Vilkår for voldsoffererstatning

Den klare hovedregelen er at skadevolder skal stå økonomisk til ansvar overfor skadelidte. Voldsoffererstatning er et unntak fra denne hovedregelen og er en rettighet for de skadelidte som kvalifiserer for erstatningen. Men hva er egentlig voldsoffererstatning og når kan du kreve en slik erstatning? Vår dyktige advokater gir deg svarene.

skilsmisse, søke om skilsmisse, fallskade yrkesskade, Menerstatning yrkesskade, voldsoffererstatning vilkår

Voldsoffererstatningsloven

Voldsoffererstatning er en ordning for de som har lidd, eller er etterlatte til en som har lidd, en personskade som følge av en straffbar handling som “krenker liver, helsen eller friheten”.

Dersom du er utsatt for en slik straffbar handling er det ikke sikkert at skadevolderen har økonomi til å betale. Voldsoffererstatningsordningen er en erstatningsordning som betales av staten gjennom Kontoret for voldsoffererstatning. Det er flere vilkår som må være oppfylt for å ha krav på voldsoffererstatning og maksbeløpet som kan utbetales til en skadelidt er på 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden, ca. 6,7 millioner i 2022. Dersom vilkårene er oppfylt, er voldsoffererstatning en rettighet. Du har dermed krav på erstatning i et slikt tilfelle.

Voldsoffererstatningsloven

Voldsoffererstatning ytes etter reglene i voldsoffererstatningsloven fra 2001. Det er ikke et krav om at gjerningspersonen må dømmes for forholdet. Kontoret for voldsoffererstatning gjør sine egne vurderinger og beviskravet er lavere enn i straffesaker.

barnet bo

Vilkår for voldsoffererstatning

Det er fire grunnvillkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på voldsoffererstatning. Alle vilkårene må være oppfylt for at du skal ha krav på voldsoffererstatning. Vi anbefaler at du kontakter en advokat så tidlig som mulig slik at dine interesser blir ivaretatt og vilkårene blir oppfylt.

1. Anmeldelse
Det er et krav om at den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet.

2. Erstatningsvilkåret
Erstatningsvilkåret er at ditt erstatningskrav mot gjerningsmannen må tas med i straffesaken. Politiet skal spørre om du ønsker å ta med erstatningskravet, og da er det viktig at du sier ja. Det er ikke tilstrekkelig å si at du vil komme tilbake til erstatningskravet senere.

3. Beviskravet
Det er et vilkår at det er klar sannsynlighetsovervekt for at du har vært utsatt for den straffbare handlingen.

4. Årsakssammenheng
Det må foreligge et såkalt dobbelt årsakssammenheng. Det betyr at det må være årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen og den personskaden du er påført, samt årsakssammenheng mellom skaden og tapet. Videre kreves det skaden ikke har vært for avledet eller fjern skadevirkning av handlingen.

Hva er fusk

Foreldelse

Ditt erstatningskrav må ikke være foreldet for at du skal ha rett på voldsoffererstatning. At et krav er foreldet betyr at du ikke lenger har krav på oppfyllelse.

For voldsoffererstatning er foreldelsesfristen tre år fra du skaffet eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Kan man få fri rettshjelp i voldsoffersaker?

I voldsoffersaker vil man kunne få fri rettshjelp, dersom noen vilkår er oppfylt. I disse sakene gjelder det et inntektskrav. Dersom du er enslig, må du ha en inntekt under 320 000 kroner i året før skatt. Dersom du er samboer eller gift, må samlet inntekt være under 490 000 kroner før skatt. Du kan heller ikke ha formue som overstiger 100 000 kroner. Det vil her være en liten egenandel. Dersom inntekten er under 100 000 kroner betales det ikke noen egenandel.

Det påløper ingen kostnader før vi er enige om oppdrag. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Bistandsadvokat i voldsoffersaker

I noen sakstyper vil man ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet for de mest alvorlige straffesakene, eller der man er påført en betydelig skade. Vi undersøker for deg om du kan ha krav på bistandsadvokat i din sak.

 


 

– Hadde en advokat som lyttet til klienten, argumenterer godt for seg og kommer med gode løsninger. Er svært fornøyd med resultatet!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring