Stillingsvern

Stillingsvern er det vernet arbeidstakere har mot usaklig oppsigelse og avskjed. En oppsigelse må for eksempel være i overensstemmelse med saksbehandlingsregler og krav til innhold og utforming for å være gyldig. Vi sjekker om oppsigelsen er lovlig og sørger for at du får erstatning hvis den ikke er det.

pasientskade, stillingsvern, vederlagskrav, gjeld, atferdsplassering, barnevernet tar barnet, bilkjøp, heve båtkjøp, offentlig skifte, samboer, medisinsk behandling, pasientskade, samboerkontrakt

Stillingsvern

Stillingsvernet sikrer at arbeidsgiver ikke kan gå til oppsigelse av ansatte uten gode og saklige grunner. De viktigste reglene om stillingsvern står i arbeidsmiljøloven kapittel 15 om opphør av arbeidsforhold, og gjelder for alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.

Saklig grunn til oppsigelse

Oppsigelse er et sterkt inngripende tiltak for den som blir rammet. Det stilles derfor krav til saklig begrunnelse for at en oppsigelse skal være gyldig. Kravet til saklig grunn innebærer at de forhold som påberopes bygger på et korrekt faktisk grunnlag og er tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne en oppsigelse. At en arbeidstaker er syk, er for eksempel ikke nok til å begrunne en oppsigelse.

Videre innebærer kravet til saklig begrunnelse at oppsigelsen ikke kan være begrunnet i utenforliggende eller usaklige hensyn. Det er bestemt i arbeidsmiljøloven § 15-7 at en oppsigelse bare kan begrunnes i virksomhetens, arbeidsgivers, eller arbeidstakers forhold.

Fakta

Det er verdt å merke seg at det gjelder egne regler for oppsigelse i prøvetiden. Da må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet.

Virksomhetens forhold

At oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold betyr normalt sett at oppsigelsen skyldes bedriftens økonomiske situasjon. For at en oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold skal være gyldig må arbeidsgiver begrunne utvelgelsen av hvorfor arbeidstakeren blir sagt opp. Dette innebærer at arbeidsgiver må vurdere den enkelte ansatte opp mot andre ansatte. I vurderingen vil både ansiennitet, kvalifikasjoner og øvrige sosiale hensyn spille inn.

Arbeidsgivers forhold

At oppsigelsen er begrunnet i arbeidsgivers forhold innebærer at oppsigelsen må begrunnes i personlige forhold hos arbeidsgiver. Dette alternativet vil kun være aktuelt i helt spesielle situasjoner, hvor personlige omstendigheter legger hindringer for driften av virksomheten. Et eksempel kan være at arbeidsgiver i en liten bedrift blir langtidssykemeldt.

Arbeidstakers forhold

Dersom oppsigelsen begrunnes i arbeidstakers forhold, har arbeidstakeren normalt opptrådt klanderverdig. Oppsigelsen kan for eksempel begrunnes i at arbeidstakeren ikke har utført sine oppgaver i tråd med arbeidsavtalen, ulovlig fravær eller at arbeidstakeren har opptrådt illojalt. Et hvert brudd på arbeidsavtalen vil imidlertid ikke gi saklig grunn til oppsigelse. Terskelen for å si opp en arbeidstaker er høy.

Saksbehandlingsregler

Det stille også strenge saksbehandlingsregler og formkrav til en oppsigelse. Arbeidsgiveren skal for eksempel innkalle arbeidstakeren til et drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse fattes. Videre må oppsigelsen være skriftlig og inneholde informasjon om retten til å fortsette i stillingen. Dette kan du lese mer om her.

Hva skjer dersom oppsigelsen ikke er gjort riktig?

Hvis oppsigelsen ikke er gjort riktig skal den kjennes ugyldig. Da anses oppsigelsen for å ikke ha skjedd, og arbeidstakeren kan fortsette i stillingen. Arbeidstakeren vil da kunne kreve erstatning for urettmessig oppsigelse, i tillegg til lønn for perioden han eller hun ikke arbeidet.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du har mottatt en oppsigelse du mener er urettmessig. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring