Styrkede rettigheter for bilkjøpere- bilforhandler kan ikke lenger selge bilen «som den er»

Mange forbrukere kjøper bil fra en forhandler som «selges som den er». Nye lovendringer i forbrukerkjøpsloven endrer nå denne regelen, og stiller strengere krav til riktig og spesifikk informasjon ved bilkjøp.

Innføring av strengere krav til bilselger fra nyttår

Fra og med 1. januar 2024 innføres viktige endringer i forbrukerkjøpsloven ved bilkjøp. Endringene i loven styrker kjøpers rettigheter ved bilkjøp. Loven gjelder salg fra en profesjonell part (forhandler) til en forbruker. Les mer om bilkjøp her .

Hva har endringene å si for ditt bilkjøp?

Som forbruker kan en føle seg maktesløs dersom en oppdager feil ved bilkjøp, og hvert fall ved kjøp fra en bilforhandler. Snart stilles det imidlertid nye krav til den som skal selge bil, som styrker rettighetene til forbrukerne (kjøper). Det er spesielt en endring som kan ha stor betydning for deg som kjøper bil fra en profesjonell motpart.

Bilselger kan ikke lenger skrive «selges som den er»

En av de største endringene ved bilkjøp er at bilselger-ansvaret blir strengere. Tidligere har forhandlere kunnet gardere seg fra ansvar for mulige mangler, ved at bilen «selges som den er». Dette er derfor en stor og positiv endring for bilkjøper, fordi de fleste bruktbiler i dag nemlig selges «som de er».

Med endringen som innføres i forbrukerkjøpsloven fra nyttår kan ikke bilselger lengre fraskrive seg ansvar på denne måten. Bilforhandlere kan ikke lengre skrive i kjøpskontrakten at bilen «selges som den er». Med lovendringen som innføres 1. januar 2024 er bilselger derfor pålagt å opplyse om alle feil og avvik fra vanlige krav til kvalitet og funksjonalitet.

Skjerping av bilselger-ansvaret er gode nyheter for bilkjøper

I tillegg til at regelen om at biler kan «Selges som den er» skrotes, stiller også lovendringene andre nye krav til den som selger bil. Nå skal også feil ved bilen som oppdages inntil to år etter bilkjøpet, regnes som om de var til stede da bilen ble kjøpt. Endringen gjør at det er forhandleren som i større grad må dokumentere at feilen ikke var til stede eller skyldes forhold før salget. Feilen skal da som hovedregel repareres kostnadsfritt for kjøper. Endringene i forbrukerkjøpsloven er derfor en betydelig styrkning av rettighetene til den som skal kjøpe bil av en profesjonell.

Kravene til bilselger vil gjøre at det stilles høyere krav til å gi riktig informasjon om bilen i forkant av bilkjøpet.

Kjøpte småbruk med plastavfall i grunnen – Prisavslag

Nylig var en sak om prisavslag etter kjøp av boligeiendom oppe i Romerike og Glåmdal tingrett. Saken handlet om en kvinne som hadde kjøpt et småbruk med mulighet for å ha hest. Etter kort tid oppdaget imidlertid kvinnen mye plastavfall i grunnen på beitejordet på eiendommen. Kjøperen reiste derfor sak med krav om prisavslag. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater ble kvinnen tilkjent rundt 800 000 kr i prisavslag og saksomkostninger.

høy hekk, veirett, beitejorde, plastavfall

Saken bakgrunn

Eiendommen ble solgt som et småbruk og i prospektet stod det at eiendommen var perfekt for hestehold, og hadde stall, uthus og ridebane. Kort tid etter overtagelse oppdaget imidlertid kjøper flere feil ved eiendommen. Kvinnen oppdaget blant annet feil med Biovac-anlegget (minirenseanlegg) og traktoren som fulgte med kjøpet. Videre oppdaget hun store mengder plastavfall i grunnen på beitejordet der hestene oppholdt seg. Hun reklamerte derfor overfor selger, og krevde prisavslag og erstatning.

Når foreligger det en mangel?

Om det foreligger en mangel, må vurderes i tilknytning til hver feil som påberopes. Som et utgangspunkt foreligger det en mangel hvis gjenstanden ikke samsvarer med avtalen eller opplysninger gitt i forbindelse med kjøpet. Videre foreligger det en mangel hvis gjenstanden er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Feil og mangler: Elektriske feil

Feil og mangler ved det elektriske anlegget kan være vanskelig å avdekke, og utbedringene kan fort bli dyre. Det er derfor viktig å være klar over hvilke krav og rettigheter man har som kjøper av fast eiendom.

feil og mangler, elektriske feil

Elektriske feil

Selger har ingen plikt til å få en elektriker til å gjennomgå boligens elektriske anlegg før salg. Videre har de færreste takstmenn kompetanse til å vurdere det elektriske anleggets tilstand. Som kjøper vil du derfor ofte bare få informasjon om det elektriske anleggets alder. Det elektriske anlegget har forventet levetid på 25-30 år.

Det er strenge krav for hvem som kan utføre arbeid på det elektriske anlegget, ettersom feil og mangler ved det elektriske anlegget kan få store konsekvenser. Arbeid på det elektriske anlegget skal utføres av sertifiserte fagmenn. Dersom det er feil på det elektriske anlegget er det stor sannsynlighet for at noen ufaglærte har tuklet med det.

Kontakt elektriker

Hvis du tror at det er noe galt med boligens elektriske anlegg bør du kontakte en elektriker som kan kontrollere anlegget. Du vil da få informasjon om hva som er galt, og hva som må utbedres. Dette vil gjøre det enklere å gjøre gjeldende krav ovenfor selger.

Rettslig mangel

For at du skal kunne ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving må den elektriske feilen utgjøre en rettslig mangel. Det foreligger en rettslig mangel dersom feilen utgjør et avvik fra kjøperens forventning om tilstanden på boligen. Hva kjøperen kan forvente om tilstanden til boligen avhenger av hva partene har avtalt, salgssum, og hvilke opplysninger selger har gitt om boligen. Er boligen i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente vil det som regel foreligge en rettslig mangel.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring