Hvordan sikrer du dine krav ved leietakers konkurs?

I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over hva som skjer med husleiekontrakten når leietaker går konkurs, og hva du som utleier har krav på. Videre vil du i denne artikkelen få råd om hvordan du sikrer ditt krav før det er for sent.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, oppsagt, ugyldig, ansettelse, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav, arbeidsevne, arv, fond, aksjer, konkurs

Konkurs

Når et selskap blir slått konkurs er det som regel fordi selskapet er insolvent. At et selskap er insolvent betyr at det ikke er penger til å dekke løpende utgifter ved forfall, og at selskapet har mer gjeld enn eiendeler.

Når et selskap blir slått konkurs, opprettes det et konkursbo. Konkursboet tar beslag i alle eiendelene til selskapet, noe som betyr at selskapet mister sin råderett. For konkursboet blir det oppnevnt en bostyrer, hvor siktemålet er å realisere selskapets verdier til fordel for kreditorene.

Hva skjer med selskapets kontrakter?

Hovedregelen er at konkursboet ikke trer inn i selskapets løpende kontraktsforhold. For husleiekontrakter er imidlertid utgangspunktet motsatt. Konkursboet trer automatisk inn i husleieforholdet, med den konsekvens at krav på husleie kan kreves, som et krav mot boet.

Etter en konkursåpning har bostyrer fire uker på seg til å bestemme om boet skal fortsette leieforholdet. Som utleier bør du være oppmerksom på vilkårene som må være oppfylt for at boet skal anses for å ha avsluttet leieforholdet. Utleielokalet må stilles til utleiers rådighet, og boet må erklære at de ikke vil tre inn i husleiekontrakten. For at lokalene skal anses som stilt til utleiers rådighet, må eiendeler som inngår i konkursbeslaget enten fjernes eller abandoneres. Abandonering innebærer at konkursbeslaget oppheves og at eiendelen gis til skyldneren. Dette skjer som regel fordi eiendelene ikke har noen verdi for boet. Dette betyr at boet ikke har noen ryddeplikt overfor utleier, ettersom de kan velge å la alt stå i lokalene så lenge eiendelene abandoneres til skyldner.

Ikke fått lønn? Begjær arbeidsgiveren din konkurs

Hvis din arbeidsgiver ikke betaler deg lovt lønn eller feriepenger kan og bør flere juridiske grep tas. Vi hjelper deg med å få pengene du har krav på.

Ta kontakt med arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiveren din ikke betaler lønn eller feriepenger til avtalt tid kan det foreligge en misforståelse eller et teknisk problem. Manglende betaling kan imidlertid også skyldes at arbeidsgiver ikke vil eller kan betale. I et slikt tilfelle bør du starte med å kontakte arbeidsgiveren din for å få klarhet i hvorfor du ikke får betalt. Blir pengene utbetalt etter kort tid vil saken være løst. Hvis det tar lang tid bør du ta kontakt med advokat.

Hvorfor begjære arbeidsgiver konkurs?

Det er ulike fremgangsmåter for å drive inn et utestående lønnskrav. Dersom det rettslig sett er klart at du som arbeidstaker har et lønnskrav, er vår erfaring at det er effektivt og lite risikofylt å begjære arbeidsgiver konkurs. Et pluss er at arbeidstakere i et slikt tilfelle fritas fra å stille sikkerhet med 61 150 kr for omkostninger prosessen medfører. Videre slipper arbeidstaker å betale gebyr for begjæring av konkurs. Vi kan prosessen med å begjære arbeidsgiver konkurs, og sørger for at du får pengene du har krav på.

Slik fungerer prosessen

Første steg når man skal begjære arbeidsgiver konkurs etter konkursloven § 63 er å sende et påkrav til arbeidsgiver. Et påkrav er et varsel til arbeidsgiver om å betale. I varselet redegjør arbeidstaker for hva kravet gjelder, hvilket beløp som er utestående og for hvilken periode arbeidsgiver skylder penger. Vi anbefaler å sende brevet rekommandert, slik at man har bevis for at man har prøvd å kreve pengene. Fristen for å betale må settes til minst en uke.

Hvis arbeidsgiver ikke betaler innen fire uker etter at påkrav ble sendt, må varsel om konkurs sendes. Varselet sendes til hovedstevnevitne som forkynner varselet for arbeidsgiver. Det vil si at det er en tjenestemann ansatt i politiet som meddeler arbeidsgiver konkursvarselet. Etter at varselet er meddelt arbeidsgiver har virksomheten to uker på å betale.

Hvis du fortsatt ikke har fått pengene du har krav på når fristen i konkursvarselet har gått ut, er det neste steget å sende begjæring om konkurs til tingretten. Begjæringen må være mottatt av retten innen to uker etter at fristen for varselet om konkurs gikk ut.

Konkurs kan også begjæres direkte til retten

Konkurs kan også begjæres direkte til retten uten å gå veien om påkrav og varsel om konkurs. Fordelen med denne fremgangsmåten er at det vil gå raskere å åpne konkurs. Ulempen er imidlertid at det er den som begjærer konkurs som må bevise at virksomheten er insolvent. Arbeidsgiver er insolvent når virksomheten ikke har penger eller verdier til å gjøre opp for seg.

Betaler ikke arbeidsgiver deg lovt lønn eller feriepenger?

Økonomisk oppbremsing og rask renteoppgang kan medføre at flere arbeidsgivere får problemer med å betale sine ansatte. Dersom din arbeidsgiver ikke betaler deg lovt lønn eller feriepenger kan flere juridiske grep tas. Vi hjelper deg med å få pengene du har krav på.

Ta kontakt med arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiver ikke betaler lønn eller feriepenger til avtalt tid kan det foreligge en misforståelse eller et teknisk problem. Det kan imidlertid også skyldes at arbeidsgiver ikke vil eller kan betale. I et slikt tilfelle bør du starte med å kontakte arbeidsgiveren din for å få klarhet i hvorfor du ikke får betalt. Blir pengene utbetalt etter kort tid vil saken være løst. Hvis det tar lang tid bør du ta kontakt med advokat.

Hvor mye tid skal man gi arbeidsgiver før man tar juridiske grep?

Et lønnskrav foreldes i utgangspunktet ikke før det er gått tre år. Det er imidlertid likevel viktig å ta grep raskt. Dersom grunnen til den manglende lønnsutbetalingen er at arbeidsgiver ikke har penger, og etterhvert vil gå konkurs, vil du som arbeidstaker ha krav på å få dekket utestående lønn fra NAV på nærmere angitte vilkår. Ett vilkår er at lønnen er forfalt til betaling innen 12 måneder før fristdagen. Fristdagen vil si den dagen begjæring om åpning av konkurs kommer inn til retten. Hvis du venter for lenge, risikerer du derfor at kravene dine ikke dekkes av NAV. Vi anbefaler dermed å ta juridiske grep raskt.

Hva dekker NAV?

Arbeidstaker har krav på å få lønn som er forfalt til betaling innen 12 måneder før fristdagen, feriepenger som er opptjent det aktuelle året og året før, pensjonskrav, inndrivelseskostnader, rimelig omkostninger til advokat og renter. Den maksimale summen som arbeidstakeren kan få fra NAV er 222 954 kr. Arbeidstakeren har i tillegg krav på å få dekket kostnader ved konkursbegjæringen. Andre inntekter i søknadsperioden som for eksempel dagpenger vil bli trukket fra kravet.

Begjære arbeidsgiver konkurs?

Det er ulike fremgangsmåter for å inndrive et utestående lønnskrav. Dersom det rettslig sett er klart at du som arbeidstaker har et lønnskrav, er vår erfaring at det er effektivt og lite risikofylt å begjære arbeidsgiver konkurs. Vi kan prosessen med å begjære arbeidsgiver konkurs, og sørger for at du får pengene du har krav på.

Gave mellom ektefeller – er det lov? Og hvordan gjør vi det?

Gave mellom ektefeller kan skape problemer både ved et eventuelt skilsmisseoppgjør, arveoppgjør og ved kreditorforfølgelse. Det rettslige spørsmålet som er felles for de tre situasjonene er spørsmålet om gaven er gyldig. Gavens gyldighet kan få stor økonomisk betydning.

Forbruker advokat

Hva er en gave mellom ektefeller?

En gave er en overføring av verdier fra den ene ektefellen til den andre. Såkalte ”vanlige” gaver er ikke problematiske. Det er altså gaver av større økonomisk verdi hvor spørsmålet om gyldigheten kan komme på spissen. Dette kan være gaver som ytes i hensikt av å berike den andre, for å gi vedkommende større økonomisk trygghet, eller det kan være gaver som ytes som ledd i økonomisk planlegging.

Hva avgjør om en gave er gyldig?

For at en gave mellom ektefeller skal være gyldig kreves det at gaven er skjedd i ektepakts form. Formkravene som er angitt i ekteskapsloven må således være overholdt for at gaven skal anses for å være gyldig.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring