Har du utestående penger, lån eller andre krav? Jeg har bred og omfattende erfaring med alle problemstillinger som reiser seg innen pengekrav- og formuerettslige forhold. Og sørger for at du får pengene eller det du har krav på.

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Dette hjelper vi deg med

Mange opplever at det er vanskelig og ubehagelig å selv å kreve tilbakebetalt penger, lån eller andre krav fra venner eller forretningsforbindelser.

 

Motparten kan for eksempel være uenig i grunnlaget eller omfanget av lånet eller kravet.

 

Andre opplever gjentatte løfter om tilbakebetaling, uten at noe skjer.

 

Å inndrive utestående fordringer kan være en omfattende og tidkrevende prosess, og vi anbefaler derfor å ta kontakt med advokat på et tidlig stadium. Vi kan bistå deg med å få etablert et tvangskraftig tvangsgrunnlag, sikre eksisterende krav ved utenomrettslig og rettslig inndriving og ved frivillig og tvungen etablering av pant, samt begjære realisasjon av pant etter etablering.

 

Vi fungerer som din støttespiller gjennom hele inndrivelse og sikringsprosessen og sørger for at du til slutt får det du har krav på.

  • Etablering av tvangsgrunnlag
  • Sikring av krav
  • Tilbakebetaling
  • Foreldelse
  • Hurtig tvangsfullbyrdelse
  • Tvangsdekning - realisere pantet
  • Tvangssalg eller tilbakelevering
  • Fravikelse eller utkastelse

Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse er rettslig inndrivelse av et krav med offentlige myndigheters hjelp. Rettslig inndrivelse kan skje via domstol eller namsmann. Hvis et krav ikke innfris eller gjøres opp frivillig, må den som har krav på noe be om bistand til å få fullbyrdet sin rett med offentlig tvang. I utgangspunktet kan de fleste krav inndrives med tvang, både pengekrav og naturalkrav. Naturalkrav kan for eksempel være krav på tilbakelevering av en gjenstand etter utløp av en leie- eller leasingavtale.

 

Hvilke krav stilles ved tvangsfullbyrdelse?

Det må foreligge et tvangskraftig tvangsgrunnlag for at et krav kan tvangsfullbyrdes. Det skilles mellom alminnelige tvangsgrunnlag som kan etableres ved alle krav og særlige tvangsgrunnlag hvor etableringen følger kravet og formuesgodet kravet skal sikres i Tvangsgrunnlaget må ikke være bortfalt på grunn av foreldelse eller eller passivitet.

 

Et alminnelig tvangsgrunnlag kan for eksempel være en dom, kjennelse, et rettslig forlik, uimotsagt pengekrav/skriftlig meddelelse eller en eksigibel gjeldsbreverklæring hvor det fremgår at kravet kan inndrives uten søksmål. For å få et sikret ved offentlig tvang, må det sendes en begjæring om bistand om dette til en namsmann. Hvilken begjæring om utlegg som skal benyttes må vurderes ut ifra hvilken type krav det er snakk og hva som er tvangsgrunnlaget, for eksempel om det skal tvangsinndrives en faktura/skriftlig meddelelse, gjeldsbrev, dom eller basert på lovbestemmelse som gir grunnlag for tvangsfullbyrdelse (uten søksmål).

 

Vurderingen av hvilken begjæringsform som skal brukes kan være vanskelig å finne ut av selv. Ta derfor kontakt med en av våre advokater. Våre advokater hjelper deg med hele inndrivelsesprosessen. Vi har bred erfaring med å vurdere om det beste for deg er å søke å få etablert tvangsgrunnlag ved en utenomrettslig prosess eller en rettslig prosess.

 

Midlertidig sikring av krav

For å kunne begjære midlertidig sikring må du ha et krav mot saksøkte og en særlig sikringsgrunn for at tingretten skal treffe en midlertidig avgjørelse. Midlertidig sikring av kravet er aktuelt der det er behov for å få etablert en midlertidig rettsavgjørelse om sikring av et krav inntil det foreligger en tvangskraftig og rettskraftig avklaring av at det foreligger grunnlag for kravet.

 

Den raskeste midlertidige sikringen av pengekrav er normalt ved å begjære arrest. Har du krav på noe annet enn penger så må det normalt begjæres midlertidig forføyning.

 

Arrest er aktuelt når det er grunn til å frykte at midler blir overført til utlandet, når et selskap tappes for økonomiske verdier eller når en kontrakt ikke oppfylles som avtalt. Vilkåret for arrest er at motpartens atferd må gi grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av pengekravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort. Arrest kan også gjennomføres der motpartens atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse må skje et annet sted enn i Norge.

 

Midlertidig forføyning benyttes normalt når det foreligger et ønske om å hindre at et krav bortfaller, når man ønsker å få tilbakeført en lovlig rettstilstand eller ønsker å stanse en ulovlig handling. Dette kan for eksempel gjøres ved å begjære utsatt iverksettelse av et offentlig vedtak, utlevering av verdipapirer eller utkastelse fra eller tilgang til fast eiendom mv. Vilkårene for midlertidig forføyning er at du har et krav og en sikringsgrunn. Videre må det foretas en forholdsmessighetsvurdering, der ulempen for saksøkte ikke må stå i åpenbart misforhold til saksøkers interesser.

 

Tilbakebetaling av krav

Når det er etablert et tvangsgrunnlag kan du kreve kravet ditt tvangsfullbyrdes. Dette skjer ved en rettslig inndrivelse med namsmannens bistand

Hvordan kreve inn utestående pengekrav?

1

Påkrav om tilbakebetaling

Etter at pengekravet har oppstått må du starte med å sende et påkrav. Et påkrav er et dokument som dokumenterer og spesifiserer betalingssted og forfall for et pengekrav. Påkravet er særlig viktig fordi det gir myndighetene skriftlig bevis for at du har krevd betaling. Dette må gjøres selv om du vet at motparten ikke vil betale.

2

Prosessvarsel

Det er et lovbestemt krav om at du før du kan sende begjæring om utlegg eller annen tvangsdekning har sendt et varsel om den prosess som er aktuell. Det kan ofte være hensiktsmessig at det sendes et påkrav/skriftlig meddelelse kombinert med varsel om prosess etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og etter tvisteloven 5-2.

3

Tvangsgrunnlag

For å få tvangsfullbyrdet et krav må saksøkeren ha et tvangsgrunnlag. Et tvangsgrunnlag er først og fremst dommer, kjennelser, avgjørelser av forbrukertvistutvalget, rettsforlik og visse andre avgjørelser som har samme virkning som en dom. Tvangsgrunnlaget må ikke være foreldet.

Saker vi kan hjelpe deg med

Etablering av tvangsgrunnlag

For at et krav kan tvangsfullbyrdes kreves det tvangsgrunnlag. I tillegg må tvangsgrunnlaget være tvangskraftig. Et tvangsgrunnlag kan for eksempel være dom, forlik eller gjeldsbrev.

urettmessig straffeforfølgelse, flytte, mangler, testament ugyldig, arvepakt, fremtidsfullmakt, sykemelding, sykemeldt, bilansvaret, oppholdstillatelse, veirett, reguleringsplan, barnefordelingssak, pensjon, samlivsbrudd, ekspropriasjon, drapssak, overvann, bistandsadvokat, eiendom, neste generasjon, arver, barnevernet, styreleder, eiendomsmegleren, opplysninger

Sikring av krav

Midlertidig sikring benyttes normalt for på kort sikt å få midlertidig sikret kravet ditt inntil tvangskraftig og rettskraftig avgjørelse. Det gjøres vanligvis ved arrest eller midlertid forføyning. For å begjære midlertidig sikring må du ha et krav mot saksøkte og en særlig grunn for at retten skal treffe en midlertidig avgjørelse

sykehjem, fremtidsfullmakt

Tilbakebetaling

Mange opplever lovnader om tilbakebetaling, uten at det skjer. I et slikt tilfelle må du skaffe deg tvangsgrunnlag for å få tilbake pengene. Ved tilbakebetaling av kreditt skal det betales renter.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon, kansellert fly, arveoppgjør, ekstremvær, erstatning, forsikring

Foreldelse

Foreldelse innebærer at et krav faller bort som følge av at det ikke er gjort gjeldende innen utløpet av et visst tidsrom. Ved foreldelse går et krav «ut på dato». Pengekrav foreldes i utgangspunktet etter 3 år. Krav om tilbakebetaling av pengelån foreldes normalt etter 10 år.

Arbeidskontrakt

Hurtig tvangsfullbyrdelse

Saksbehandlingstiden hos mange namsfogdkontor er for tiden svært lang. For det tilfelle hvor tvangsfullbyrdelsen haster, så finnes det noen meget praktiske regler som muliggjør en noe raskere prosess. Varsling om utleggsforretning kan eksempelvis unnlates dersom det foreligger konkret grunn til å tro at varslingen vil medføre at fullbyrdelsen blir vesentlig vanskeliggjort. En utleggsforretning kan hastebehandles ved at motpart ikke forelegges eller varsles om begjæringen om utlegg i forkant av direkte avholdelse. Namsfogden kan i et slikt tilfelle sikre kravet ditt med utleggspant/utleggstrekk etter bare noen dager!

arbeidsulykker, arbeidsulykke, opplysningsplikt, vold i nære relasjoner, bistandsadvokat

Tvangsdekning - realisere pantet

Når du har sikret krav med for eksempel pant fått i en konto, verdipapir eller i et annet pengekrav, kan du i etterkant av dette kreve å få utbetalt pengene til dekning av ditt krav. Dette er såkalt tvangsdekning. Begjæring om tvangsdekning skjer ved begjæring til namsfogdkontor eller tingrett som namsmann.

Tvangssalg eller tilbakelevering

Har du pant i et formuesgode kan du kreve pantet realisert ved tvangssalg eller tilbakelevering av dette formuesgodet. Dette kan være aktuelt ved pant i for eksempel være en bil, båt eller en eiendom mv. Hensikten med tvangssalget er at du skal få hel eller delvis for kravet ditt som er sikret med en panterett. Begjæring om tvangssalg eller tilbakelevering skjer ved begjæring til namsfogdkontor eller tingrett som namsmann.

ekspropriere, arbeidsulykker, styreleder

Fravikelse eller utkastelse

Fravikelse er det samme som utkastelse. Fravikelse er en prosess som kan føre frem til at en beboer eller leietaker må forlate en bolig eller et lokale som hen har hatt bruksrett eller eiendomsrett til. Dette er normalt oftest aktuelt hvis husleien ikke er betalt i tide, leiekontrakten er løpt ut, sagt opp eller hevet. Begjæring om fravikelse skjer ved begjæring til namsfogdkontor og i enkelte tilfeller til tingrett som namsmann.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

Våre advokater

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. De aller fleste slike saker løses utenfor domstolene og det varierer hvor mye tid som medgår. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man må regne med at går med til din sak.

 

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Rettshjelpsdekning via innboforsikring

Dersom du har innboforsikring vil den normalt dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr, foruten en liten egenandel. Rettshjelpsdekningen gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og bistår deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandel.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring