nye finansavtaleloven. Svindlerne har blitt flinkere til å svindle og rammer en større del av befolkningen enn tidligere. Loven ble utarbeidet med et ønske om å styrke forbrukervernet.

arvepakt

Den nye loven har erstattet den tidligere finansavtaleloven fra 1999 og angrerettloven på finansområdet. At samfunnet digitaliseres gjør det lettere for forbrukeren å benytte seg av diverse tjenester, men det gjør oss også mer sårbare. Den nye loven vil blant annet beskytte forbrukeren mot ID-tyveri.

Blir dine rettigheter som forbruker bedret av den nye finansavtaleloven?

Ved den nye loven må en forbruker dekke en viss del av svindelen selv, men det avhenger av situasjonen. Om forbrukeren har blitt svindlet, men ikke kan bebreides for sin opptreden er egenandelen på 450 kr. Ved grov uaktsomhet kan egenandelen være så høy som 12 000 kr, og om svindelen er gjort med forsett må forbrukeren stå ansvarlig for hele det tapte beløpet.

Å ha handlet med forsett betyr å ha grove brudd på sikkerhetsreglementet eller på en annen måte har vært slepphendt i oppbevaringen av kodebrikken. Det er usikker hva loven helt konkret legger i forsett, og hvor terskelen skal gå. Det som er helt klart er om en selv har gitt kodebrikken sin til en tredjeperson skal det mye til for at en ikke har handlet i forsett.

Tilbakeføringsplikten

Den største endringen ved den nye Finansavtaleloven er tilbakeføringsplikten. Tidligere har det vært slik at en selv må ta kontakt med banken, for så at banken selv skal ta en vurdering av saken. Om de mente du hadde blitt svindlet, kunne de selv bestemme den summen de mente du burde få tilbake. Dersom du var uenig i beløpet måtte du selv opprette en sak mot banken.

I dag er det slik at banken er pliktet til å tilbakebetale beløpet i sin helhet med en gang. Har du blitt svindlet for 10 000 kr, skal banken overføre 10 000 kr til din bankkonto. Om banken mener at forbrukeren har handlet med grov uaktsomhet eller i forsett må de opprette en sak mot forbrukeren. Vinner banken saken må forbrukeren tilbakebetale banken det en har fått for mye.

Opplevd BankID svindel? Da er du ikke nødvendigvis erstatningsansvarlig for det utbetalte beløpet

Høyesterett har nylig avsagt en dom som handlet om et ektepar som hadde misbrukt en annen manns BankID, ved å opprette et forbrukslån i hans navn. Forbrukslånet var på kr. 100 995,- og ble digitalt signert ved bruk av mannens BankID. Lånet også utbetalt i en konto som stod i denne mannens navn, men som ekteparet hadde opprettet og disponerte. Det ble ikke foretatt ytterligere kontroll fra banken enn signering ved BankID før de utbetalte beløpet. Høyesterett frifant mannen som opplevde misbruk av sin BankID for bankens krav om erstatning av det utbetalte beløpet.

BankID er en personlig avtale mellom banken og den enkelte kunde. Systemet brukes til kontroll av personens identitet, og benyttes til blant annet overføringer, for å ta opp mindre forbrukslån og transaksjoner. I denne saken var spørsmålet om hvilket ansvar banken har for etterprøving og kontroll ved elektronisk signatur.

Den konkrete saken; har mannen opptrådt uaktsomt i sin beskyttelse av egen BankID

Et ektepar hadde fått utbetalt et forbrukslån ved misbruk av en annen manns BankID. Ekteparet hadde fått tilgang til mannens personlige kode og kodebrikke. Det er ikke klart hvordan de fikk tilgang til denne sensitive informasjonen.

Spørsmålet i saken var om mannen hadde opptrådt uaktsomt i sin oppbevaring av kodebrikken. I dommen ble det gjort en vurdering av om vedkommende har handlet innenfor det man kan forvente av egen beskyttelse og adferd når det kommer til beskyttelse av BankID. Det ble uttalt at det på generelt grunnlag at innehaver av BankID forventes å overholde alle rimelige forholdsregler for å beskytte sin egen identitet. Det står også oppført i bankens reglement at man ikke skal røpe hverken personligpassord eller oppholdsstedet til kodebrikken til andre.

Høyesterett sin dom

I dommen legger Høyesterett vekt på at en bank har langt flere muligheter til å iverksette tiltak for å unngå at en tredjeperson misbruker forbrukerens BankID enn enkeltpersonen selv. Banken er klar over at det er en risiko ved en slik signering. Dette innebærer at de da også er ansvarlig for å passe på at kundenes sikkerhet er ivaretatt.

6 gode tips om du har opplevd bankID-svindel

BankID-svindel er et økende problem i samfunnet. BankID er en digital tjeneste som brukes av de fleste banker for å blant annet logge seg inn, betalinger, ta opp mindre lån og overføringer. Mister du kontrollen over egen bankID kan det ha store personlige konsekvenser. Her er en oversikt over noen tips om du har opplevd BankID-svindel.

gaver, uskifte, NAV, offentlig skifte, testament, arvepakt, samboers død, forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Et ofte sagt, men veldig nyttig tips for å forebygge svindel, er å ikke trykke på tilsendte linker. En normal svindelmetode er å utgi seg selv for å være banken. En bank vil aldri be deg om å skrive inn din personlige informasjon vis SMS eller E-mail. Du må også aldri oppgi dine personlige passord over telefon.

Har skaden skjedd og du har blitt svindlet er det noen steg vi anbefaler at du gjennomfører.

1. Ta kontakt med banken

Det første som må gjøres er å ta kontakt med banken. Dette er ekstremt viktig da banken har sikkerhetstiltak som vil motvirke at svindleren kan utnytte din BankID ytterligere .

2. Bytt passord og sperr kort/BankID

Det er viktig å foreta tiltak for å stoppe svindleren, også når du allerede har blitt et offer. Gå inn på banken sin nettside og bytt alle passord du kan. Du må også sperre kort og BankID for å motvirke at svindleren kan stjele enda mer penger fra deg.

3. Anmeld forholdet og sjekk om du har forsikring mot BankID-svindel

Det er viktig å anmelde forholdet til politiet. Anmelder du forholdet vil du også kunne få igjen på forsikring om du har en forsikring som dekker slike tilfeller.

4. Be banken om informasjon

Har du blitt svindlet MÅ du be banken om den nødvendig informasjonene. Informasjonen du mottar fra banken burde inneholde hvor omfattende svindelen er og hvordan svindelen er gjennomført.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring