Fikk stoppet ulovlig utkastelse av tidligere samboer

Paret bodde sammen på eiendommen til kvinnen i forholdet. Da parforholdet tok slutt ønsket kvinnen utkastelse av sin tidligere kjæreste. Kvinnen fikk medhold i tingretten, mens i lagmannsretten fikk imidlertid mannen medhold i at begjæringen om fravikelse ikke kunne føre frem.

Mannen kunne ikke kastes ut

Det må foreligge tvangsgrunnlag for at man skal kunne kaste ut noen fra sitt bosted. Tvangsgrunnlag foreligger blant annet dersom det er “åpenbart” at mannen ikke har rett til å bo på eiendommen. Kvinnen mente at vilkåret var oppfylt som følge av at hun var oppført som eneeier av boligen og at samboerforholdet nå var slutt. Mannen motsatte seg imidlertid utkastelsen. Han mente at han var blitt medeier som følge av at han hadde bidratt fysisk og økonomisk til deres nåværende og tidligere bosted. Som følge av dette måtte han ha bruksrett til boligen, og dermed ikke kunne kastes ut.

Retten viste til at det måtte foretas en konkret bevisvurdering. Lagmannsretten fant det ikke “åpenbart” at mannen ikke var medeier. Det var dermed ikke “åpenbart” at han ikke hadde rett til å bo på eiendommen. Som følge av dette forelå det ikke tvangsgrunnlag for utkastelse, og begjæringen om fravikelse kunne ikke føre frem.

Måtte fortsette å bo under samme tak

Vilkårene for å kaste ut mannen var ikke oppfylt, og paret måtte dermed fortsette å bo under samme tak. Videre ble kvinnen dømt til å betale nesten 100 000 kr i sakskostnader.

Har du behov for hjelp i en lignende sak?

Det vil oppleves inngripende å bli kastet ut fra eget bosted. På grunn av de store ulempene utestengelse medfører, kan utkastelse bare skje av namsmyndigheten eller av retten. Ta gjerne kontakt om du står i fare for å bli kastet ut av din bolig. Vi har flere advokater som har lang erfaring med slike saker, og som gjerne hjelper deg med din sak.

Jeg ønsker utkastelse av leietaker – hvordan går jeg frem?

Ønsker du utkastelse av leietaker er det viktig å ha kjennskap til reglene som regulerer i hvilke tilfeller det foreligger grunnlag. Tar du saken i egne hender uten å følge prosedyren for utkastelse, vil det foreligge ulovlig selvtekt etter straffeloven § 346. Overtredelse kan medføre bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Namsmannen kan gjennomføre utkastelse

Namsmannen har myndighet til å gjennomføre utkastelse, forutsatt at det foreligger et tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlag kan være en rettskraftig dom eller rettsforlik.

I leieforhold er det også mulighet til å gå rett til namsmannen, som følge av at at tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav oppstiller et særlig tvangsgrunnlag i disse tilfellene:
Særlig tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom er dessuten:

Skriftlig avtale om leie som inneholder vedtagelse av at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt. Det skal gå fram av varselet etter § 4-18 at tvangsfullbyrdelse kan unngås dersom leien med renter, utenrettslige inndrivingskostnader, sakskostnader og forfalt leie fram til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres.

Tilfeller hvor det kan foreligge grunnlag

  • Leietaker ikke betaler husleien, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3.ledd bokstav a.
  • Leieperioden er utløpt uten at leietaker flytter, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav b (c).
  • Leietaker er sagt opp, men flytter ikke, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav c.
  • Leietaker oppfyller ikke bestemmelsene i avtalen, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav d.
  • Okkupasjon eller ulovlig besittelse, se tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd bokstav e (c).

Slik går du frem

Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 at varsel om utkastelse skal sendes skriftlig til leietakeren. Varselet skal gi leier oppfordring om å flytte innen to uker. Det skal videre opplyses om at utkastelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt.
Har ikke leietakeren flyttet innen to uker etter at varsel om utkastelse ble sendt, skal det sendes begjæring om utkastelse til namsmannen.

Begjæring

Begjæring om utkastelse skal sendes til namsmannen dersom den er begrunnet i betalingsmislighold, at leietiden er utløpt eller oppsigelse. Er grunnlaget for utkastelsen derimot heving eller andre besittelsesforhold utenfor husleieloven, skal begjæringen oversendes til tingretten.
Begjæringen skal inneholde navn på saksøker og saksøkt, og videre opplyse om hvilket særlig tvangsgrunnlag som påberopes. Det særlige tvangsgrunnlaget må dokumenteres.

Når begjæringen er oversendt til  namsmannen, vil leietaker få anledning til å uttale seg innen 14 dager. Deretter fattes beslutning om hvorvidt begjæringen skal etterkommes eller ikke.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring