Ugyldig avskjed – tilkjent erstatning og oppreisning

Nylig var en sak om avskjed og fratakelse av verv i bedriftens hovedverneombud oppe i Oslo tingrett. Arbeidstakeren vant saken på alle punkter, og ble tilkjent over 600 000 kroner i oppreisning og erstatning.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed

Sakens bakgrunn

Arbeidstakeren innehadde posisjonen som sentralt hovedverneombud og hovedverneombud på en IKEA-butikk, og hadde derfor et særlig ansvar for HMS-arbeidet i virksomheten. IKEA var imidlertid av den oppfatning at arbeidstakeren misforstod rollen sin, og at han så på arbeidsgiveren sin som en “motpart”. Videre mente IKEA at arbeidstakeren hadde hatt en negativ holdning overfor sine medarbeidere, noe som påvirket arbeidsmiljøet i negativ forstand. I tillegg hadde IKEA mottatt flere varsler om arbeidstakerens atferd, og de bestemte seg derfor for å frata arbeidstakeren vervene i hovedverneombudet. Senere bestemte de seg også for å avskjedige arbeidstakeren.

Arbeidstakeren motsatte seg påstandene og mente at IKEA behandlet han urimelig. Han reiste dermed sak for retten med krav om erstatning og oppreisning.

IKEA sin håndtering av saken

Etter å ha mottatt flere varsler angående arbeidstakerens oppførsel, valgte IKEA å engasjere et eksternt advokatselskap som fungerte som et varslingsutvalg. Som en del av sin granskningsoppgave, gjennomførte utvalget intervjuer med totalt 23 nåværende og tidligere ansatte hos IKEA, inkludert den aktuelle arbeidstakeren. Resultatet av disse undersøkelsene førte til at utvalget fant grunnlag for å rette kritikk mot arbeidstakeren, da hans atferd hadde bidratt til et arbeidsmiljø som ikke overholdt kravene til forsvarlighet etter arbeidsmiljøloven § 4-1.

Som en konsekvens av granskningsrapporten besluttet IKEA å fjerne arbeidstakeren fra stillingen som sentralt hovedverneombud. Etter å ha mottatt ytterligere varsler om arbeidstakerens oppførsel, bestemte IKEA seg for å avsette arbeidstakeren fra stillingen som hovedverneombud og deretter avskjedige ham.

Rettens vurdering av fratakelse av vervene som hovedverneombud

Først vurderte retten gyldigheten av avgjørelsene om å avsette arbeidstakeren fra stillingene som sentralt hovedverneombud og hovedverneombud. Hvorvidt det er adgang til å frata et verneombud vervet, må ses i sammenheng med hva som er verneombudets rolle og oppgaver.

Et verneombud skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, samt se til at virksomheten er innrettet og blir utført i samsvar med loven. Verken lov eller forskrift åpner imidlertid for at man kan frata en arbeidstaker sitt verv i et hovedverneombud. Det synes derfor ikke å være lovgivers intensjon at en arbeidsgiver skal kunne frata en ansatt sitt verv i et hovedverneombud. Videre er et verneombud valgt av og blant de ansatte, og det er derfor de ansatte som bør bestemme hvem som skal sitte i verneombudet. Etter en samlet vurdering konkluderte derfor retten med at IKEA ikke hadde kompetanse til å frata arbeidstakeren vervene i hovedverneombudet, og beslutningene ble derfor ansett ugyldige.

Ugyldig avskjed

Videre vurderte retten hvorvidt avskjeden var rettmessig. Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd kan arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Etter rettens syn var mange av de meldingene som IKEA og varslingsutvalget betraktet som “varsler”, ikke å anse som varsler i rettslig forstand. Videre var innholdet i flere av meldingene generelle og de var ikke tilstrekkelig undersøkt av arbeidsgiver. Meldingene kunne derfor bare tillegges begrenset vekt. Retten fant det sannsynliggjort at arbeidstakeren i flere tilfeller hadde opptrådt kritikkverdig, og at dette har hatt en negativ påvirkning på arbeidsmiljøet. Retten fant imidlertid ikke arbeidstakerens oppførsel tilstrekkelig for å oppfylle kravet om grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjeden ble derfor ansett for å være ugyldig.

Erstatning og oppreisning

Som følge av den urettmessige behandlingen arbeidstakeren var blitt utsatt for, konkluderte retten etter en samlet vurdering med at arbeidstakeren hadde krav på 575 541 kroner i erstatning og 60 000 kroner i oppreisning. Videre ble IKEA dømt til dekke arbeidstakerens advokatkostnader.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring