Har eiendomsmegleren gitt feil opplysninger?

Hva skjer dersom informasjonen i salgsannonsen ikke stemmer? Kan erstatningsansvar rettes mot eiendomsmegler?

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, oppsagt, ugyldig, ansettelse, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav, arbeidsevne, arv, fond, aksjer, konkurs, tapsbegrensningsplikt, oppdragstaker, opplysningsplikt, arver, fetter, boligkjøp, eiendomsmegleren, opplysninger

Eiendomsmeglerens ansvar for opplysninger

Eiendomsmeglingsloven stiller krav om at eiendomsmeglere skal utføre sin virksomhet i samsvar med god meglerskikk og med omsorg for begge parters interesser. Megleren må gi råd og opplysninger av betydning for handelen til både selger og kjøper.

Det fremgår av eiendomsmeglingsloven § 6-7 at megleren må “sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen”. Meglers ansvar ovenfor forbrukere suppleres også av markedsføringsloven. Denne forbyr blant annet urimelig handelspraksis som for eksempel omfatter villedende handlinger og utelatelser.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Nylig var en sak som gjaldt et boligkjøp til nesten 13 millioner kroner oppe i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. På Finn.no var boligen innredet og markedsført med kjellerstue og kinorom i underetasjen. Etter kjøpet viste det seg at underetasjen ikke oppfylte krav til lysinnslipp, og dermed ikke var godkjent for varig opphold. I realiteten var disse rommene kun godkjent som lagerrom og bod/teknisk rom. Kjøperen reiste derfor sak med påstand om at megleren hadde brutt sin opplysningsplikt ved å gi uriktig informasjon.

Nemnda sin vurdering

Spørsmålet for nemnda var om megleren var skyldig i villedende markedsføring. Reklamasjonsnemnda fant det bevist at megleren var kjent med at Plan- og bygningsetaten etter offentlig tilsyn hadde pålagt selger å tilbakeføre kjellerstuen og kinosalen til lagerrom og bod/teknisk rom. Likevel var ikke denne informasjonen eksplisitt meddelt kjøper.

Av salgsoppgaven fremgikk det riktignok ved en setning at “U.etg. er ikke byggemeldt for varig opphold”. Kjøper hadde også fått med seg at selger hadde trukket en byggesøknad hos kommunen. Når kjøper spurte om dette, hadde imidlertid megler svart at det var en søknad om fasadeendring, med større vindu. Søknaden var trukket da prosessen ikke ville være klar til planlagt visning og salg. Megleren mente at kjøperen på grunn av dette burde skjønt at kjellerstuen og kinorommet ikke kunne brukes. Kjøperen motsatte seg dette, og mente at megleren eksplisitt burde gitt uttrykk for det.

Reklamasjonsnemnda sin konklusjon

Nemnda konkluderte med at megleren var skyldig i villedende uttalelser etter markedsføringsloven. Dette ved at annonsen på Finn.no tydelig markedsførte objektet med kjellerstue og kinorom, uten at det fremgikk av annonsen at rommene ikke var godkjent for slik bruk. Avgjørelsen viser at meglere kan havne i ansvar dersom opplysninger som gis i annonsen er egnet til å villede kjøper, selv om riktig informasjon fremkommer av salgsoppgaven.

Reklamasjonsnemnda vurderte i denne saken at det ikke var grunnlag for å ta stilling til erstatningskravet ut fra sakens opplysninger. Det finnes imidlertid flere eksempler fra andre saker, som viser at det er kurant å bli tilkjent erstatning i slike tilfeller.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Hvis du har kjøpt en bolig med feil lurer du kanskje på hva du bør gjøre, og om du selv står ansvarlig for feilen. Hvordan du best går frem avhenger av de konkrete omstendighetene i saken. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Høyesterett med avklaring om selgers opplysningsplikt

Nylig var en sak om selgers opplysningsplikt oppe i Høyesterett. Spørsmålet i saken var om selger hadde brutt opplysningsplikten når han ikke opplyste om at en nabo var dømt for seksuelle krenkelser av sine stedøtre og nedlasting av ulovlig materiale.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport, dispensasjon, flytte, opplysningsplikt

Selgers opplysningsplikt

Selgers opplysningsplikt innebærer at man må opplyse om omstendigheter ved eiendommen som man kjenner eller burde kjenne til, og som kjøperen har grunn til å regne med å få. Hvis ikke man gjør dette risikerer man å bli møtt med mangelskrav. Som selger er man også forpliktet til å gi riktige opplysninger om eiendommen. Dette inkluderer opplysninger i annonser, salgsprospekt eller annen markedsføring av boligen.

Høyesteretts vurdering

Spørsmålet i saken var om selger hadde brutt opplysningsplikten når han ikke opplyste om at en nabo var dømt for seksuelle krenkelser av sine stedøtre og nedlasting av ulovlig materiale. Høyesterett konkluderte med at selgeren ikke pliktet å gi opplysninger om dette, ettersom handlingene naboen var domfelt for var begått i naboens hjem. Handlingene hadde derfor ikke betydning for eiendommen som ble solgt, og det kunne derfor ikke kreves at selgeren opplyste om dette.

Høyesterett påpekte imidlertid at opplysningsplikt om en nabos straffbare forhold kan være aktuelt hvis en nabo har begått handlinger som “kunne ha fått direkte virkning for den eiendommen som selges”. Selgere kan altså i noen tilfeller ha plikt til å opplyse om naboens straffbare forhold, men terskelen for dette er høy.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om boligkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøp av bolig er en stor investering, og det er derfor viktig at man i forkant avklarer mest mulig om eiendommen. For å redusere risikoen for overraskelser, har selger opplysningsplikt og kjøper undersøkelsesplikt. Men hva går disse to pliktene ut på, og hvor omfattende er de?

samvær, næringslokale, opplysningsplikt, undersøkelsesplikt

Selgers opplysningsplikt

Selgers opplysningsplikt innebærer at man må opplyse om omstendigheter ved eiendommen som man kjenner eller burde kjenne til, og som kjøperen har grunn til å regne med å få. Overholder man ikke opplysningsplikten risikerer man å bli møtt med mangelskrav. Opplysningsplikten innebærer for eksempel at man må opplyse om feil og svakheter ved eiendommen. Videre bør man som selger i forkant av et salg innhente en tilstandsrapport. En tilstandsrapport vil være et resultat av grundige undersøkelser av eiendommen. Ved fremleggelse av en slik rapport, vil man derfor som hovedregel ha overholdt opplysningsplikten om tekniske forhold ved boligen.

Som selger er man også forpliktet til å gi riktige opplysninger om eiendommen. Dette inkluderer opplysninger i annonser, salgsprospekt eller annen markedsføring av boligen. Selger har også plikt til å opplyse om andre sjenerende forhold, hvis de har et visst omfang. Det kan dreie seg om kjente byggeplaner i området som kan ha negativ betydning for eiendommen, vedvarende bråk i nabolaget eller andre former for utfordringer med naboene. Forutsetningen for opplysningsplikt om slike forhold er at det er tale om et omfang som ligger utenfor det selger med rimelighet kan forvente.

Opplysningsplikten ved boligsalg

I Norge finnes det regler om hva en selger må opplyse om under et salg av bolig – den såkalte opplysningsplikten ved boligsalg. Denne plikten er helt sentral for å sikre et sikkert og trygt marked. Kommer det frem i ettertid av kjøpet at opplysningsplikten ikke har vært overholdt, kan en kreve erstatning, heving av kjøpet eller/og fiksing av manglene som er oppdaget.

samvær, næringslokale

Hva sier loven om opplysningsplikt ved boligsalg?

En kjøper skal kunne være trygg på at en har fått opplysninger om mangler ved eiendommen. En selger har en plikt til å passe på at kjøperen mottar enhver informasjon om eiendommen som vil være nødvendig for å ta en ordentlig vurdering  eiendommens standard. Det stilles et krav til selger om å tilegne seg den informasjonen som vil kunne være nyttig for en kjøper. Det er ikke bare informasjonen som selgeren har som faller inn under opplysningsplikten, men også kunnskap som selger burde hatt.

Kjøper sin undersøkelsesplikt

Kjøper har en plikt til å undersøke boligen før en kjøper den. Er det noe som åpenbart er galt, skal kjøper undersøke det nærmere. Det hjelper ikke da å komme i senere tid med et krav om erstatning eller prisavslag. Ser man mangelen på visning, og man fortsatt velger å kjøpe boligen, har man selv valgt å ta risikoen.

Undersøkelsesplikten ved boligsalg viker for selgerens opplysningsplikt. Det vil si at om selgeren burde ha fortalt om mangelen, har det ikke noe å si om den til dels var synlig på visning.

Uriktig informasjon

Det er ulovlig for selger å gi kjøper uriktig informasjon. Det er tre vilkår som må være oppfylt for at den uriktige informasjonen er ulovlig. Den må ha vært konkret, må i en viss utstrekning være spesifisert og kjøper må ha hatt grunn til å stole på opplysningene. En kjøper må selv gå inn i et salg med baktanken om at selgeren ønsker å selge. Man kan derfor ikke ta alt en får av informasjon med god tro.

Opplysningsplikt ved boligsalg sitt innvirkningskrav

Opplysningene som selger har tilbakeholdt må ha hatt en innvirkning på salget. Det vil si at om salget ikke hadde vært inngått om kjøper visste om manglene, har opplysningssvikten hatt en innvirkning. Om salget fortsatt hadde blitt gjennomført, men med andre vilkår – som redusert pris – har opplysningssvikten hatt en innvirkning.

Kan du kreve innsyn i din ektefelles økonomi?

Det er et viktig spørsmål i forholdet mellom ektefellene om den ene kan kreve alle opplysninger om den andres økonomi.

Rettsstillingen er på dette punkt regulert i ekteskapsloven § 39 første punktum: ektefellene har “plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling”, jf. ekteskapsloven § 39 første punktum.

Hvor langt går opplysningsplikten?

Selv om den ovennevnte formuleringen kan skape noe tvil om hvor langt opplysningsplikten går, er forutsetningen at den er generell, og at den skal sikre åpenhet mellom ektefellene knyttet til de økonomiske forhold. Bestemmelsen medfører at en ektefelle ikke kan nekte å svare på spørsmål om sin økonomi.

Det er imidlertid ikke slik at lovbestemmelsen i seg selv sikrer ektefellene innsikt i den andre ektefellens økonomi. Det kan jo tenkes at ektefellen likevel nekter å svare på spørsmål, eller at vedkommende ikke forteller hele sannheten.

Loven sikrer reell åpenhet på dette punkt ved at en rekke instanser er pålagt opplysningsplikt overfor ektefellen. Denne opplysningsplikten gjelder også for tide før ekteskapet ble inngått, i den grad det har betydning for å vurdere ektefellens aktuelle økonomi.

Hvilke opplysninger?

Det er flere opplysninger ektefellen har rett til innsyn i. For det første har ektefellen rett til opplysninger om eller kopi av “den felles eller den andre ektefelles selvangivelse eller ligning”, jf. ekteskapsloven § 39 annet punktum. Disse opplysningene vil normalt være tilstrekkelig får å få et korrekt bilde av ektefellens økonomiske situasjon.

Heve kjøpet på grunn av vond lukt fra nabo?

Kjøper ville heve kjøpet av leilighet. Bakgrunnen for hevingskravet var vond lukt fra naboleiligheten.

Årsaken til den vonde lukten fra naboleiligheten var at personen som bodde i leiligheten oppbevarte gammelt søppel der. Dette hadde vært et vedvarende problem i sameiet, og hadde flere ganger blitt tatt opp av på sameiermøter. Da den aktuelle leiligheten ble solgt ble det ikke opplyst om den vonde lukten fra naboleiligheten. Spørsmålet for tingretten var dermed om selgerens unnlatelse av å opplyse om den vonde lukten fra naboleiligheten ga kjøperne krav på heving av kjøpet. Dette spørsmålet ble besvart bekreftende. Retten kom frem til at selgeren av leiligheten hadde plikt til å gi opplysning om den vonde lukten ved salget av leiligheten.

Når inntrer selgers opplysningsplikt?

De fleste eiendommer selges ”som den er”. Dette innebærer at eventuelle mangler ved eiendommen som senere viser i utgangspunktet er kjøpers risiko. I visse tilfeller vil det likevel foreligge en mangel ved eiendommen som kan gi grunnlag for mangelsbeføyelser som heving, prisavslag og erstatning. Dette er for eksempel situasjonen hvor selger har misligholdt sin opplysningsplikt. Opplysningsplikten er misligholdt når kjøperen ikke får opplysninger som selgeren ”kjente eller måtte kjenne til”, og kjøperen hadde ”grunn til å regne med å få” opplysning om det aktuelle forholdet. I tillegg kreves det at tilbakeholdelsen av opplysningen kan antas å ha hatt innvirkning på avtalen.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-.
Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Vi vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring