Har eiendomsmegleren gitt feil opplysninger?

Hva skjer dersom informasjonen i salgsannonsen ikke stemmer? Kan erstatningsansvar rettes mot eiendomsmegler?

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, oppsagt, ugyldig, ansettelse, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav, arbeidsevne, arv, fond, aksjer, konkurs, tapsbegrensningsplikt, oppdragstaker, opplysningsplikt, arver, fetter, boligkjøp, eiendomsmegleren, opplysninger

Eiendomsmeglerens ansvar for opplysninger

Eiendomsmeglingsloven stiller krav om at eiendomsmeglere skal utføre sin virksomhet i samsvar med god meglerskikk og med omsorg for begge parters interesser. Megleren må gi råd og opplysninger av betydning for handelen til både selger og kjøper.

Det fremgår av eiendomsmeglingsloven § 6-7 at megleren må “sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen”. Meglers ansvar ovenfor forbrukere suppleres også av markedsføringsloven. Denne forbyr blant annet urimelig handelspraksis som for eksempel omfatter villedende handlinger og utelatelser.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Nylig var en sak som gjaldt et boligkjøp til nesten 13 millioner kroner oppe i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. På Finn.no var boligen innredet og markedsført med kjellerstue og kinorom i underetasjen. Etter kjøpet viste det seg at underetasjen ikke oppfylte krav til lysinnslipp, og dermed ikke var godkjent for varig opphold. I realiteten var disse rommene kun godkjent som lagerrom og bod/teknisk rom. Kjøperen reiste derfor sak med påstand om at megleren hadde brutt sin opplysningsplikt ved å gi uriktig informasjon.

Nemnda sin vurdering

Spørsmålet for nemnda var om megleren var skyldig i villedende markedsføring. Reklamasjonsnemnda fant det bevist at megleren var kjent med at Plan- og bygningsetaten etter offentlig tilsyn hadde pålagt selger å tilbakeføre kjellerstuen og kinosalen til lagerrom og bod/teknisk rom. Likevel var ikke denne informasjonen eksplisitt meddelt kjøper.

Av salgsoppgaven fremgikk det riktignok ved en setning at “U.etg. er ikke byggemeldt for varig opphold”. Kjøper hadde også fått med seg at selger hadde trukket en byggesøknad hos kommunen. Når kjøper spurte om dette, hadde imidlertid megler svart at det var en søknad om fasadeendring, med større vindu. Søknaden var trukket da prosessen ikke ville være klar til planlagt visning og salg. Megleren mente at kjøperen på grunn av dette burde skjønt at kjellerstuen og kinorommet ikke kunne brukes. Kjøperen motsatte seg dette, og mente at megleren eksplisitt burde gitt uttrykk for det.

Reklamasjonsnemnda sin konklusjon

Nemnda konkluderte med at megleren var skyldig i villedende uttalelser etter markedsføringsloven. Dette ved at annonsen på Finn.no tydelig markedsførte objektet med kjellerstue og kinorom, uten at det fremgikk av annonsen at rommene ikke var godkjent for slik bruk. Avgjørelsen viser at meglere kan havne i ansvar dersom opplysninger som gis i annonsen er egnet til å villede kjøper, selv om riktig informasjon fremkommer av salgsoppgaven.

Reklamasjonsnemnda vurderte i denne saken at det ikke var grunnlag for å ta stilling til erstatningskravet ut fra sakens opplysninger. Det finnes imidlertid flere eksempler fra andre saker, som viser at det er kurant å bli tilkjent erstatning i slike tilfeller.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Hvis du har kjøpt en bolig med feil lurer du kanskje på hva du bør gjøre, og om du selv står ansvarlig for feilen. Hvordan du best går frem avhenger av de konkrete omstendighetene i saken. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en mangel vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring