Hva er odelsrett?

Odelsrett gir bestemte slektsarvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom når nåværende eier selger eiendommen eller dør.

tomtefeste, odelsrett

Hva er odelsrett?

Odelsrett handler om slektens rett til å overta en landbrukseiendom. Mest praktisk er odelsrett i tilfeller der en landbrukseiendom gis bort eller selges til noen uten odelsrett eller med lavere odelsprioritet enn deg. I slike tilfeller har du rett til å kreve å overta eiendommen på odel.

Formålet med odelsrett er å sikre at landbrukseiendommer blir i slektens eie. Eiendommene blir da ikke kjøpt opp av eksterne utbyggere og brukt til for eksempel boligbygging. På denne måten oppnår både slekten og landbruksnæringen større stabilitet og forutsigbarhet.

Hvem har odelsrett?

Odelsrett tilkommer kun barn eller barnebarn av den siste eieren av landbrukseiendommen. Rekkefølgen for hvem av disse livsarvingene som har rett til odelseiendommen først, bestemmes etter en prioritert rekkefølge. Det er den førstefødte og vedkommendes barn som har første prioritet til odelseiendommen. Hvis ingen av disse ønsker landbrukseiendommen, går retten til å innløse eiendommen på odel til søsken og hans eller hennes barn. Odelsretten gjelder uavhengig av kjønn.

Fakta

Dersom du ønsker å bruke din odelsrett, må du reise odelsløsningssak. Dette gjør du ved å fremme kravet ditt for tingretten i den rettskretsen der landbrukseiendommen ligger senest seks måneder etter salget av eiendommen ble tinglyst.

Hva kan du overta på odel?

For å kunne overta en eiendom på odel, må eiendommen kvalifiseres som odelsjord. Odelsjord er fast eiendom med fulldyrket eller overflatedyrket mark på minst 35 dekar eller et produktivt skogsareal på minst 500 dekar.

Videre må eiendommen ha vært i familien i minst 20 år. Denne perioden kalles for odelshevdtiden, og beregningen starter fra det tidspunktet eieren fikk full eiendomsrett til eiendommen. Dette skjer i de aller fleste tilfeller når hjemmelen på eiendommen tinglyses hos Statens Kartverk.

Dine forpliktelser ved overtakelse av odelsjord

Når man overtar odelsjord, har man både bo- og driveplikt. Det er mulig å søke om dispensasjon fra disse pliktene, men dersom du ikke får dispensasjon og ikke overholder pliktene, kan andre i odelsrekkefølgen kreve odelsløsning.

Boplikten innebærer at du må bosette deg på eiendommen innen ett år, og at du må bo der i minst fem år. Boplikten regnes imidlertid også som overholdt dersom du har folkeregistrert adresse i samme kommune som landbrukseiendommen ligger.

Driveplikten innebærer at du innen ett år etter overtakelse må ta stilling til om du vil drive selv eller leie bort jorda. Dersom du velger å leie bort jorda må leieavtalen være på minst ti år, og uten mulighet for oppsigelse i denne perioden.

Fakta

Dersom eiendommen selges videre innen 10 år etter overtakelse, til et betydelig høyere beløp enn det som ble lagt til grunn i odelsoppgjøret, kan man være pliktig å dele salgsgevinsten med de andre odelsberettigede. Med andre ord kan man ikke overta en landbrukseiendom på odel, sette i gang en prosess med omregulering og utbygging, og så tjene masse penger uten å dele med de andre odelsberettigede.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om odelsrett. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring