Hva er en usaklig oppsigelse?

Det stilles strenge krav til arbeidsgivers begrunnelse for en oppsigelse. Dersom oppsigelsen er usaklig skal den kjennes ugyldig, og arbeidstakeren kan fortsette i sin stilling.

usaklig oppsigelse, gjensidig testament, diskriminering

Tre begrunnelser som er anerkjent som gyldige oppsigelsesgrunner

Oppsigelse er et sterkt inngripende tiltak for den arbeidstakeren som blir rammet. Arbeidsmiljøloven stiller derfor krav til saklig begrunnelse for at en oppsigelse skal være gyldig. Det er strenge krav for at en oppsigelse skal anses som saklig begrunnet. En oppsigelse kan bare begrunnes i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Virksomhetens forhold

At oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold betyr normalt sett at oppsigelsen skyldes nedbemanning, omstilling, restrukturering eller liknende. Disse tiltakene må igjen være begrunnet i bedriftens økonomiske situasjon. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at den økonomiske situasjonen er så graverende at slike drastiske tiltak er nødvendige.

For at en oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold skal være gyldig må arbeidsgiver begrunne utvelgelsen av den eller de arbeidstakerne som blir sagt opp. I dette ligger det at arbeidsgiver må vurdere den enkelte ansatte opp mot andre ansatte i samme bedrift for å vurdere hvem som skal bli sagt opp. I vurderingen vil både ansiennitet, kvalifikasjoner og øvrige sosiale hensyn spille inn.

Arbeidsgivers forhold

Det er kun unntaksvis at en begrunnelse i arbeidsgivers forhold vil være saklig. Et eksempel kan være at arbeidsgiver i en liten bedrift blir langtidssykemeldt, og at bedriften ikke har andre ansatte som kan tre inn og håndtere arbeidstakers oppgaver.

Arbeidstakers forhold

Dersom en oppsigelse begrunnes i arbeidstakers forhold, har arbeidstaker normalt begått et eller flere pliktbrudd. Oppsigelsen kan for eksempel begrunnes i at arbeidstakeren har misligholdt de forpliktelser som fremgår av arbeidsavtalen, eller at arbeidstakeren har vært illojal mot arbeidsgiver. Ethvert pliktbrudd eller mislighold av forpliktelser vil imidlertid ikke gi saklig grunn til oppsigelse. Terskelen for å si opp en arbeidstaker er høy.

Hva er en usaklig oppsigelse?

Dersom en oppsigelse er begrunnet i utenforliggende hensyn vil den være usaklig. Videre vil oppsigelsen anses usaklig dersom den er uten god grunn eller at grunnlaget for oppsigelsen lider av faktiske feil. Kravene til saklig begrunnelse er strenge, og det er derfor lite som skal til for at en oppsigelse anses ugyldig.

Det stilles også strenge saksbehandlingsregler og formkrav til en oppsigelse. En oppsigelse må for eksempel være skriftlig, samt inneholde informasjon om retten til å fortsette i stillingen. Dette kan du lese mer om her.

Når kommer reglene om usaklig oppsigelse til anvendelse?

Reglene om usaklig oppsigelse kommer til anvendelse når en arbeidstaker formelt blir meddelt en oppsigelse. Videre kommer reglene til anvendelse dersom man føler seg truet eller presset til å selv si opp sin stilling.

Reglene om usaklig oppsigelse kommer også til anvendelse når arbeidsgiver gjennomfører forandringer i stillingens innhold som ligger utenfor det arbeidsgiver kan gjøre i kraft av sin styringsrett (endringsoppsigelse). Hvilke endringer i stillingen som kan gjennomføres må vurderes konkret. Arbeidsavtalen må tolkes. Det avgjørende er stillingsbeskrivelsen og en tolkning av hva som faller innenfor denne type stilling.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du blitt sagt opp?

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker innen arbeidsrett. Ta kontakt dersom du har mottatt en oppsigelse du mener er urettmessig. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring