Hvordan gå frem når man finner et testament?

Hvis du oppdager et testament lenge etter at den som opprettet testamentet er død og arven alt er gjort opp, reiser det seg en rekke spørsmål. Kanskje fremgår det av testamentet at du har krav på en større del av arven, men hvordan bør man gå frem i en slik situasjon?

vederlagskrav, fast bosted, lekkasje, voldsoffererstatningslov, oppreisningserstatning, dagpenger, pliktdelsarv, vaksine, samboerkontakt, tilkallingshjelp, styringsrett, reklamasjon, gjengjeldelse, rentes renter, skilsmisse, avskjed, testament

Oppbevaring av testament

De fleste testamenter som blir oppdaget i dag, oppbevares i tingretten. Dette er en ordning som innebærer at testamentet registreres, lagres og sendes til arvingene når testator dør. Det er imidlertid ikke et krav at man oppbevarer et testament på denne måten. Testamentet er like gyldig selv om det oppbevares i en safe eller nederst i en skuff.

Er testamentet gyldig?

Dersom du finner et testament etter at arven er gjort opp bør du starte med å kontrollere om testamentet er gyldig. Et gyldig testament må oppfylle både formelle og materielle krav. Testator må ha vært over 18 år og i stand til å vurdere og forstå disposisjonen. Videre må testamentet være skriftlig og underskrevet av arvelater og to myndige og habile vitner. Du kan lese mer om kravene til et gyldig testament her.

Er testamentet trukket tilbake eller endret?

Når du finner et testament må du undersøke om testamentet har blitt trukket tilbake eller endret. Dette kan ha skjedd på to måter.

For det første kan det ha blitt opprettet et nytt testament som spesifiserer at det eldre testamentet er trukket tilbake eller endret. For det andre kan testamentet ha blitt ødelagt eller strøket over på en slik måte at det er sannsynlig at det ikke lenger er ment å gjelde. Det er ikke nødvendig at testator har utført handlingen selv, men handlingen må ha vært et uttrykk for han eller hennes vilje. For å bevise at testamentet er tilbakekalt, kreves det alminnelig sannsynlighetsovervekt, og det er den som hevder at testamentet er tilbakekalt som har bevisbyrden.

Tilbakekall av testament

Et testament skal gjengi arvelaters ønske om hvordan formuen skal fordeles. Men hvordan kan man endre eller tilbakekalle et testament?

feriepenger, usaklig oppsigelse, gjensidig testament, diskriminering, gaver gitt på dødsleie, fusk på eksamen, heltid, arbeidskontrakt, sluttavtale, varsling, testament

Tilbakekall av testament

Utgangspunktet er at arvelater fritt kan tilbakekalle og endre et testament. Dette kan gjøres skriftlig på samme måte som når man lager et testament, med vitner og underskrift. Du kan lese mer om kravene for å opprette et testament her. Ved tilbakekall av testamentet på denne måten er det viktig at du uttrykkelig skriver at det gamle testamentet tilbakekalles. Da unngår du tvil om hvilket testament som gjelder.

Alternativt kan et testament  tilbakekalles ved at det ødelegges eller overstrykes på en slik måte at det virker sannsynlig at det ikke lenger er ment å gjelde. Hele testamentet må i så fall overstrykes. Det er ikke tilstrekkelig at det settes et kryss over deler av testamentet. Da vil resten av testamentet i utgangspunktet fortsatt gjelde.

Vitne på testament, hvilke krav gjelder?

Det stilles en rekke krav for opprettelsen av et testament, jf. arveloven kapittel 7. Alle kravene må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig i arveoppgjøret. For at testamentet skal være gyldig må det blant annet være underskrevet av to vitner, over 18 år, som den som lager testamentet (testator) har godkjent. En av de vanligste grunnene til at et testament blir erklært ugyldig er at vitne på testament ikke oppfyller kravene i loven.

feriepenger, usaklig oppsigelse, gjensidig testament, diskriminering

 

Hvilke krav gjelder for å være vitne på testament?

Formkravene et testament må oppfylle blir nevnt i arveloven § 42, her blir det nevnt hvem som kan være vitne på testament. En må være:

  • Myndig
  • Til stede når testator underskriver eller erkjenner sin egen underskrift
  • Må underskrive i nærvær av testator
  • Habile
  • Ved full sans og samling

 

Krav til underskriften på testament

Begge vitnene må godkjenne at testamentet er skrevet under av testator. Dette kan de gjøre én og én. De kan enten være til stede når det blir gjort, eller vitne at testar bekrefter sin underskrift i etterkant. Vitnen må også i nærvær av testator, skrive under testamentet selv, enten samtidig, eller hver for seg.

 

Habilitetsregelen for vitne

Habilitetsregelen sier at et vitne ikke kan underskrive et testament som er til fordel for en selv, eller en som står vitne nær. Andre relasjoner som vil gjøre et vitne inhabil:

  • Ektefelle eller samboer
  • Ektefelles eller samboers barn
  • Slektninger i rett opp- og nedstigende linje
  • Ektefellers eller samboers slektning i rett opp- og nedstigende linje

Arv etter testament

Med testament kan du bestemme hva som skal skje med arven din etter at du dør. Har testator verken kone eller barn, har vedkommende full testasjonsfrihet.

testament, arvepakt, samboers død, forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Hva er et testament?

Et testament er en skriftlig viljeserklæring hvor testator bestemmer hva som skal skje med eiendeler og formue etter han eller hennes død. Er testator barnløs eller ugift, står vedkommende fritt til å testamentere hele sin formue. Har den som skriver testament barn eller kone, er denne friheten noe begrenset.

Forholdet mellom arveloven og testament

I utgangspunktet bestemmer arveloven hvordan arv skal fordeles etter en persons død. Det er derfor ikke nødvendig å opprette testament for å sikre at arven blir rettferdig fordelt. Ønsker du imidlertid at arven etter deg skal fordeles på en annen måte, må du opprette et testament.

Selv om du i et testament har muligheten til å bestemme hvem som skal arve hva, fins det visse regler og begrensninger du må følge. Etterlater avdøde seg livsarvinger, som vil si barn eller barns etterfølgere, er 2/3 av arven forbeholdt disse. Dette kalles for pliktdelsarv. Pliktdelsarven kan imidlertid begrenses til maksimalt 15 G til hvert barn. I 2022 tilsvarer dette ca. 1,6 millioner kroner. I praksis vil derfor størrelsen på avdødes formue avgjøre hvor stor frihet vedkommende har i testament.

Slik skriver du testament – Formkrav

Et testament må oppfylle visse krav for å være gyldig. Dersom formkravene ikke er oppfylt, vil ikke avdødes siste vilje bli respektert.

fremtidsfullmakt, formkrav

Hvem kan skrive testament?

Er du over 18 år, kan du skrive testament jf. arveloven § 41. Videre må testator ha evnen til å forstå og vurdere testamentet for at det skal være gyldig. Det innebærer at testamentet vil bli kjent ugyldig dersom personen på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse på testasjonstidspunktet ikke hadde evnen til å forstå eller vurdere disposisjonen.

Formkrav

Det stilles strenge formkrav til et testament for at det skal være gyldig. Etter arveloven § 42 må et testament være skriftlig. Kravet om skriftlighet innebærer ikke at testator selv må skrive testamentet. Det er tilstrekkelig at andre utformer testamentet, så lenge det er tale om testators egenhendige vilje.

Videre stilles det krav til at testator underskriver testamentet mens to vitner er til stede. Dersom testator har undertegnet testamentet på et tidligere tidspunkt er det tilstrekkelig at vedkommende vedkjenner seg underskriften for vitnene. Vitnene skal vite at dokumentet er et testament, være godkjent av testator, samt skrive under dokumentet mens testator er til stedet. Vitnene kan ikke være tilgodesett i testamentet, eller være i nær familie med noen som er arveberettiget.

Testamenter

Det kan i grove trekk sies at testament bør opprettes hvis en er barnløs, samboende eller har bestemte ønsker for arven.

Hvorfor opprette et testament?

Hva går et testament ut på?

Et testament er ikke til hinder for at man i levende live kan dele ut gaver. En mor kan derfor gi bort en hytte til et av sine barn uten at de/den andre kan protestere på dette, såfremt hun ikke sitter i uskifte. På denne måten vil arvelater kunne forfordele ulike arvinger mens hun er i live. En lignende forfordeling kan være ugyldig hvis den skjer i testament. Det avgjørende for om det er anledning til å gi bort eller selge unna til arvinger på denne måten, er om disposisjonen får en realitet for arvelater. Gir en bort hytta, men skal selv ha rett til å bruke denne vederlagsfritt året rundt helt frem til en dør, vil en være over i en disposisjon som krever testamentsform.

Barnløs

Dersom en er barnløs, vil arven deles mellom ektefellen og arvelaters foreldre. Dersom en ønsker at ektefellene skal få alle midlene, må det opprettes et testament – helst et gjensidig testament. Dette sikrer at lengstlevende arver alt og at arven ved dennes død kan fordeles likt mellom slektene eller at enkelte utpekes som arvinger.

Samboere

Det bør også opprettes testament dersom man er samboere. Opprettes ikke gjensidig testament, vil arvingene etter samboerne være deres respektive barn, eventuelt deres foreldre. Man kan da få den situasjon at hvis et samboerforhold opphører ved den enes død etter mange års samliv, vil dennes del av for eksempel leiligheten og bilen tilfalle avdødes barn, foreldre eller eventuelt søsken. Disse vil da kunne kreve utbetalt sin del av boet, noe som kan bety at alt må selges. Ved et gjensidig testament vil lengstlevende overta disse gjenstandene og fordeling mellom slektene skjer først ved dennes død.

Det bør sies at det i samboerforholdene også bør vurderes å oppnevne samboeren som begunstiget etter livsforsikringer og lignende.

Særlige tilfeller

Utover disse eksemplene kan det være grunn til å opprette testamenter i en del særlige tilfeller, som når en av arvingene skal ha en bestemt gjenstand. Det må da opprettes testament og vedkommende blir da en såkalt legatar.

Et annet forhold som det er viktig å være klar over, er når en av arvingene har stor gjeld. Arven vil i slike tilfeller kunne gå rett til kreditorene dersom en ikke legger restriksjoner på arven. I et testament kan det nedlegges private beslagsforbud som gjør at det ikke kan tas utlegg eller dekning for øvrig i vedkommende eiendel eller arven generelt. Beslagsforbudet vil også omfatte avkastning av arven. På denne måten vil arven kunne nyttiggjøres av arvingen uten tanke på kreditorene. Det vil også være mulig å hindre framtidige kreditorer å ta dekning i arven, men da vil det også være meget strenge restriksjoner på hvilke disposisjoner som kan foretas av arvingen.

Den klare hovedregel etter loven er at barn arver minst 2/3 av formuen. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være grunnlag for å gi barna mindre enn denne andelen. Arvelater må da i testament begrense arven. En måte å gjøre dette på er å “sette tak” på arven, ved at den begrenses oppad til kr 1 000 000 til hvert barn. Dette er aktuelt dersom man etterlater seg større verdier. En annen måte er at det bestemmes at arven skal utdeles i bestemte eiendeler samtidig med at det gis bestemmelser om særeie. Et litt mindre kjent mulighet er å binde opp arven hvis hensynet til arvingen tilsier det. Bestemmelsen er særlig aktuell for tilfeller der arvingen er rusmisbruker, sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet. Arven skal da fordeles ved at avkastningen tilfaller arvingen hvert år eller at det kjøpes en livrente som utbetales arvingen. Det er forståelig nok hensynet til arvingens muligheter til å forvalte arven som begrunner denne regelen.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring