Når en artist avlyser kan du ha krav på penger tilbake

Har du kjøpt en billett til en festival eller konsert og opplevd at artisten du var mest gira på avlyser? Da kan du ha krav på å få pengene tilbake.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser

Artister avlyser

De største artistene, som også brukes i markedsføringen, er ofte hovedårsaken til at folk kjøper billetter til en festival eller konsert. Dessverre er det imidlertid vanlig at det nettopp er de største artistene som avlyser. Hvis sentrale artister ikke dukker opp, bør du som forbruker sende en e-post til arrangøren der du krever prisreduksjon.

Har man rett til å få penger tilbake?

I mange tilfeller inkluderer arrangørene en merknad i kjøpsvilkårene om at avlysninger ikke gir rett på tilbakebetaling. Dette gjøres for at arrangøren skal forsikre seg mot potensielle krav fra publikum. Slike vilkår kan imidlertid være urimelige og derfor ugyldige.

Urimelige vilkår

Avtaleloven § 36 gir hjemmel for å revidere urimelige avtaler på formuerettens område. Bestemmelsen fastslår at en avtale kan settes helt eller delvis til side eller endres dersom det vil virke urimelig eller stride med god forretningsskikk å opprettholde den.

Foreldelse og fristavbrudd

Foreldelse innebærer at et krav faller bort fordi det ikke er gjort gjeldende innen en bestemt frist. For å sikre at du kan kreve pengekravet oppfylt, er det derfor avgjørende å avbryte foreldelsesfristen i rett tid.

tapt barndom, usaklig oppsigelse, foreldelse, fristavbrudd, sykepenger, diskriminering, kledningen på huset, underpresterer, motorsykkel

Foreldelse

At et pengekrav er foreldet, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Hovedbegrunnelsen bak foreldelsesreglene er å beskytte skyldneren mot gamle forhold når det har gått lang tid. Reglene beskytter også skyldneren mot å betale samme fordring to ganger. Når foreldelsesfristen er utløpt, trenger ikke skyldneren å bevise at gjelden er gjort opp, ettersom den uansett er bortfalt.

Foreldelsesfristens lengde

Foreldelsesfristens lengde varierer avhengig av typen krav. Etter foreldelsesloven er den generelle fristen 3 år. Dette kan for eksempel illustreres ved en situasjon der du inngår en kontrakt med en elektriker om levering av et nytt elektrisk anlegg. Hvis det hefter en mangel ved anlegget, vil du ha et krav mot elektrikeren, som utløper tre år etter leveringsdatoen.

Foreldelsesfristens lengde er annerledes for blant annet gjeldsbrev, lån, bankinnskudd og pensjon. Lengden på foreldelsesfristen kan også forlenges dersom kravet ikke er gjort gjeldende på grunn av manglende kunnskap om fordringen eller skyldneren. Hvilken foreldelsestid som gjelder i din sak avhenger således av de konkrete forholdene i saken.

Når starter foreldelsesfristen å løpe?

Foreldelsesfristen starter den dag fordringshaveren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse. Dette innebærer at fristen som et utgangspunkt starter å løpe når kravet forfaller. For krav som oppstår ved mislighold, slik som et erstatningskrav, regnes fristen fra den dag da misligholdet inntrer.

Hva avbryter fristen?

Fristavbrudd kan enten skje ved at fordringshaveren iverksetter rettslige skritt, eller ved at skyldneren erkjenner forpliktelsen. En skyldner kan erkjenne en forpliktelse både uttrykkelig eller gjennom sin handlemåte. Det er ikke nok å bestride kravet eller forholde seg passiv, forpliktelsen må positivt og noenlunde klart erkjennes i ord eller handling.

Fristavbrudd gjennom rettslige skritt, kan for eksempel skje ved å starte en rettssak, inngå en administrativ avgjørelse, iverksette tvangsfullbyrdelse, sende en prosessvarsling, starte en konkursprosess, delta i gjeldsforhandlinger eller foreta et skifte. Hvis en sak om fordringen blir innledet før fristen er ute, foreldes ikke fordringen selv om fristen løper ut før saken blir avgjort og eventuell tvangsfullbyrdelse blir gjennomført. Hvis det er flere skyldnere, må fristavbrudd gjøres gjeldende overfor hver enkelt skyldner.

Hvordan avbryte en foreldelsesfrist?

For å sikre at et pengekrav kan kreves oppfylt, er det avgjørende å avbryte en foreldelsesfrist i rett tid. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvordan du kan avbryte en foreldelsesfrist og opprettholde din rett til å kreve betaling.

vederlagskrav, foreldelsesfrist

Hva er foreldelse?

At et pengekrav er foreldet, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Dette innebærer at fordringshaveren taper sin rett til å kreve betaling. Har du et utestående krav mot en annen, er det således viktig at du er oppmerksom på foreldelsesfristen og hvordan du kan avbryte den.

Foreldelsesfristens lengde

Foreldelsesfristens lengde varierer avhengig av typen krav. Etter foreldelsesloven er den generelle fristen 3 år. Foreldelsesfristens lengde er imidlertid annerledes for blant annet gjeldsbrev, lån, bankinnskudd og pensjon. Lengden på foreldelsesfristen kan også forlenges i enkelte tilfeller. Hva foreldelsesfristen er i din sak avhenger således av de konkrete omstendighetene.

Hvordan avbryte en foreldelsesfrist?

Fristavbrudd kan enten skje ved erkjennelse av skyldneren, eller ved at fordringshaveren iverksetter rettslige skritt. Fristavbruddsformene er uttømmende og ufravikelige. Det betyr at en foreldelsesfrist ikke kan avbrytes på andre måter enn de som følger av foreldelsesloven. Videre er bestemmelse om fristavbrudd generelle uten hensyn til arten av den underliggende fordring. Kravets art kan imidlertid tilsi begrensninger.

Fristavbrudd må skje før fordringen foreldes. Etter at kravet er foreldet, kan ikke lenger fordringen gjøres gjeldende, og den anses bortfalt.

Foreldelse – Fristavbrudd ved erkjennelse

At et pengekrav foreldes, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Det er derfor viktig at foreldelsesfristen avbrytes på riktig måte. I denne artikkel vil du få en oversikt over hva det innebærer at fristavbrudd skjer ved erkjennelse.

dødsleie, fristavbrudd

Hvordan kan en foreldelsesfrist avbrytes?

Foreldelsesfristen kan avbrytes ved at fordringshaveren tar rettslige skritt mot skyldneren for å få dom, skjønn, voldgiftsdom eller tilsvarende avgjørelse. Det samme gjelder når skyldneren tar skritt for å få fastsettelsesdom om fordringen, eller når fornærmede ber påtalemyndigheten om å fremme kravet i en straffesak. Foreldelsesfristen avbrytes også når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen.

Fristavbrudd ved erkjennelse

Foreldelsesloven gir to eksempler på hvordan erkjennelse av en forpliktelse kan komme til uttrykk: gjennom avdragsbetaling eller betaling av renter. At rentebetaling anses som en erkjennelse av en forpliktelse, betyr at erkjennelse også kan skje indirekte.

Tidligere skulle det mye til for å konstatere erkjennelse. Erkjennelsen måtte være så tydelig at den kunne utgjøre et nytt og selvstendig grunnlag for forpliktelsen. Praksisen er imidlertid endret og avklart gjennom en nylig avsagt Høyesterettsdom. I dommen avviser Høyesterett vilkåret om at erkjennelsen må gi fordringen et nytt og selvstendig grunnlag. Det avgjørende er i stedet hvordan skyldnerens opptreden med rimelighet kan oppfattes av fordringshaveren. Det skal således foretas en konkret helhetsvurdering av skyldnerens atferd.

Mistenkt for fusk på eksamen – hva gjør du nå?

Dersom du er mistenkt for fusk på eksamen eller en innleveringsoppgave risikerer du å bli utestengt fra all høyere utdanning i ett år. Mistanken kan skyldes feil kildehenvisning, bruk av ulovlig hjelpemidler, ulovlig samarbeid eller mistanke om plagiat. Konsekvensen for den enkelte student er betydelig. Men hvordan er saksgangen i en sak om fusk på eksamen?

uføretrygd, fusk på eksamen

Trinn for trinn

       1. Mistanke oppstår

Dersom skolen mistenker at du har fusket på eksamen, vil du som regel få et skriftlig varsel. I varselet må skolen oppgi de bevisene de har for at du har jukset. Som regel vil du også bli innkalt til et møte med skolen. I et slikt møte anbefaler vi å bli bistått av advokat. Ved bruk av advokat øker sjansen for at du ikke blir utestengt.

Som student kan du velge å ha møte med skolen eller uttale deg skriftlig. Vi anbefaler deg å få advokaten din til å skrive denne uttalelsen. Advokaten sørger for at du ikke skriver noe som kan tolkes feil.

       2. Saken oversendes til lokal klagenemnd for studentsaker

Etter at studieinstitusjonen har gjennomgått mistanken om fusk vil de vurdere om mistanken består eller skal frafalles. Dersom mistanken består vil saken din bli oversendt til skolens lokale klagenemnd. I de aller fleste tilfeller vil du da ha krav på gratis advokatbistand.

       3. Enda ikke kontaktet advokat?

Dersom du enda ikke har kontaktet advokat, anbefaler vi absolutt alle å gjøre det når saken blir sendt videre til klagenemnda. Advokaten vil ivareta dine interesser, og sørge for at du ikke blir behandlet urettferdig.

       4. Partsinnlegg

Når saken er sendt inn til klagenemnda bistår vi deg med å sende inn et skriftlig brev med ditt standpunkt. Her argumenter vi for et best mulig resultat for deg.

       5. Møte i klagenemnda

Ikke alle klagenemnder aksepterer fysisk oppmøte, men en del gjør det. Vi blir med deg i klagenemnda og sørger for at dine interesser blir ivaretatt. I klagenemnda sitter det normalt en jurist, som er nemndas leder, samt en til to representanter fra studiestedet og en til to representanter for studenten. I dette møtet må du regne med å bli stilt spørsmål om mistanken og eksamen/oppgaven.

Det er ikke studenten som må bevise at han eller hun ikke har jukset. Det er skolen som må bevise at studenten har jukset. Dette har med bevisbyrde og rettssikkerhet å gjøre. Hvis det er tvil om studenten har jukset, skal tvilen komme studenten til gode.

       6. Vedtak fra klagenemnda

Etter at klagenemnda har behandlet saken får du et vedtak. I vedtaket skal klagenemnda forklare og grunngi det som er blitt utfallet i saken. Hvorvidt klagenemnda kan annulere eksamen din og/eller utestenge deg fra all høyere utdanning beror på om de mener du har fusket. Hva som er fusk på eksamen kan du lese mer om her.

       7. Vedtaket konstaterer utestengelse

Dersom vedtaket innebærer utestengelse, betyr det at du mister din rett til å studere i en viss periode. Utestengelsen gjelder alle høyere utdanningsinstitusjoner i hele Norge. Etter forvaltningsloven har alle involverte parter taushetsplikt. Det betyr at ingen utenforstående trenger å få vite at du er beskyldt for fusk.

       8. Klage vedtaket inn for Felles Klagenemnd

Felles Klagenemnd er et nasjonalt klageorgan for fuskesaker. De behandler klagesakene fra alle landets lokale klagenemnder. Felles Klagenemnd kan omgjøre vedtaket til din gunst, men de har ikke hjemmel til å gjøre reaksjonen mot deg strengere. Det betyr at du som student ikke har noe å tape på å klage saken inn her.

       9. Endelig vedtak

Felles Klagenemnd treffer det vi kaller for et endelig vedtak. Det betyr at du som student ikke har noen offentligrettslig klagemulighet. Saken er da over, med mindre du ønsker å reise søksmål mot studieinstitusjonen.

       10. Søksmål

Den siste muligheten du som student har er å reise søksmål mot studieinstitusjonen. Dersom du vinner frem i klagesaken kan du kreve erstatning for forsinket oppstart i arbeidslivet. Normalt vil startlønnen i Norge ligge på omkring 500 000 kr, noe som studiestedet kan bli ansvarlig for.

Gratis advokathjelp

Utgangspunktet er at studiestedet dekker dine utgifter til advokat. Dette gjelder både private og offentlige studiesteder. Du får dekket advokatbistand fra det tidspunkt sak om bortvisning eller utestenging er reist.

Kjøpekontrakten ble erklært gyldig

Spørsmålet i saken var om en kjøpekontrakt for en boligeiendom var ugyldig. Høsten 2019 ble B (kvinnen) og A (mannen) kjærester. Etter bruddet ble paret enig om at kvinnen skulle få overta det som hadde fungert som parets felles bolig. På kjøpstidspunktet strevde mannen med tunge psykiske plager, han mente derfor at kjøpekontrakten ikke var gjeldene. Kvinnen vant i tingretten, men avgjørelsen ble anket opp til lagmannsretten. Med bistand fra en av våre dyktige advokater vant kvinnen fram med at kjøpekontrakten var gyldig.

samboere, uskiftet bo

Sakens bakgrunn

Kvinnen og mannen ble kjærester høsten 2019. De bestemte seg vinteren 2020 for å flytte sammen. Til tider bodde også hver av partnernes egne sønner sammen med dem. Mannen hadde tidligere kjøpt boligeiendommen for 1,6 millioner kroner pluss omkostninger i 2013. April 2021 valgte paret å pusse opp boligen sammen. De tok i denne sammenhengen opp et felles lån på 2,1 millioner kroner. Lånet skulle finansiere oppussing og resterende av mannen sitt lån fra 2013. På sommeren 2021 tok forholdet slutt.

 

Etter bruddet ble det enighet mellom paret om at kvinnen skulle få kjøpe deres da felles bolig. Det ble skrevet under på en elektronisk kjøpekontrakt, som søsteren til mannen hjalp til med å finne. Det tidligere paret ble enig om en kjøpesum på 2.182.500 kroner, med en totalpris på 2.238.392 kroner. Overtagelsen ble avtalt til å skulle være 20. august samme år. Det ble også avtalt at mannen skulle få lov til å bo på eiendommen også etter overtagelsen, men ikke lenger enn til 1. desember samme år.

 

Mannen var psykisk syk

Mannen hadde over flere år vært plaget av sosial angst. I løpet av partnerskapet forverret de psykiske plagene seg til økende symptomer på angst og depresjon. Søsteren til mannen hadde flere ganger uttrykt sin bekymring for mannen sin helse, og om redselen for at han skulle kunne ta sitt eget liv. Mannen fikk hjelp av psykolog og fastlegen for å håndtere de psykiske plagene.

 

Gjennom sin advokat, mente mannen at han ikke var i stand til å ivareta sine egne interesser på grunn av angsten og depresjonen. De mener også at det var denne sykdommen som motiverte han til å inngå avtalen, og at det vil stride med redelighet og god tro å gjøre avtalen gjeldene.  

 

Lagmannsrettens vurdering – kjøpekontrakt var gyldig

Lagmannsretten tok en vurdering på om avtalen var i strid med Avtaleloven § 33. Det avgjørende i vurderingen var om mannen sin psykiske tilstand og situasjon utgjør en “omstendighet” som virket inn på avtaleinngåelsen. Og om det ville stride mot “redelighet” å gjøre avtalen gjeldene.

Uenige om forståelsen av et rettsforlik?

Rettsforlik er en enighet som partene har kommet til om hele eller deler av en sak undervis i et rettsmøte eller rettsmeklingsmøte. Rettsforlik har virkning som en rettskraftig dom og innebærer at man ikke kan anke den etter at rettsforliket er underskrevet. Men hva gjør to parter dersom man er uenige om hva man har blitt enige om?

I denne artikkelen gir våre eksperter deg en enkel innføring i reglene om rettsforlik.

Nekter utleier å tilbakebetale depositumspengene?

Ved leie av bolig eller lokale er det vanlig at utleier krever at leietaker betaler et depositumsbeløp som sikkerhet for leieforholdet. Pengene vil være en sikkerhet for skyldig leie, skader på boligen og andre krav som kan reise seg. Det oppstår imidlertid ofte tvister om depositumspengene. Utleier har kanskje kontroll over beløpet, og trekker fra penger uten å høre med deg som leietaker. Vi kan reglene, og sørger for at du får det du har krav på.

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, vann, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie, balkonger og terrasser, støy fra avløpsrør, branntiltak, korttidsutleie, depositumspengene

Depositumskonto

Utleier kan ikke kreve at beløpet betales inn til hans eller hennes private konto. Det er viktig at pengene settes inn på en særskilt depositumskonto hvor ingen av partene har eksklusiv råderett over beløpet. Dette er nødvendig for å sikre at utleie ikke kan ta ut pengene uten at leietaker samtykker. Det er utleier som skal opprette en slik depositumskonto, samt betale gebyr til banken for å opprette den.

Tilbakebetaling av depositumspengene

Når leieforholdet tar slutt, skal depositumsbeløpet i utgangspunktet overføres tilbake til leietaker. For at utleier skal ha krav på pengene, må leietaker ha misligholdt husleie eller påført skade på husrommet. Hvis utleier og leietaker ikke blir enige om at utleier kan kreve hele eller deler av depositumsbeløpet, må utleier reise søksmål for å få utbetalt pengene.

Gjelder kravet skyldig husleie?

Hvis kravet gjelder skyldig husleie, kan utleier fremme krav til banken. Banken kan bare utbetale skyldig husleie til utleier dersom visse vilkår er oppfylt. For det første må depositumskontoen og kontoen det innbetales husleie til, være i samme bank. Videre må det foreligge skriftlig avtale om at leietaker skal betale husleie til leietakers konto i denne banken. Utleier må også kunne dokumentere overfor banken at utleier ikke har betalt husleie for at vedkommende skal ha krav på utbetaling fra depositumskontoen. Banken skal vasle leietaker om slike krav fra utleier.

Hva gjør du når du er blitt mistenkt for fusk på eksamen?

Flere hundre studenter blir hvert år mistenkt for å ha fusket på eksamen. Mistanken kan skyldes feil kildehenvisning, ulovlig samarbeid eler ulovlig bruk av hjelpemidler. Konsekvensen av å bli tatt for fusk kan være betydelige for den enkelte student. Men hva er lurt å gjøre når man blir mistenkt for fusk på eksamen?

fusk på eksamen, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt

Har du fått varsel om mistanke om fusk på eksamen?

Dersom skolen mistenker at du har fusket på eksamen, vil du som regel få et skriflig varsel. Det første du må gjøre når du mottar et slikt varsel er å vurdere varselet. Skolen skal kartlegge situasjonen og sikre eventuelle bevis for at du har fusket. I varselet må skolen oppgi de bevisene de har for at du har jukset.

I mange tilfeller blir også studenten kalt inn til et møte med skolen. Det er som regel lurt å kontakt en advokat før et slikt møte. Studenter blir som regel utestengt fra høyere utdanning i et år ved fusk på eksamen. Ved bruk av advokat øker sjansen for at du ikke blir utestengt.

Saksbehandleren på skolen har taushetsplikt

Etter forvaltningsloven har saksbehandleren på skolen taushetsplikt. Det samme har advokaten din. Skolen har imidlertid ikke taushetsplikt overfor din advokat. Sensor, eksamensvaktene og andre ansatte ved skolen har også taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette betyr at ingen utenforstående trenger å få vite at du er beskyldt for fusk.

Studenten har rett til å uttale seg skriftlig

Som student kan du velge å ha møte med skolen eller uttale deg skriftlig. Vi anbefaler deg å få advokaten din til å skrive denne uttalelsen. Advokaten sørger for at du ikke skriver noe som kan tolkes feil.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring