Hvordan gå frem når man finner et testament?

Hvis du oppdager et testament lenge etter at den som opprettet testamentet er død og arven alt er gjort opp, reiser det seg en rekke spørsmål. Kanskje fremgår det av testamentet at du har krav på en større del av arven, men hvordan bør man gå frem i en slik situasjon?

vederlagskrav, fast bosted, lekkasje, voldsoffererstatningslov, oppreisningserstatning, dagpenger, pliktdelsarv, vaksine, samboerkontakt, tilkallingshjelp, styringsrett, reklamasjon, gjengjeldelse, rentes renter, skilsmisse, avskjed, testament

Oppbevaring av testament

De fleste testamenter som blir oppdaget i dag, oppbevares i tingretten. Dette er en ordning som innebærer at testamentet registreres, lagres og sendes til arvingene når testator dør. Det er imidlertid ikke et krav at man oppbevarer et testament på denne måten. Testamentet er like gyldig selv om det oppbevares i en safe eller nederst i en skuff.

Er testamentet gyldig?

Dersom du finner et testament etter at arven er gjort opp bør du starte med å kontrollere om testamentet er gyldig. Et gyldig testament må oppfylle både formelle og materielle krav. Testator må ha vært over 18 år og i stand til å vurdere og forstå disposisjonen. Videre må testamentet være skriftlig og underskrevet av arvelater og to myndige og habile vitner. Du kan lese mer om kravene til et gyldig testament her.

Er testamentet trukket tilbake eller endret?

Når du finner et testament må du undersøke om testamentet har blitt trukket tilbake eller endret. Dette kan ha skjedd på to måter.

For det første kan det ha blitt opprettet et nytt testament som spesifiserer at det eldre testamentet er trukket tilbake eller endret. For det andre kan testamentet ha blitt ødelagt eller strøket over på en slik måte at det er sannsynlig at det ikke lenger er ment å gjelde. Det er ikke nødvendig at testator har utført handlingen selv, men handlingen må ha vært et uttrykk for han eller hennes vilje. For å bevise at testamentet er tilbakekalt, kreves det alminnelig sannsynlighetsovervekt, og det er den som hevder at testamentet er tilbakekalt som har bevisbyrden.

Fakta

Det andre alternativet er kun aktuelt ved fullstendig tilbakekall av testamentet. Et testament kan altså ikke endres ved delvis ødeleggelse eller overstryking.

Fremsett krav om tilbakeføring av arven

Den som har fått for lite arv som følge av at testamentet ikke ble tatt hensyn til da arven ble fordelt, anses som en forbigått arving jf. arveloven § 69. Forbigåtte arvinger kan kreve tilbakeføring av arven. For dette er det imidlertid to frister som må overholdes.

Den første fristen innebærer at en av testamentsarvingene må sende et skriftlig varsel til tingretten om tilbakeføringskravet innen seks måneder etter at vedkommende fikk vite om testators død og innholdet i testamentet. Det er tilstrekkelig at en av testamentsarvingene avbryter fristen. De andre testamentsarvingene kan med andre ord reddes av at en annen testamentsarving har handlet i tide.

Den andre fristen innebærer at tilbakeføringskravet må gjøres gjeldende innen ti år etter at testator døde. Dersom arven allerede er fordelt og skiftet avsluttet, må foreldelse forhindres ved å reise søksmål med krav om tilbakeføring av arven etter arveloven § 70.

Tilbakeføring av arven

De som har fått for mye arv som følge av at testamentet ikke ble tatt i betraktning ved arveoppgjøret, er ansvarlig i samme forhold som deres andel av arven. Arvinger som kjente eller burde kjenne til at noen var forbigått, har solidarisk ansvar.

Fakta

Arvingenes ansvar kan reduseres eller falle helt bort dersom det "etter arvingens kår eller forholdene ellers ville være urimelig om han eller hun skulle svare fullt ut for midler som ikke lenger er i behold". Det betyr at dersom arven som kreves tilbakeført er gått tapt uten at arvingen var skyld i det eller har fått erstatning for tapet, blir ikke arvingen ansvarlig.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring