Foreldelse og fristavbrudd

Foreldelse innebærer at et krav faller bort fordi det ikke er gjort gjeldende innen en bestemt frist. For å sikre at du kan kreve pengekravet oppfylt, er det derfor avgjørende å avbryte foreldelsesfristen i rett tid.

tapt barndom, usaklig oppsigelse, foreldelse, fristavbrudd, sykepenger, diskriminering, kledningen på huset, underpresterer, motorsykkel

Foreldelse

At et pengekrav er foreldet, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Hovedbegrunnelsen bak foreldelsesreglene er å beskytte skyldneren mot gamle forhold når det har gått lang tid. Reglene beskytter også skyldneren mot å betale samme fordring to ganger. Når foreldelsesfristen er utløpt, trenger ikke skyldneren å bevise at gjelden er gjort opp, ettersom den uansett er bortfalt.

Foreldelsesfristens lengde

Foreldelsesfristens lengde varierer avhengig av typen krav. Etter foreldelsesloven er den generelle fristen 3 år. Dette kan for eksempel illustreres ved en situasjon der du inngår en kontrakt med en elektriker om levering av et nytt elektrisk anlegg. Hvis det hefter en mangel ved anlegget, vil du ha et krav mot elektrikeren, som utløper tre år etter leveringsdatoen.

Foreldelsesfristens lengde er annerledes for blant annet gjeldsbrev, lån, bankinnskudd og pensjon. Lengden på foreldelsesfristen kan også forlenges dersom kravet ikke er gjort gjeldende på grunn av manglende kunnskap om fordringen eller skyldneren. Hvilken foreldelsestid som gjelder i din sak avhenger således av de konkrete forholdene i saken.

Når starter foreldelsesfristen å løpe?

Foreldelsesfristen starter den dag fordringshaveren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse. Dette innebærer at fristen som et utgangspunkt starter å løpe når kravet forfaller. For krav som oppstår ved mislighold, slik som et erstatningskrav, regnes fristen fra den dag da misligholdet inntrer.

Hva avbryter fristen?

Fristavbrudd kan enten skje ved at fordringshaveren iverksetter rettslige skritt, eller ved at skyldneren erkjenner forpliktelsen. En skyldner kan erkjenne en forpliktelse både uttrykkelig eller gjennom sin handlemåte. Det er ikke nok å bestride kravet eller forholde seg passiv, forpliktelsen må positivt og noenlunde klart erkjennes i ord eller handling.

Fristavbrudd gjennom rettslige skritt, kan for eksempel skje ved å starte en rettssak, inngå en administrativ avgjørelse, iverksette tvangsfullbyrdelse, sende en prosessvarsling, starte en konkursprosess, delta i gjeldsforhandlinger eller foreta et skifte. Hvis en sak om fordringen blir innledet før fristen er ute, foreldes ikke fordringen selv om fristen løper ut før saken blir avgjort og eventuell tvangsfullbyrdelse blir gjennomført. Hvis det er flere skyldnere, må fristavbrudd gjøres gjeldende overfor hver enkelt skyldner.

Fakta

En fordring vekkes ikke til live ved konkludent adferd eller passivitet. En forpliktelse kan bare gjenoppstå ved av skyldneren påtar seg en re-forpliktelse.

Trenger du hjelp i sak om foreldelse?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om foreldelse og pengekrav. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker om pengekrav og foreldelse vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring