Gave mellom ektefeller – er det lov? Og hvordan gjør vi det?

Gave mellom ektefeller kan skape problemer både ved et eventuelt skilsmisseoppgjør, arveoppgjør og ved kreditorforfølgelse. Det rettslige spørsmålet som er felles for de tre situasjonene er spørsmålet om gaven er gyldig. Gavens gyldighet kan få stor økonomisk betydning.

Hva er en gave mellom ektefeller?

En gave er en overføring av verdier fra den ene ektefellen til den andre. Såkalte ”vanlige” gaver er ikke problematiske. Det er altså gaver av større økonomisk verdi hvor spørsmålet om gyldigheten kan komme på spissen. Dette kan være gaver som ytes i hensikt av å berike den andre, for å gi vedkommende større økonomisk trygghet, eller det kan være gaver som ytes som ledd i økonomisk planlegging.

Hva avgjør om en gave er gyldig?

For at en gave mellom ektefeller skal være gyldig kreves det at gaven er skjedd i ektepakts form. Formkravene som er angitt i ekteskapsloven må således være overholdt for at gaven skal anses for å være gyldig.

Dersom formkravene er overholdt er gaven i utgangspunktet gyldig. Giveren kan dermed ikke kreve verdien tilbake ved et senere skilsmisseoppgjør, og hans eller hennes særkullsbarn kan helles ikke kreve verdien av gaven dersom giverektefellen faller fra.

Tinglysing av ektepakt

For at en gave skal stå seg overfor giverektefellens kreditorer kreves det i tillegg at gaven har fått rettsvern. Rettsvern oppnås ved tinglysing av ektepakten.

Omstøtelse av gavedisposisjon ved konkurs

I dekningsloven § 5-2 er det angitt at gaver som er ytet en viss tid før konkursen i enkelte tilfeller kan omstøtes. At gaven omstøtes innebærer at gavedisposisjonen blir omgjort til fordel for konkursboet. Konkursboet kan dermed ta beslag i gaven på tross av at den ikke lenger tilhører ektefellen som er konkurs.

Konkursboet kan omstøte gaver som er gitt mellom ektefeller senere enn to år før fristdagen. Fristdagen ved konkurs er dagen da konkursbegjæringen ble tatt til følge. Dette gjelder med mindre det kan bevises at skyldneren fortsatt var ”utvilsomt solvent” da gavene ble fullbyrdet, jf. deknl. § 5-2.

Enkeltforfølgende kreditorer

En kreditor som hadde en fordring mot giveren på det tidspunkt gaven ble gitt, og som ikke får dekning hos giveren, har etter ekteskapsloven § 51 rett til å holde seg til mottakeren inntil verdien av det som er overført. Mottaker kan fri seg fra ansvaret ved å bevise at giveren utvilsomt fortsatt var solvent etter at gaven ble gitt.

Denne regelen vil det bare være behov å anvende hvor gaven har fått rettsvern. Har den ikke det kan kreditor søke dekning i gaven på vanlig måte.

Har du spørsmål om gave mellom ektefeller og ektepakt? 

Kontakt Osloadvokatene
Ved advokat Kristoffer Dalvang

epost:dalvang@advokat.no eller på telefon 922 65 960

Relaterte saker:

Ektefellers underholdsplikt
Urimelig ektepakt