Adgangen til å gi gaver av uskifteformuen

For en gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo er det visse begrensninger i retten til å gi gaver. Den lengstlevende ektefellen kan ikke uten samtykke fra arvingene gi bort gaver som står i misforhold til uskifteformuen.

gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre

Hva er en gave?

En gave er en vederlagsfri formuesoverføring som har til hensikt å berike mottakeren.Hvorvidt det er tale om en gave må vurderes på avtaletidspunktet.

Gavesalg likestilles med rene gaver. Et gavesalg er når man kjøper en gjenstand til underpris.Det vil si at man overdrar noe mot et vederlag som er større enn symbolsk, men lavere enn markedspris. Et eksempel på et gavesalg kan være at lengstlevende ektefelle bytter bort sin verdifulle enebolig mot en av barnas mindre leilighet.

Gave som står i misforhold til uskifteformuen

Den lengstlevende ektefelle kan ikke uten samtykke fra arvingene gi bort gaver som står i misforhold til uskifteformuen. Vilkåret om at gaven må stå i misforhold til uskifteformuen krever en konkret helhetsvurdering. Bestemmelsen i arveloven som begrenser lengstlevendes adgang til å gi gaver som står i misforhold til formues i uskifteboet uten arvingenes samtykke er ny i arveloven fra 2019. Høyesterett har derfor ikke hatt anledning til å uttale seg om terskelen for misforholdet enda. I juridisk teori er det flere uttalelser om en matematisk beregning av terskelen. Sammenfatningsvis går disse ut på at gaver under 10 % av boets verdi aldri kan omstøtes mens gaver på mer enn 30 % nesten unntaksvis bør omstøtes. Gaver på mellom 10–20 % av boets verdi er i faresonen for omstøtelse.

Med mindre det er klart at gaven overstiger misligholdsterskelen, må det trekkes inn andre momenter i helhetsvurderingen. Det er blant annet relevant å se hen til om boet har steget eller sunket i verdi i uskifteperioden, gavens art og om gaven illojalt har ført til en tapping av boet.

Gave mellom ektefeller – er det lov? Og hvordan gjør vi det?

Gave mellom ektefeller kan skape problemer både ved et eventuelt skilsmisseoppgjør, arveoppgjør og ved kreditorforfølgelse. Det rettslige spørsmålet som er felles for de tre situasjonene er spørsmålet om gaven er gyldig. Gavens gyldighet kan få stor økonomisk betydning.

Forbruker advokat

Hva er en gave mellom ektefeller?

En gave er en overføring av verdier fra den ene ektefellen til den andre. Såkalte ”vanlige” gaver er ikke problematiske. Det er altså gaver av større økonomisk verdi hvor spørsmålet om gyldigheten kan komme på spissen. Dette kan være gaver som ytes i hensikt av å berike den andre, for å gi vedkommende større økonomisk trygghet, eller det kan være gaver som ytes som ledd i økonomisk planlegging.

Hva avgjør om en gave er gyldig?

For at en gave mellom ektefeller skal være gyldig kreves det at gaven er skjedd i ektepakts form. Formkravene som er angitt i ekteskapsloven må således være overholdt for at gaven skal anses for å være gyldig.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring