Reklamasjonsfrister ved kjøp av båt

Ved alle båtkjøp løper det en frist for å klage/reklamere over feil og mangler. Det er viktig å overholde denne fristen, hvis ikke kan du ikke gjøre mangelen gjeldende.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister

Hvorfor har vi reklamasjonsfrister?

Reklamasjonsfrister eksisterer av flere grunner. En av grunnene er at selger har et legitimt og beskyttelsesverdig behov for på et eller annet tidspunkt å være “ferdig” med handelen. Det er lite hensiktsmessig å ha et åpent avtaleforhold løpende over lengre tid, ettersom for eksempel bevis og annen dokumentasjon kan bli svekket over tid. Videre innebærer reklamasjonsfristene at kjøper pålegges en aktivitetsplikt om å melde i fra om feil og mangler. Dette fører til lojalitet mellom kontraktspartene og at selger får kjennskap til det potensielle ansvaret så raskt som mulig.

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon innebærer at du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil med båten, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. Hvis du reklamerer for sent, risikerer du å ikke kunne gjøre mangelen gjeldende. Det anbefales derfor å reklamere raskt for å unngå diskusjoner om reklamasjonsfristen er overholdt.

Det stilles ingen spesifikke formkrav til reklamasjoner. En reklamasjon trenger derfor i utgangspunktet ikke å være skriftlig. Reklamerer du muntlig kan det imidlertid bli vanskelig å bevise at reklamasjonen ble fremsatt rettidig. Det anbefales derfor alltid å reklamere skriftlig.

Kjøpte bil med feil og mangler – fikk medhold i heving og erstatning

Bare en time etter å ha kjøpt ny bil, oppdaget kjøper at det var noe galt. Det viste seg at bilen hadde flere feil og mangler, og kjøperen krevde derfor heving av kjøpet og erstatning. Ved hjelp fra en av våre dyktige vant kjøperen fullt ut i forliksrådet.

erstatning for nakkeskade, mangler

Sakens bakgrunn

På vei hjem etter å ha kjøpt bilen, opplevde kjøperen etter ca. en times kjøring at det var en ulyd i bilens mellomaksel, samt at bilen varslet om mangel på kjølevæske. Får å undersøke hva som var galt, kjørte kjøperen til et bilverksted i nærheten. Under undersøkelsen ble det oppdaget flere feil og mangler ved bilen. I ettertid ble det også oppdaget flere feil, og det var stadig behov for etterfylling av olje og kjølevæske, samt at det var en ulyd i bilen. Ved ytterligere undersøkelser ble det konkludert med at det var en feil med bilens kjølesystem og at bremsene var fullstendig nedslitte. Kjøperen hevde at disse feilene utgjorde mangler ved bilkjøpet, og krevde derfor heving og erstatning.

Hadde bilen mangler?

For at man skal ha krav på prisavslag eller erstatning må det foreligge en mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer til de formålene som tilsvarende kjøretøy vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Båtkjøp – Hvordan svare på en reklamasjon?

Ofte fokuseres det mye på hvordan man sender en reklamasjon og fremsetter et mangelskrav. Dette utgjør imidlertid bare halve historien. Denne artikkelen vil derfor gi deg svar på hvordan du som selger bør håndtere en reklamasjon og gi et adekvat svar.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon

Reklamasjon

Mulighetene for hva det kan klages og reklameres over er mange og forskjellige. Mulige typer reklamasjoner varierer stort, og det er derfor ikke mulig å gi en fullstendig oversikt over hvordan du som selger bør gå frem. Likevel er det noen sentrale punkter som du alltid bør ta i betraktning og nøye vurdere før du svarer på reklamasjonen.

Bruk god tid

Kjøpers desperasjon er ofte betydelig, og som selger vil du instinktivt ønske å respondere raskt. Det er imidlertid sjelden det virkelig haster å svare på en reklamasjon. Vi anbefaler deg derfor å bruke god tid, tenke gjennom hva du burde gjøre og eventuelt rådføre deg med en advokat. Vi kan reglene og unntakene, og vil sørge for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Selv om du kanskje mener at reklamasjonen er uten rettslig grunnlag, har kjøperen funnet grunn til å mene at du er ansvarlig. Du bør derfor prøve å se problemstillingen fra kjøperens ståsted, og ta kjøperen på alvor. Da har du bedre forutsetninger for å tenke gjennom hva du bør gjøre.

Kjøpte båt med flere feil – Fikk medhold i heving og erstatning

Kort tid etter båtkjøpet oppdaget kjøperen flere feil. Som følge av dette fremmet kjøperen krav om heving og erstatning. Etter en helhetlig vurdering ga Forbrukerklageutvalget kjøperen medhold i både hevingskravet og erstatningskravet.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, heving

Sakens bakgrunn

Båten ble solgt for 100 000 kroner med en “som den er”-klausul. Salgsannonsen tydeliggjorde at båten ble solgt som et oppussingsobjekt, med behov for vedlikehold på treoverflatene. Av kjøpskontrakten fremgikk det at motoren fungerte som den skulle, og at den startet på første forsøk under visning på land. Videre var det i kjøpekontrakten krysset av på “nei” på spørsmål om båten hadde problemer med motoren, skroget, det elektriske anlegget, giret, propellanlegget, roret og om båten har hatt problemer med tidligere skader. Kjøperen var dermed i den tro om at båten var i i forholdsvis god stand.

Kjøpte båt med flere feil

Samme dag som kjøper overtok båten, oppdaget han flere feil og mangler. Girolje ble påfylt før avgang, og allerede 50 meter fra kai var det tomt for olje. Videre gikk ikke båten i gir, det elektriske anlegget fungerte ikke, toalettkvernen var defekt, baugpropellen var defekt og temperaturmåleren var defekt.

Å reparere noen av feilene, samt kraning og transport til et lokalt verksted ble estimert til mellom 70 000 og 90 000 kroner. Å bringe båten i kontraktsmessig stand, ville koste mer enn kjøpesummen. Kjøperen krevde derfor heving av kjøpet, samt erstatning for påløpte utgifter.

Når foreligger det en mangel?

Selv om båten er solgt “som den er”, foreligger det mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha virket inn på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Oppdaget skade på seilbåt – selger vant fullt ut

Tre år etter å ha kjøpt en seilbåt til en verdi av 745 000 kroner, oppdaget kjøperen en skade på båten. Videre undersøkelser indikerte at skaden mest sannsynlig skyldtes en grunnstøting. Kjøperen påsto at skaden utgjorde en mangel ved båten, og krevde erstatning samt heving av kjøpet. Med bistand fra en av våre dyktige advokater vant selgeren saken.

næringslokale, seilbåt

Når foreligger det en mangel?

Båten var solgt “som den er”, noe som vanligvis betyr at selger fraskriver seg ansvar for skjulte feil og mangler. Selv om en båt er solgt “som den er”, foreligger det imidlertid en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om båten, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Fikk heve båtkjøp på grunn av lekkasje

Kort tid etter båtkjøpet oppdaget kjøperen en lekkasje. Lensepumpen viste at båten hadde tatt inn 80 liter vann på en time. Kjøperen tok umiddelbart kontakt med selgeren og krevde heving av kjøpet. Etter en helhetlig vurdering ga Forbrukerklageutvalget kjøperen medhold i hevingskravet.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, lekkasje

Båten hadde lekkasje

Da kjøperen oppdaget lekkasjen, kontaktet han selgeren og krevde heving av kjøpet. Selgeren motsatte seg mangelskravet, og påpekte at båten hadde ligget i sjøen under hans eierskap i 10 år, samt blitt malt med bunnstoff årlig. Videre viste selgeren til at kjøperen hadde undersøkt skrog, styring og motor. Når båten ble solgt “som den er” hevdet selgeren at dette var en feil som kjøperen måtte bære risikoen for.

Undersøkelser av verksted

Basert på verkstedets funn ble det avdekket at lekkasjen skyldtes en skade som hadde oppstått over tid med hard bruk og tæring på nagler. Det ble funnet 26 nagler uten hode og en kjøllist som var deformert på flere plasser. Naglene var overmalt med bunnstoff, og verkstedet mente derfor det var stor sannsynlighet for at skaden var skjedd under selgerens eiertid. Lekkasjen var omfattende, og for å rette opp i dette måtte de fleste naglene byttes ut. Kostnadene for reparasjonen ble anslått til å ligge mellom 20 000 og 30 000 kr.

Basert på verkstedets uttalelser krevde kjøperen å få heve kjøpet. Hvis ikke kjøperen fikk medhold i hevingskravet, krevde han prisavslag på 30 000 kr.

Når foreligger det en mangel?

Selv om en gjenstand er solgt “som den er” foreligger det en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om båten, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Selgers rettigheter ved salg av båt

Ved salg av brukt båt kan det lett oppstå konflikter om eventuelle feil og mangler. Her vil du få en oversikt over hvilke rettigheter du som selger har ved salg av brukt båt.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt

Reklamasjon

Når en del tid har gått er det naturlig for selger å anse handelen som “ferdig”. En selger trenger derfor ikke å finne seg i en reklamasjon som kommer for lenge etter at kjøperen oppdaget, eller burde oppdaget feilen. Selgeren har rett til å bli meddelt reklamasjonen “innen rimelig tid”. Reklamasjon innebærer at kjøperen må påberope seg feilen, og at vedkommende på grunn av mangelen vil gjøre krav gjeldende.

Faktaopplysninger

Som selger har du rett til å få vite alle fakta som relaterer seg til den påståtte feilen. Dette gjelder også opplysninger om selgers bruk av båten, og andre omstendigheter som kan ha virket inn på årsaksforløpet. Selger har for eksempel rett til opplysninger om hva som er gjort av service og andre arbeider, kjøpers bruk, samt andre omstendigheter som kan ha hatt betydning for feilen. Dette kan typisk være fylling av feil/dårlig drivstoff, grunnberøringer og varmkjøring av motoren.

Båt med mangel – Hvordan skal man gå frem?

Har du kjøpt båt med feil eller mangler kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving. Men hvordan bør man gå frem for å få en ordning på problemet?

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt

Husk reklamasjon!

Når du oppdager feil med båten er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. En reklamasjon er et krav overfor selger hvor du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil med båten, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. Du kan lese mer om reklamasjon her.

Båtkjøp – Undersøkelsesplikt

De rettslige konsekvensene av hvordan kjøperen undersøker båten før kjøp, og hvilke krav det kan stilles til en slik undersøkelse, blir svært ofte sentrale temaer ved båttvister. Et viktig spørsmål handler om grensedragningen mellom selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over kjøpers undersøkelsesplikt.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt

Undersøkelser før kjøpet

I utgangspunktet stilles det ikke krav til deg som kjøper om at du må foreta undersøkelser av båten før du kjøper den. Annerledes kan det imidlertid stille seg dersom selger oppfordrer deg til undersøkelse. Om selger har oppfordret deg til å undersøke båten, og du ikke gjør det, kan du ikke gjøre feil gjeldende som du burde oppdaget under forundersøkelsen. Det samme gjelder dersom du på eget initiativ har undersøkt båten.

Hva må undersøkes?

Utgangspunktet er at de opplysninger en selger gir skal stemme. En kjøper har ingen plikt til å undersøke om disse opplysningene er riktige. Hva som hører under kjøpers risiko ved forundersøkelse, er dermed de ikke-opplyste forholdene ved båten.

Det er ingen bestemte krav til omfanget av en undersøkelse. Utgangspunktet er imidlertid at undersøkelsen må være i samsvar med god skikk. Er båten gammel og mye brukt tilsier dette at det må foretas grundigere undersøkelser enn ved en ny båt. Hvilke undersøkelser som må foretas bygger på alminnelige aktsomhetsvurderinger, der kravet til aktsomhet skjerpes eller svekkes ut i fra omstendighetene ved avtalen.

Kjøpte båt med ødelagt motor – fikk prisavslag og erstatning

Nylig var en tvist etter kjøp av båt oppe i Oslo tingrett. Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper at det var vann i motoroljen, noe som førte til at motoren måtte byttes. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kjøper frem med prisavslag og erstatning.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt

Når foreligger det en mangel?

For at man skal ha krav på prisavslag eller erstatning må det foreligge en mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom båten ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hvis det for eksempel er avtalt at båten skal være hvit, vil det foreligge en mangel dersom båten er gul. Dette gjelder selv om den gule båten er like bra som den hvite.

Det vil også foreligge en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis båten ikke passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til. Videre vil det foreligge en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring