Kan den med best odelsprioritet nektes å løse eiendom på odel?

Utgangspunktet er at den med best odelsprioritet har løsningsrett. Regelen er imidlertid ikke absolutt, og det fins unntak. I denne artikkelen vil du få oversikt over når det er mulig å nekte den med best odelsprioritet å løse eiendom på odel.

tomtefeste, odelsrett, odel

Unntak

Det ligger i odelsrettens natur at den med best odelsprioritet har rett til å løse en eiendom på odel. Denne regelen er imidlertid ikke absolutt, og det fins unntak. Etter odelslova § 21 kan den med best odelsprioritet nektes å løse eiendom på odel dersom det vil være “klårt urimelig”. Det skal relativt sterke grunner til for at vilkåret skal anses oppfylt. Det må foretas en konkret vurdering av forholdet mellom de to partene som strides om eiendommen. Partenes tilknytning og forventning til å overta eiendommen har betydning. Videre er det relevant å legge vekt på om partene har innrettet seg på å overta odelseiendommen ved yrkesvei og utdanning, om partene har bodd på eiendommen, partenes egnethet til å drive gården og konsekvensene for den som ikke får drive eiendommen.

Hva er odelsrett?

Odelsrett gir bestemte slektsarvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom når nåværende eier selger eiendommen eller dør.

tomtefeste, odelsrett

Hva er odelsrett?

Odelsrett handler om slektens rett til å overta en landbrukseiendom. Mest praktisk er odelsrett i tilfeller der en landbrukseiendom gis bort eller selges til noen uten odelsrett eller med lavere odelsprioritet enn deg. I slike tilfeller har du rett til å kreve å overta eiendommen på odel.

Formålet med odelsrett er å sikre at landbrukseiendommer blir i slektens eie. Eiendommene blir da ikke kjøpt opp av eksterne utbyggere og brukt til for eksempel boligbygging. På denne måten oppnår både slekten og landbruksnæringen større stabilitet og forutsigbarhet.

Hvem har odelsrett?

Odelsrett tilkommer kun barn eller barnebarn av den siste eieren av landbrukseiendommen. Rekkefølgen for hvem av disse livsarvingene som har rett til odelseiendommen først, bestemmes etter en prioritert rekkefølge. Det er den førstefødte og vedkommendes barn som har første prioritet til odelseiendommen. Hvis ingen av disse ønsker landbrukseiendommen, går retten til å innløse eiendommen på odel til søsken og hans eller hennes barn. Odelsretten gjelder uavhengig av kjønn.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring