Dine rettigheter som leietaker

Flere opplever å møte på problemer på leiemarkedet. Flere av utfordringene er knyttet til manglende vedlikehold, uenighet om husleie og depositum. Som leietaker er man ikke alltid klar over hva som er lov og ikke. I denne artikkelen vil jeg derfor peke på dine rettigheter som leietaker.

rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil

Rettigheter som leietaker

Vi opplever at mange ikke kjenner godt nok til sine rettigheter som leietaker. Her er fem rettigheter du bør være klar over når du skal leie:

1. Depositum

En utleier kan ikke kreve at depositumet betales til han eller hennes private konto. Pengene skal betales til en særskilt bankkonto i leietakerens navn. Det er utleier som skal opprette en slik depositumskonto, samt betale gebyr til banken for opprettelse av den. Dette er den eneste måten man er sikret at utleier ikke kan ta ut pengene, uten at leietaker har gitt sitt samtykke.

Når leieforholdet tar slutt, skal pengene i utgangspunktet overføres tilbake til leietaker. For at utleier skal ha krav på penger fra depositumskontoen, må leietager ha misligholdt husleie eller påført skade på husrommet.

2. Øke husleien

Det finnes kun to lovlige måter å øke husleien på. Den første måten er ved indeksregulering av husleien. For at utleier skal kunne indeksregulere husleien må det gis skriftlig varsel minst en måned i forveien. Huseier kan indeksregulere husleien en gang i året.

Den andre lovlige måten å øke husleien på er ved tilpasning til gjengs leie. Dersom leieforholdet har var i minst to år og seks måneder, kan begge parter uten oppsigelse sette frem krav om at leien skal settes til gjengs leie. Med gjengs leie menes det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av lignende husrom på liknende avtalevilkår.

3. Uanmeldte besøk av leietaker

Som leietaker har man en eksklusiv bruksrett til den boenheten man leier. Utleier kan derfor ikke uten videre låse seg inn i leietakers hjem. For at utleier skal kunne låse seg inn i boligen må det gis varsel til leietaker i rimelig tid.

Fakta

Medfører arbeidene utleier utfører i boligen en ulempe for leietakeren, og ulempene ikke anses å være ubetydelig, kan leietakeren kreve avslag i husleien.

Er det akutt fare for skade på boligen, gjøres det unntak, og utleier kan låse seg inn for å begrense skadeomfanget. Utleier kan for eksempel låse seg inn i boligen ved brann eller vannlekkasje.

4. Ansvaret for vedlikehold av boligen

Hvem som har ansvaret for vedlikehold av boligen avhenger av hva partene har avtalt. Dersom partene ikke har avtalt noe, er det utleier som har hovedansvaret for vedlikehold av boligen. Det vil si at utleieren skal holde husrommet i den stand det var i ved overlevering, samt forhindre at mangler oppstår. Dersom for eksempel dører eller vindusruter skiftes ut, er dette utleiers ansvar. Hvis utleier ikke overholder plikten til å vedlikeholde boligen, kan leietaker kreve avslag i husleien.

Ved et leieforhold har også leietaker en vedlikeholdsplikt. Vedlikeholdsplikten innebærer at leietaker er ansvarlig for vedlikehold av eksempelvis dørlåser, kraner, toalett, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsberedere og inventar og utstyr i boligen som ikke er en del av den faste eiendommen.

5. Krav ved overtakelse

Ved overleveringen skal husrommet være ryddet, rengjort og i vanlig god stand, med mindre noe annet er avtalt. Hva som er “vanlig god standard” vil kunne tolkes forskjellig ut i fra hvilken bolig det er snakk om. Er ikke annet presisert må leietakeren i alle fall kunne forvente at vinduene er hele, taket er tett, låsene på dørene fungerer, at det elektriske anlegget er lovlig installert og fungerer, samt at boligen er utstyrt med påbudt brannvernutstyr.

Dersom det foreligger en mangel ved overtakelse kan leietakeren kreve at utleieren for egen regning retter den, dersom dette kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleieren. Mangel foreligger dersom det er gitt uriktige eller manglende opplysninger om boligen. Et eksempel kan være at utleier ikke har informert om fuktproblematikk.

Fakta

Hvis du velger å leie usett, kan ikke forhold som du burde blitt kjent med ved å gå på visning, gjøres gjeldende som en mangel. Dette gjelder med mindre du har hatt en rimelig grunn til å ikke undersøke boligen før innflytt. Et eksempel på en rimelig grunn kan være at det vil koste urimelig mye (reise- og oppholdsutgifter) å dra på visning. Dette er særlig tilfelle dersom utleier har solgt inn leieobjektet som veldig bra og mangelfritt.

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tviste om leieforhold. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring