Rett til vei, vann og avløp ved utbygging av nye områder

I en tid med økende boligutbygging, er retten til vei, vann og avløp sentralt. Men hvordan kan man sikre seg slike rettigheter ved utbygging av nye områder?

utbygging

Utbygging av nye områder

En boligtomt har ikke automatisk rett til vei, vann og avløp. Dette er rettigheter man i utgangspunktet må tilegne seg gjennom avtaler, som for eksempel ved å inngå avtale med naboen om tilkobling til deres avløpssystemet. Hvis naboen ikke ønsker å inngå slike avtaler, er løsningen ekspropriasjon eller grunnerverv. Ekspropriasjon innebærer tvungen overføring av eiendomsrett eller andre rettigheter mot full erstatning, og kan bare gjennomføres med hjemmel i lov.

Det finnes ulike lover som hjemler muligheten til ekspropriasjon. Felles for dem er at fordelene med ekspropriasjon må være større enn ulempene. Videre skal ekspropriasjon kun skje så langt det er nødvendig for å gjennomføre det planlagte tiltaket.

Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg

Oreigningsloven § 2 gir hjemmel til å ekspropriere rett til vannforsyning og avløp, inkludert rett til å legge ledning eller anlegge grøft på naboens eiendom. Ekspropriasjon til vann- og avløpsnalegg innebærer ikke at man får rett til et areal, men at man har rett til å legge nødvendig innretning for å sikre vannforsyning og avløp.

Vilkåret for ekspropriasjon er at fordelene er større enn ulempene. Det må foretas en bred interesseavveining der skade og vinning må vurderes i forhold til hverandre. Både offentlige og private parter kan ekspropriere.

Fakta

Dersom ekspropriasjon gjennomføres, skal grunneieren ha vederlag for avståelsen. Grunneieren skal få sitt økonomiske tap erstattet.

Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan som inneholder bestemmelser om bruk, vern og utforming av et avgrenset område. Planen har som formål å bidra til realisering av kommunens utviklingsmål, og gir således retningslinjer for fremtidig bruk. Det er imidlertid vanlig at det oppstår motstrid mellom en reguleringsplan og en grunneiers interesser. Et eksempel kan være at en reguleringsplan avsetter et område til offentlig vei eller nytt boligområde, og grunneieren motsetter seg grunnavståelse. I slike tilfeller kan kommunestyret vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplanen etter plan- og bygningsloven § 16-2.

Privat ekspropriasjon av vei

Ved utbygging av nye boligområder kreves det adkomstrett. Selv om kommunen i slike tilfeller ofte kunne ha ekspropriert i medhold av plan- og bygningsloven § 16-2, er det ikke alltid kommunen ønsker dette. Utbygger har da mulighet til å ekspropriere areal eller rett til privat veg med hjemmel i veglova § 53. Den som avstår grunn til privat veg har krav på full erstatning for sitt økonomiske tap.

Fakta

Vilkårene for ekspropriasjon etter veglova, er de samme som for ordinær ekspropriasjon. Det betyr at tiltaket må være klart mer til gagn enn skade. Foreligger det en reguleringsplan, vil denne normalt være styrende for hva som anses å være til gagn i helhetsvurderingen som må foretas.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt og rådgir deg om hvordan du best bør gå frem.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Dersom dere ikke blir enige i en minnelig avtale, må den som eksproprierer dekke grunneierens nødvendige kostnader til juridisk og teknisk bistand. Videre vil du kunne få dine dekket gjennom innboforsikringen din. Innboforsikringen vil dekke advokatutgifter opp til 100 000 kroer. Forsikringen gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring