Vedtak om omsorgsovertakelse omgjort

Nylig var en sak om omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær oppe i Vestfold tingrett. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater ble vedtaket om omsorgsovertakelse opphevet.

fornærmet

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en familie som i lengre tid hadde blitt fulgt med på av barnevernet. Samspillet i hjemmet bar preg av å være kaotisk, og barnevernet mente at foreldrene ikke fulgte opp barnene tilstrekkelig. Videre var det flere familiemedlemmer som hadde vold- og rusproblemer, samt at det var også mye krangling mellom foreldrene og barnene. Etter hvert ble foreldrene skilt og barnene bodde fast hos mor. Dette gjorde imidlertid ikke at forholde ble særlig bedre. Barnevernet prøvde å iverksette veiledende tiltak, uten at dette førte til forbedring. Fylkesnemnda besluttet derfor at de to yngste barnene, på henholdsvis 7 og 12 år, skulle plasseres i fosterhjem og at kommunen skulle ta over omsorgen for dem.

Rettslig overprøving for tingretten

Både mor og far var uenige i beslutningen til fylkesnemnda, og mente at mor burde ha omsorgen for barna. Foreldrene begjærte derfor rettslig overprøving av vedtaket for tingretten.

Rettslig utgangspunkt

Omsorgsovertakelse innebærer at barna flyttes ut av hjemmet og plasseres i fosterhjem eller institusjon. Vedtak om omsorgsovertakelse kan treffes dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får jf. barnevernloven § 4-12 første ledd. Dette innebærer at ikke ethvert avvik fra det man kan kalle vanlige normer eller situasjoner gjør det berettiget å treffe vedtak om omsorgsovertakelse. Vedtak om omsorgsovertakelse kan heller ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barna ved andre tiltak. Det avgjørende vil være hvilket omsorgsbehov barna har, og om mor er i stand til å dekke deres omsorgsbehov på en forsvarlig måte.

I vurderingen av om et vedtak om omsorgsovertakelse skal opprettholdes skal det legges vekt på barnets beste jf. barnevernloven § 4-1. Dette innebærer at barna har rett til å uttale seg.

Rettens vurdering

Retten mente at begge barna hadde særskilte omsorgsbehov, noe som stiller store krav til den eller de som skal ivareta omsorgen for barna. Barna hadde særlige utfordringer knyttet til atferd, og trenger en omsorgsperson som kan møte de med sensitivitet, åpenhet og aksept. Spørsmålet var om moren var i stand til å dekke de særskilte omsorgsbehovene barna har.

Retten påpekte at mor hele veien har samarbeidet med barnevernet og andre hjelpeinstanser med sikte på å bedre situasjonen til barna. Videre la retten vekt på at situasjonen i hjemmet er annerledes nå enn tidligere. Mor har to eldre barn som ikke lenger bor hjemme. I tillegg er mor og far lovlige skilt etter både norske og islamske regler. Dette frigjør tid for mor til å følge opp og fokusere mer på barna. Som følge av dette er muligheten for å nå frem med hjelpetiltak betydelig bedret i forhold til tidligere. Videre har begge barna et ønske om å bo hos moren sin. Etter en konkret vurdering ble konklusjonen derfor at vedtaket om omsorgsovertakelse skulle oppheves.

Barnevernet skal legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet

Ved omsorgsovertakelse skal barnevernet legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet. Barnevernet skal arbeide aktivt for tilbakeføring av barnet i form av samvær, veiledning og oppfølging.

tilbakeføring av barn, barnevernet

Hva er omsorgsovertakelse?

Fylkesnemnda kan fatte vedtak om omsorgsovertakelse når et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt. En omsorgsovertakelse innebærer at foreldrene blir tatt fra den daglige omsorgen for sitt barn. Barnevernet tar over omsorgen, og barnet blir plassert i et fosterhjem, beredskapshjem eller på en institusjon. Den daglige omsorgen blir da utført av de barnet bor hos på vegne av barneverntjenesten.

Vilkår for å få tilbake barnet fra barnevernet

Etter barnevernloven er det fire vilkår som må være oppfylt for å få tilbake omsorgen for barnet etter omsorgsovertakelse. Du kan lese mer om vilkårene her.

Rettigheter ved omsorgsovertakelse

Selv om et vedtak om omsorgsovertakelse gjerne oppleves som et inngripende tiltak, vil foreldrene fremdeles ha en del rettigheter i behold. Blir det fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal fylkesnemnda samtidig ta standpunkt til hvor mye samvær foreldrene skal ha med barnet. Det er kun i unntakstilfeller at det kan besluttes at det ikke skal gjennomføres samvær i det hele tatt.

Hvordan få tilbake barnet fra barnevernet?

I de tilfeller barnevernet mener at et barn blir utsatt for omsorgssvikt kan barnevernstjenesten fremme sak med krav om omsorgsovertakelse. Et vedtak om omsorgsovertakelse skal i utgangspunktet være midlertidig. Videre plikter barnevernet å legge til rette for at foreldrene skal kunne få omsorgen for barnet tilbake.

samvær, få tilbake barnet, omsorgsovertakelse

Vilkår for å få tilbake barnet fra barnevernet

Etter barnevernloven er det fire vilkår som må være oppfylt for å få tilbake omsorgen for barnet etter en omsorgsovertakelse. For det første kan en sak om tilbakeføring først kreves etter at det har gått 12 måneder siden fylkesnemnda eller tingretten besluttet omsorgsovertakelse i saken. Denne regelen gjelder imidlertid bare for foreldrene. Dersom barnevernet mener at det vil være til barnets beste å oppheve vedtaket om omsorgsovertakelse, kan barnevernstjenesten fremme sak om tilbakeføring før det har gått ett år.

For det andre må det være overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Dette innebærer at foreldrene må kunne sannsynliggjøre at deres omsorgskompetanse er blitt bedre.

For det tredje må tilbakeføring av barnet ikke medføre alvorlige problemer for barnet. Vilkåret innebærer at det skal foretas en konkret helhetsvurdering av hvilken tilknytning barnet har fått til fosterhjemmet og miljøet der, samt virkninger av en eventuell flytting. Det er ofte slik at jo lenger barnet har bodd hos en fosterfamilie, desto vanskeligere er det å få tilbake omsorgen for barnet.

Det siste vilkåret er at det må ha funnet sted en vesentlig endring i barnets situasjon. Formålet med vilkåret er å sikre ro og stabilitet for barnet. Det kommer frem av rettspraksis at vilkåret ikke skal tolkes særlig strengt.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring