Har du fått avslag på oppholdstillatelse?

Hvis du har fått avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse, har du mulighet til å klage på vedtaket. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

samboeravtale, oppsigelse, uføretrygd, sykepenger, gjengjeldelse, oppholdstillatelse

Du har rett til å klage på vedtaket

Ved avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse er klagefristen normalt tre uker etter at du mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at du har sendt klagen før fristen går ut. I klagen må du begrunne hvorfor du klager og prøve å motbevise og argumentere for at avslaget er feil. Reglene om oppholdstillatelse kan oppfattes kompliserte og omfattende, og det lønner seg derfor å bli bistått av en erfaren advokat. Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse i saker om oppholdstillatelse, og vil sørge for at du får det du har krav på.

Klagen skal som hovedregel være skriftlig og underskrevet, og den kan leveres til politiet eller UDI. Hvis UDI opprettholder avslaget, blir saken sendt til Utlendingsnemnda som behandler den på nytt.

Du kan i visse tilfeller få bli i Norge mens klagen behandles

Dersom du har søkt om permanent oppholdstillatelse før den tidligere oppholdstillatelsen din gikk ut, og du klager innen fristen, har du rett til å bli i Norge mens klagen din behandles. Hvis du derimot har søkt om permanent oppholdstillatelse etter den tidligere tillatelsen gikk ut, må du klage på vedtaket innen fristen og samtidig be om å få bli i Norge mens klagen behandles. UDI vil da avgjøre om du får bli Norge mens klagen behandles eller ikke.

Avslag på søknad om oppholdstillatelse

Hvis du får avslag på søknad om oppholdstillatelse, må du som hovedregel forlate Norge innen fristen som står i vedtaket ditt. Du kan imidlertid søke politidistriktet der du bor om å få forlenget fristen for å reise ut av Norge.

Ved avslag på søknad om oppholdstillatelse må du møte opp hos politiet med gyldig billett og reisedokument, slik at de får kontrollert at du reiser ut av landet. Du er selv ansvarlig for å dekke utgiftene til hjemreisen, inkludert eventuelle utgifter som staten pådrar seg i forbindelse med utreisen fra Norge. Hvis du ikke gjør opp slik gjeld, kan du bli bortvist hvis du senere prøver å reise til Norge. Det kan også føre til at du får avslag hvis du senere søker om oppholdstillatelse eller visum.

Har du fått et utvisningsvedtak?

Hvis du har fått et forelegg eller en dom, har oppgitt uriktige opplysninger til myndighetene eller har blitt pågrepet av myndighetene uten oppholdstillatelse kan du få et utvisningsvedtak. Hvis du har fått et vedtak om utvisning og innreiseforbud kan du klage på vedtaket.

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak

Varsel om utvisning

Før du får et utvisningsvedtak får du et brev der det står at UDI vurderer utvisning. I brevet vil det fremgå hvorfor utvisning vurderes, samt hvilke rettigheter du har. Hvis du har fått et varsel om utvisning og mener at informasjonen i brevet er feil, eller har relevant informasjon for saken din, må du sende dette til UDI innen fristen som er oppgitt i brevet.

I brevet har du også mulighet til å forklare hvorfor du mener at du ikke bør utvises. Det kan være utfordrende å få frem dette på en klar måte, og det anbefales derfor å søke bistand fra advokat. Vår erfaring er at bistand fra advokat øker sannsynligheten betydelig for å unngå utvisning. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du har fått et utvisningsvedtak og innreiseforbud til Norge, har du rett til å klage. Klagefristen er normalt tre uker, og UDI vil da gjennomgå saken din på nytt. I klagen må du tydelig begrunne hvorfor du klager og forsøke å motbevise og argumentere for at vedtaket er feil.

Kan man få opphevet innreiseforbudet?

Ofte mottar man et vedtak om innreiseforbud samtidig med utvisningsvedtaket. Dette kan du søke om å få opphevet. Hvis du er EU/EØS-borger kan du normalt søke om opphevelse etter ett år, mens du må vente to år dersom du er borger av et land utenfor EU/EØS.

Familiegjenforening

Hvis du er utvist fra Norge i to eller fem år og har barn i Norge med norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett kan du søke om familiegjenforening fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper. For å få innvilget familiegjenforening må du oppfylle vilkårene for en ny oppholdstillatelse, med unntak av kravet om at du ikke må ha innreiseforbud.

Familiegjenforening

Dersom du har fått avslag på søknaden din om familiegjenforening, kan du klage. UDI vil da behandle saken din på nytt.

samboeravtale, oppsigelse, uføretrygd, sykepenger, gjengjeldelse, oppholdstillatelse, familiegjenforening

Familiegjenforening

Har du et familiemedlem som du ønsker å bo sammen med kan du søke om familiegjenforening. Familiegjenforening kalles også for familieinnvandring eller familieetablering. De som søker om familiegjenforening er vanligvis ektefeller, samboere eller barn av en som allerede bor i Norge. Andre typer familiemedlemmer kan imidlertid også søke om familiegjenforening, som for eksempel foreldre som har barn i Norge, de som skal gifte seg med en i Norge (forlovede), fosterbarn og helsøsken.

Har du fått avslag på søknad om familiegjenforening?

Ved avslag på søknad om familiegjenforening er klagefristen normalt tre uker etter at du mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at du har sendt klagen før fristen utløper. I klagen må du begrunne hvorfor du klager og prøve å motbevise og argumentere for at avslaget er feil.

Har du fått avslag på søknad om arbeidstillatelse?

I Norge er det ofte vanskelig å få arbeidstillatelse. Selv om du har fått avslag på søknad om arbeidstillatelse trenger du imidlertid ikke å miste håpet. Med bistand fra våre dyktige advokater øker sjansene dine betydelig for å vinne frem i klagesaken. Vi bistår deg gjennom hele prosessen og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

samboerkontrakt, samboeravtale, masseoppsigelse, undersøkelsesplikt, ekspropriasjon, konkurranseklausuler, avsavnsrenter, avhjelp, arbeidstillatelse

Arbeidstillatelse

For å arbeide i Norge, må man enten få innvilget arbeidstillatelse eller ha oppholdsrett gjennom EU/EØS-reglene. Regelverket er bygd opp slik at arbeidstakere enten kan søke om arbeidstillatelse selv, eller så kan arbeidsgiveren søke på vegne av arbeidstakeren.

Arbeidstillatelse etter de ordinære reglene

Hvis du er arbeidssøker fra et land utenfor EU/EØS, må du søke om oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. For å få arbeidstillatelse er det flere vilkår som må være oppfylt. Du må blant annet ha mottatt et konkret tilbud om jobb fra en arbeidsgiver i Norge. Videre må du anses som faglært, og din utdanning må være relevant for den tilbudte stillingen. At du må være faglært innebærer at du må ha fullført yrkesrettet fagutdanning, høyere utdanning tilsvarende bachelor eller master, eller ha fagbrev i et bestemt yrke.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring