Dine rettigheter ved omorganisering

Omorganisering kan innebære store endringer internt i en bedrift. I mange tilfeller vil det føre til at bedriften får behov for nedbemanning. I denne artikkelen får du informasjon om dine rettigheter ved omorganisering.

omorganisering

Hva er omorganisering?

Omorganisering er når en bedrift endrer forretningskonseptet sitt. Omorganisering kan for eksempel være aktuelt dersom en bedrift møter utfordringer som gjør det nødvendig med tiltak, en bedrift får ny eier som har andre tanker om hvordan bedriften skal se ut, eller bedriften gjennomgår en fusjon eller fisjon.

Omorganisering kan for eksempel skje ved endring av kompetansesammensetningen eller endringer i bemanningen. I mange tilfeller vil det være nødvendig å foreta nedbemanning i en omorganiseringsprosess.

Nedbemanning

En omorganisering vil nesten alltid få konsekvenser for de ansatte. Ofte vil bedriften foreta nedbemanning. For at arbeidsgiver skal kunne nedbemanne må de strenge saksbehandlingsreglene og kravet til saklig grunn som gjelder ved nedbemanning overholdes. Videre er det viktig at en nedbemanningsprosess blir håndtert riktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. De ansatte har blant annet krav på å få informasjon om prosessen, samt ha med seg en tillitsvalgt eller advokat i drøftelsesmøte.

Nedbemanningsprosessen

En omorganiseringsprosess starter med at bedriften gjennomgår bedriftens sammensetning, arbeidsoppgaver, inntekter og utgifter. Ved å se på bedriftsstrukturen får ledelsen oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes. Dersom bedriften bestemmer seg for at nedbemanning er det riktige, må dette bestemmes gjennom et styrevedtak. Videre må bedriften bestemme seg for grunnlaget for nedbemanning, hvilken del av bedriften som skal rammes og hvor mange ansatte som skal bli sagt opp. Når dette er gjort starter prosessen der bedriften foretar drøftelsesmøter med de arbeidstakerne som er aktuelle for oppsigelse. Til slutt bestemmer ledelsen seg for hvem som må gå, og sender ut oppsigelsesbrev.

De som mottar oppsigelsesbrev har rett til å kreve et forhandlingsmøte med ledelsen. Da vil det ofte være aktuelt å drøfte forhold omkring sluttpakke og fratredelsesavtale.

Drøftelsesmøte – Hva er dine rettigheter?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver plikter å drøfte oppsigelsen i et drøftelsesmøte med arbeidstakeren før beslutning om oppsigelse treffes.

Saklig begrunnet

En oppsigelse må være “saklig begrunnet” for at en skal være gyldig. Det sentrale formålet med et drøftelsesmøte er at arbeidsgiver skal kunne foreta de nødvendige vurderinger i forhold til dette saklighetskravet.

Hva tas opp under drøftelsesmøte ?

Arbeidsmiljøloven oppstiller ingen formkrav til gjennomførelsen av drøftingsmøte. Men arbeidstaker bør varsles om hva som skal drøftes under møtet. For å oppfylle saklighetskravet bør arbeidsgiver redegjøre for grunnlaget for oppsigelsen. I tillegg bør det redegjøres for hvordan utvelgelseskriteriene er anvendt overfor den aktuelle arbeidstakeren. Utvelgelseskriterier er de faktorene som skal være avgjørende for hvilke medarbeidere som skal sies opp innen den delen av bedriften som skal nedbemannes. I tillegg skal arbeidstakeren få mulighet til å fortelle om hvordan oppsigelsen vil ramme han eller henne. I tilfeller hvor oppsigelsen er begrunnet i arbeidstakers forhold er det særlig viktig at arbeidstakeren får mulighet til å redegjøre for sitt syn på saken.

Adgangen til å ha med seg tillitsvalgte

Under drøftingsmøtet har arbeidstakeren anledning til å ha med seg “tillitsvalgte”. Kravet til at det skal være en “tillitsvalgt” er i praksis ikke blitt tolket strengt. Det innebærer at det i de fleste tilfeller gis anledning til å ha med seg en rådgiver, som for eksempel en advokat eller sosionom. Dette kan være hensiktsmessig for å sikre at arbeidstakeren får redegjort for sin side av saken.

Virkningen av at drøftelsesmøte ikke er gjennomført

At drøftingsmøte ikke er gjennomført før oppsigelse er gitt medfører nødvendigvis ikke at oppsigelsen er ugyldig. Det utgjør imidlertid en saksbehandlingsfeil som kan være ett moment ved vurderingen av om oppsigelsen er ugyldig.

Reglene i arbeidsmiljøloven kan være både kompliserte og uklare. I mange situasjoner vil det derfor være helt avgjørende med bistand fra en advokat. Vi bistod en klient som hadde blitt ulovlig sagt opp og fikk fast ansettelse etter å ha tatt kontakt med oss. Les mer om saken her.

Fri rettshjelp

I både avskjeds- og oppsigelsessaker kan du som arbeidstaker ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense. Våre advokater søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring