Adgangen til å gi gaver av uskifteformuen

For en gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo er det visse begrensninger i retten til å gi gaver. Den lengstlevende ektefellen kan ikke uten samtykke fra arvingene gi bort gaver som står i misforhold til uskifteformuen.

gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre

Hva er en gave?

En gave er en vederlagsfri formuesoverføring som har til hensikt å berike mottakeren.Hvorvidt det er tale om en gave må vurderes på avtaletidspunktet.

Gavesalg likestilles med rene gaver. Et gavesalg er når man kjøper en gjenstand til underpris.Det vil si at man overdrar noe mot et vederlag som er større enn symbolsk, men lavere enn markedspris. Et eksempel på et gavesalg kan være at lengstlevende ektefelle bytter bort sin verdifulle enebolig mot en av barnas mindre leilighet.

Gave som står i misforhold til uskifteformuen

Den lengstlevende ektefelle kan ikke uten samtykke fra arvingene gi bort gaver som står i misforhold til uskifteformuen. Vilkåret om at gaven må stå i misforhold til uskifteformuen krever en konkret helhetsvurdering. Bestemmelsen i arveloven som begrenser lengstlevendes adgang til å gi gaver som står i misforhold til formues i uskifteboet uten arvingenes samtykke er ny i arveloven fra 2019. Høyesterett har derfor ikke hatt anledning til å uttale seg om terskelen for misforholdet enda. I juridisk teori er det flere uttalelser om en matematisk beregning av terskelen. Sammenfatningsvis går disse ut på at gaver under 10 % av boets verdi aldri kan omstøtes mens gaver på mer enn 30 % nesten unntaksvis bør omstøtes. Gaver på mellom 10–20 % av boets verdi er i faresonen for omstøtelse.

Med mindre det er klart at gaven overstiger misligholdsterskelen, må det trekkes inn andre momenter i helhetsvurderingen. Det er blant annet relevant å se hen til om boet har steget eller sunket i verdi i uskifteperioden, gavens art og om gaven illojalt har ført til en tapping av boet.

Fakta

Dersom man ønsker å gi bort fast eiendom eller gaver som står i misforhold til uskifteformuen kreves det samtykke fra arvingene.

Når kan man kreve omstøtelse av gave?

Hvis den gjenlevende ektefellen gir en urettmessig gave og gavemottakeren skjønte eller burde skjønt at ektefellen ikke hadde rett til å gi en slik gave, kan arvingene kreve gaven omstøtt jf. arveloven § 23. Det innebærer at gavemottakeren må tilbakeføre gavens verdi. Hva mottaker må ha forstått eller burde ha forstått, blir normalt et spørsmål om mottakeren har vært så aktsom som forholdene tilsa.

Fristen for å kreve omstøtelse er ett år etter at arvingen fikk kunnskap om gaven.

Fakta

Hvis en arving ønsker å kreve omstøtelse av en gave må dette gjøres innen et år etter at arvingen fikk kunnskap om gaven. Kravet kan rettes mot både gjenlevende ektefelle og gavemottakeren.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arvesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring