Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon kan ha svært inngripende konsekvenser for grunneier, og det er derfor viktig å være klar over hvilke rettigheter man har i slike tilfeller. Denne artikkelen vil gi deg en oversikt over hva ekspropriasjon er, og hvilke rettigheter du har.

utbygging, ekspropriasjon

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon innebærer å bli tvunget til å gi fra seg eiendomsrett eller andre rettigheter mot full erstatning. Ekspropriasjon kan kreves både av offentlige og private aktører, men det vanligste er at det er stat, fylkeskommunen eller kommunen som gjennomfører ekspropriasjon. For å ekspropriere må det gis saklig begrunnelse for hvorfor det er nødvendig, og hjemmel til ekspropriasjon må finnes i lov.

Fakta

Ekspropriasjon kan bare gjennomføres så langt det er nødvendig for det aktuelle formålet det eksproprieres til. Dette innebærer for eksempel at det ved ved utbygging av ny fylkesvei kun kan eksproprieres områder som er nødvendig for å anlegge veien. Videre kreves det at ekspropriasjon er mer til gagn enn skade. Det betyr at fordelene må være større enn ulempene.

Hvorfor har vi regler om ekspropriasjon?

Ekspropriasjon innebærer at en grunneier blir tatt fra eiendom eller bruksrett til eiendom mot sin vilje. Ekspropriasjon strider således med den alminnelige oppfatning om personlig eiendomsrett og kan virke urettferdig. Grunnen til at vi har regler om ekspropriasjon er imidlertid at det i den del situasjoner vil være til det beste for samfunnet og miljøet at et visst område blir bebygd på en bestemt måte. Hvis det for eksempel skal bygges en vei vil det være lite hensiktsmessig å lage en omvei bare fordi en grunneier nekter å la veien gå over sin grunn. I slike situasjoner vil det være grunnlag for å ekspropriere det nødvendige arealet.

Når er ekspropriasjon aktuelt?

Det er blitt vanlig at tiltakshaver først forsøker å komme til en løsning gjennom forhandlinger med grunneieren. Forhandlinger kan ofte være positivt da det gir mer smidighet og prosessen kan gjennomføres raskere. Ofte vil det imidlertid foreligge en trussel om ekspropriasjon hvis man ikke kommer til enighet. I slike situasjoner anbefales det å rådføre seg med en advokat. Vi har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om ekspropriasjon. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Fakta

Vilkåret for ekspropriasjon er at tiltaket er klart mer til gagn enn skade. Det innebærer at det må foretas en bred interesseavveining der skade og vinning må vurderes i forhold til hverandre. Foreligger det en reguleringsplan, vil denne normalt være styrende for hva som anses å være til gagn i helhetsvurderingen som skal foretas.

Erstatning

Når eiendommen din blir ekspropriert, har du krav på “full erstatning”. Dette innebærer at du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap. Utmåling av ekspropriasjonserstatning skjer med grunnlag i ekspropriasjonserstatningsloven. Verdifastsettelsen skjer etter salgsverdi, bruksverdi eller gjenkjøpsverdi. Det er den utmålingsmetoden som gir størst erstatning som i utgangspunktet skal legges til grunn. Utmåling av erstatning byr imidlertid ofte på kompliserte spørsmål. Det anbefales derfor at du kontakter advokat til å se på saken din. Advokaten vil rådgi deg om hvordan du best bør gå frem, og sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Den som eksproprierer må dekke dine nødvendige kostnader i forbindelse med saken. Det betyr at du har krav på å få dine advokatutgifter dekket. Selv om det er motparten som betaler dine utgifter til advokat, står du fritt til å velge den advokaten du vil. Det er dermed ingen grunn til å la være å bli bistått av en erfaren advokat ved ekspropriasjon.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring