Eier to boliger: Hvilken kan selges skattefritt?

Ved salg av fast eiendom er utgangspunktet at gevinsten skal beskattes. Unntak fra denne hovedregelen gjelder for salg av egen bolig. Men hva skjer hvis man benytter to boliger?

diskriminering, nabostøy, mangler, boligen er mindre, barnets beste, brannsikkerhet, si opp, leieforholdet, leietaker, utleier, skattefritt

Skatt ved salg av fast eiendom

Utgangspunktet ved salg av fast eiendom er at gevinsten skal beskattes. Unntak gjelder dersom vilkårene i skatteloven § 9-3 andre ledd, er oppfylt. Det fremgår av denne bestemmelsen at salg av fast eiendom er skattefritt når skatteyteren har “brukt” eiendommen som “egen bolig” i “minst ett av de siste to årene” før salget. Det er videre et vilkår at skatteyteren har eid boligen i “mer enn ett år” når realisjonen finner sted eller avtales.

Hva betyr “brukt”?

Ordlyden “brukt” som “egen bolig” viser til en skjønnsmessig vurdering hvor flere momenter spiller inn. Lovforarbeidene gir uttrykk for at man bare skal anses for å ha brukt én bolig som sin “egen bolig”. Det må derfor bringes klarhet i hvilken av boligene til skatteyter vedkommende har “brukt” som “egen bolig”.

I en slik vurdering skal det tas hensyn til hvor skatteyter har sin folkeregistrerte adresse, hvor vedkommende oppholder seg mesteparten av tiden og hvor vedkommende eventuelt har større formuesgoder som for eksempel innbo og private eiendeler. Det er også relevant å legge vekt på hvor vedkommende for eksempel parkerer sin private bil. Loven åpner for at brukshindringer som skyldes jobb eller helse ikke stenger for at vilkåret skal anses oppfylt.

Vurdering av Skattedirektoratet

Hvorvidt en person hadde brukt to boliger ble nylig behandlet i en bindende forhåndsuttalelse av Skattedirektoratet. I denne saken hadde skattyteren av helsemessige årsaker kjøpt en leilighet i tillegg til den han hadde fra før. Den nye leiligheten var imidlertid ikke innflyttingsklar, og skattyteren oppholdt seg derfor det meste av tiden i den gamle, men sov i den nye leiligheten. Spørsmålet i saken var om overnattingene i den nye leiligheten hindret skatteyteren fra å oppfylle kravet til brukstid ved salg av den gamle.

Skattedirektoratet konkluderte med at selv om skatteyteren hadde sovet i den nye leiligheten, ble den gamle benyttet på en slik måte at den fortsatt var å anse som skatteyterens “egen bolig”.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i eiendomssaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ferdigattest manglet – kjøper kunne holde tilbake deler av kjøpesummen

Paret kjøpte en bolig som et nybyggprosjekt for 7,5 millioner. Kjøpekontrakten ble underskrevet i 2013, og paret overtok boligen i mars 2014. Ved overtakelsen påpekte paret flere mangler og feil ved boligen. Et av forholdene var at boligen manglet ferdigattest. Paret holdt tilbake 50 000 kroner i påvente av gyldig ferdigattest. Selger motsatte seg dette og krevde at kjøperen betalte fult oppgjør. Saken gikk for lagmannsretten i 2017.

Endringer avhendingsloven Ferdigattest

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring