Arbeidstakers vern mot avskjedigelse

Arbeidstakere har et sterkt vern mot oppsigelser og avskjed. Det arbeidstakere er vernet mot er usaklig avskjed. I denne artikkelen redegjør Osloadvokatenes eksperter for en dom for Høyesterett fra 1992.

heving av kjøp bobil, voldsoffererstatning vilkår, voldsoffererstatning erstatning, søvnapne arbeidsavklaringspenger, styreansvar vedlikehold

Mannen hadde vært engasjert som lagerarbeider i fem år da han ble avskjediget på dagen fra selskapet. Selskapet begrunnet avskjed i tre forhold. For det første mente selskapet at arbeidstakeren hadde åpnet en pakke med drops og fjernet 2 kg av dropsene. For det andre hadde mannen udokumentert fravær og for det tredje hadde arbeidstakeren sendt fliser til en kunde i strid med selskapets rutiner.

Motsatte seg avskjeden

Etter avskjeden reiste mannen sak mot arbeidsgiveren med krav om oppreisning og erstatning som følge av at avskjeden var ugyldig.

Arbeidstaker er vernet mot usaklige avskjedigelser

Vilkårene for avskjed er at arbeidstakeren må ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf arbeidsmiljøloven § 15-14.

Terskelen for å avskjedige ansatte er høy. Avskjed griper rett inn den ansattes livsgrunnlag og dette skal vernes. Det må foreligge alvorlige forhold til for å avskjedige arbeidstakere. Retten måtte ta stilling til om selskapets begrunnelser for avskjed, hver for seg eller samlet, førte til at selskapet gyldig kunne avskjedige arbeidstakeren.

Dropsene

Mannen bestred ikke at han hadde åpnet og tatt ut drops. Etter hans forklaring var dette vanlig praksis blant de ansatte. Dropsene var blitt satt ut til både ansatte og kunder.

Rettens konklusjon var enig med selskapet om at det ikke var vanlig praksis at alle lageransatte fritt kunne ta drops, men pliktbruddet ble ansett som en bagatell sett opp mot den høye terskelen for avskjed.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner, ansvar, tilbakekalle testament

Udokumentert fravær

Selskapet viste til at mannen hadde hatt flere bankbesøk i arbeidstiden og sykefravær hvor arbeidsgiver ikke var blitt varslet.

Etter rettens syn hadde selskapet gitt arbeidstakeren lov til å gå i banken, selskapet hadde ikke bevist at mannen hadde gått fra arbeidsplassen uten tillatelse. Retten mente også at mannen ikke kunne klandres for å ha kontaktet selskapet under sykefraværet ettersom mannen hadde vært svært syk og han var ikke kjent med at selskapet hadde fått et nytt nummer.

Flisprøver

Retten pekte på at det mest alvorlige forholdet var at mannen hadde sendt ut fliseprøver i strid med selskapets kontrollrutiner. Selv om bedriften etter rettens syn gikk litt vel langt når det ble karakterisert som tyveri.

Retten fant det bevist at mannen var kjent med de gjeldene rutinene og at han hadde brutt disse. Forholdet kunne derimot ikke alene gi grunnlag for avskjed da det syntes å være en akseptert fremgangsmåte for samtlige lageransette å sende vareprøver på denne måten.

Avskjeden var ugyldig – mannen fikk erstatning

Retten mente at det ikke var grunnlag for avskjed. Selskapets avskjed ble derfor kjent ugyldig. Mannen hadde derfor krav på oppreisningserstatning og erstatning for tapt inntekt.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Er du utsatt for en urettmessig avskjed?

Osloadvokatene har ekspertisen du trenger for å ivareta dine interesser. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Så ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

Arbeidsgiver dekker dine advokatutgifter

Hvis arbeidsgiver har gjort en feil ved oppsigelsen eller avskjeden følger det av vanlig erstatningsrett at arbeidsgiver skal dekke dine utgifter til advokat i tillegg til sine egne utgifter til advokat. I og med at det er så strenge regler ved oppsigelse er det blitt ganske vanlig praksis at arbeidsgiver dekker begge parters advokatutgifter.

Også når man forliker saken er det mulig å få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter som en del av forliket. Dette er praktisk når det er litt uklart om arbeidsgiver har oppfylt lovens regler. Selv om det finnes tilfeller der arbeidsgiver ikke vil dekke begge parters advokatutgifter ved et forlik, må dette sies å være ganske vanlig praksis ved oppsigelse og avskjed.

– Hadde en advokat som lyttet til klienten, argumenterer godt for seg og kommer med gode løsninger. Er svært fornøyd med resultatet!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring