Fikk heve kjøp av elbil

Nylig ble en sak om mangler ved en elbil behandlet av forbrukertvistutvalget. Tvisten handlet om at bilen hadde kortere rekkevidde enn opplyst, og at det forelå feil ved ladesystemet. Etter en samlet vurdering konkluderte forbrukertvistutvalget med at kjøperen kunne heve kjøpet.

elbil, rekkevidde, mangel, heve

Sakens bakgrunn

Kort til etter kjøpet oppdaget kjøperen at det var noe feil med ladesystemet til bilen. Det viste seg at bilen hadde en feil på en elektronisk komponent som styrte ladingen av batteriet, og som følge av dette kunne ikke bilen lades på hurtiglader. Ladesystemet ble flere ganger forsøkt utbedret, uten at dette var vellykket. For å reparere bilen var det derfor nødvendig å skifte motoren.

Videre ble det avdekket at bilen hadde mindre rekkevidde enn det som ble forespeilet. Kjøperens forutsetning for kjøpet var at han kunne kjøre strekningen Moss-Ski tur/retur uten å måtte lade underveis. Når dette ikke var mulig, fremsatte kjøperen krav om å heve kjøpet.

Forbrukertvistutvalgets vurdering

Spørsmålet var om feilen ved ladesystemet og bilens rekkevidde utgjorde mangler ved bilen. Siden kjøpet var inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende kom forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Etter forbrukerkjøpsloven skal elbilen passe for de “formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til” og svare til det som forbrukeren har “grunn til å forvente”.

Utvalget kom til at elbilen ikke var i tråd med det kjøper hadde grunn til å forvente. Det var således klart at det forelå en mangel. Videre var denne mangelen ikke “uvesentlig”, noe som medførte at kjøperen fikk heve kjøpet.

Trenger du hjelp i sak om elbil?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i bilsaker. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Elbil: For kort rekkevidde

Dersom elbilen ikke er i samsvar med avtalen eller opplysninger gitt av selger vil det foreligge en mangel. Ved mangel kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning.

elbil, rekkevidde

Hvilken lov kommer til anvendelse?

Det er viktig å være oppmerksom på at det gjelder ulike lover avhengig av om kjøper og selger opptrer som forbruker eller næringsdrivende. Dersom et bilkjøp foretas mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende, kommer kjøpsloven til anvendelse. Når en privatperson kjøper en elbil fra en bilforhandler, kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Når foreligger det en mangel?

Det følger av både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven at det foreligger en mangel dersom tingen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper eller innpakning som følger av avtalen. Dette vil si at dersom det i avtalen er angitt hvor lang rekkevidde elbilen har, og dette ikke samsvarer med virkeligheten, vil det foreligge en mangel.

Er elbilen solgt “som den er”?

Dersom bilen er solgt med et “som den er”-forbehold har selger i utgangspunktet fraskrevet seg ansvar for generelle feil og mangler ved bilen. Etter loven kan imidlertid ikke selger si i fra seg alt ansvar. Selv om elbilen er solgt “som den er” vil det foreligge en mangel dersom selgeren har tilbakeholdt opplysninger som må antas å ha innvirket på kjøpet. Videre vil det foreligge en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved bilen som selgeren kjente eller burde kjent til, og som kjøperen kunne forvente å få. Det vil også foreligge en mangel hvis bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Reklamasjon

En reklamasjon innebærer at du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil med bilen, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. Hvis du reklamerer for sent, risikerer du å ikke kunne gjøre mangelen gjeldende. Det bør ikke gå mer enn 2-3 måneder fra feilen oppdages til reklamasjon fremsettes. Det må alltid foretas en konkret vurdering, men den klare anbefalingen er å ikke nøle og fremsette reklamasjon umiddelbart.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring