Har du fått avslag på oppholdstillatelse?

Hvis du har fått avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse, har du mulighet til å klage på vedtaket. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

samboeravtale, oppsigelse, uføretrygd, sykepenger, gjengjeldelse, oppholdstillatelse

Du har rett til å klage på vedtaket

Ved avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse er klagefristen normalt tre uker etter at du mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at du har sendt klagen før fristen går ut. I klagen må du begrunne hvorfor du klager og prøve å motbevise og argumentere for at avslaget er feil. Reglene om oppholdstillatelse kan oppfattes kompliserte og omfattende, og det lønner seg derfor å bli bistått av en erfaren advokat. Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse i saker om oppholdstillatelse, og vil sørge for at du får det du har krav på.

Klagen skal som hovedregel være skriftlig og underskrevet, og den kan leveres til politiet eller UDI. Hvis UDI opprettholder avslaget, blir saken sendt til Utlendingsnemnda som behandler den på nytt.

Du kan i visse tilfeller få bli i Norge mens klagen behandles

Dersom du har søkt om permanent oppholdstillatelse før den tidligere oppholdstillatelsen din gikk ut, og du klager innen fristen, har du rett til å bli i Norge mens klagen din behandles. Hvis du derimot har søkt om permanent oppholdstillatelse etter den tidligere tillatelsen gikk ut, må du klage på vedtaket innen fristen og samtidig be om å få bli i Norge mens klagen behandles. UDI vil da avgjøre om du får bli Norge mens klagen behandles eller ikke.

Avslag på søknad om oppholdstillatelse

Hvis du får avslag på søknad om oppholdstillatelse, må du som hovedregel forlate Norge innen fristen som står i vedtaket ditt. Du kan imidlertid søke politidistriktet der du bor om å få forlenget fristen for å reise ut av Norge.

Ved avslag på søknad om oppholdstillatelse må du møte opp hos politiet med gyldig billett og reisedokument, slik at de får kontrollert at du reiser ut av landet. Du er selv ansvarlig for å dekke utgiftene til hjemreisen, inkludert eventuelle utgifter som staten pådrar seg i forbindelse med utreisen fra Norge. Hvis du ikke gjør opp slik gjeld, kan du bli bortvist hvis du senere prøver å reise til Norge. Det kan også føre til at du får avslag hvis du senere søker om oppholdstillatelse eller visum.

Fikk innvilget familiegjenforening etter seks års kamp

En 21 år gammel mann fra Pakistan fikk innvilget tillatelse til å bo i Norge etter en seks år lang prosess. Mannen søkte i 2002, 14 år gammel, om familiegjenforening med sin far i Norge.

Far fikk foreldrerett

Foreldrene var skilt og moren bodde i Pakistan. For å få opphold er det et krav om at moren samtykker til dette. Dette gjorde hun, men Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) mente likevel at det heftet så stor usikkerhet ved samtykket at dette ikke ble akseptert. Faren gikk deretter til sak ved en pakistansk domstol og fikk tilkjent foreldreretten alene. Det var da ikke lenger et vilkår at moren måtte samtykke. Det ble fremmet en omgjøringsanmodning til UNE. Gutten var da nylig fylt 17 år. UNE behandlet imidlertid ikke anmodningen før et par uker før gutten fylte 18 år.

Fylte 18 år

Anmodningen ble avslått, men saken ble sendt tilbake til UDI til ny førsteinstansbehandling. Siden utlendingsloven har en regel om at det er svært mye vanskeligere for barn over 18 år å få familiegjenforening med sine foreldre i Norge, var det viktig at søknaden med all relevant informasjon var kommet til UDI før 18 års dagen. For å være på den sikre siden dro moren til den norske ambassaden i Islamabad og ga sitt uforbeholdne samtykke til at gutten kunne bo hos faren i Norge.

Søknaden ble avslått

På tross av alt dette avslo UDI søknaden 5 dager etter at han fylte 18 år, under henvisning til at det ikke var fremsatt søknad på riktig skjema påført bilde. Dette vedtaket ble også påklaget og samtidig ble det sendt inn nytt søknadsskjema som tilfredsstilte alle vilkår etter utlendingsforskriften. Denne søknaden ble imidlertid avslått da den var fremsatt etter 18-årsdagen. Avslaget ble opprettholdt av UNE i juni 08.

Forlik ga gutten rett til familiegjenforening

Osloadvokatene mente at saksbehandlingen i forbindelse med at gutten fylte 18 år bar preg av manglende veiledning, og trolig også feil lovtolkning.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring