Saksgangen ved dispensasjon i byggesaker

Når det skal bygges et nytt bygg, gjøres endringer på eksisterende bygg eller foretas større endringer i utearealet kreves det ofte dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. Her vil du få en oversikt over saksgangen ved dispensasjonssøknader.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport, dispensasjon

Dispensasjon

Dispensasjon innebærer at man får lov til noe man egentlig ikke skulle ha fått lov til. Det kreves for eksempel dispensasjon ved søknad om tiltak som strider med plan- og bygningsloven, en reguleringsplan eller en kommuneplan.

Fakta

En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen. Det innebærer bare at planen fravikes i det konkrete tilfelle.

Begrunnet søknad

Det skal en del til for å få dispensasjon, og søknaden må derfor begrunne hvorfor dispensasjon bør gis. Søknaden må blant annet redegjøre for hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra, og grunner som taler for at det bør gis dispensasjon. Begrunnelsen må bygge på klare og relevante hensyn om tiltaket.

Nabovarsel

Den som ønsker dispensasjon må vasle naboer og gjenboere før søknad sendes til kommunen. I varselet må søker opplyse om at merknader må være fremmet innen en frist på minst to uker etter at varselet er sendt, og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig jf. plan- og bygningsloven § 21-3.

Fakta

Særskilt varsel er ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser.

Høring

Etter plan- og bygningsloven § 19-1 må alle dispensasjoner som berører regionale og statlige myndigheters saksområde sendes disse for uttalelse før kommunen kan gi dispensasjon. En uttalelse fra høringsinstansene er et faglig innspill til kommunen, som skal bidra til å gi kommunen et bedre grunnlag for å vurdere om dispensasjon skal gis. Uttalelsene tillegges særlig vekt ved kommunens dispensasjonsbehandling.

Kommunens vedtak

Kommunen har en plikt til å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes jf. forvaltningsloven § 17. Dette er med på å styrke partenes rettssikkerhet og sørge for at forvaltningsorganet har et så godt beslutningsgrunnlag som mulig.

Kommunens vedtak må begrunnes i henhold til forvaltningslovens regler i §§ 24 og 25. På hvilken måte lovens vilkår er oppfylt må blant annet komme frem av vedtaket. Videre må det fremgå av vedtakets begrunnelse hvilke hensyn som er vektlagt og hvilke vurderinger som er foretatt.

Saksbehandlingsfeil

Manglende høring før vedtak blir truffet, manglende vurderinger eller en mangelfull begrunnelse, vil være saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket blir ugyldig. Ta kontakt med oss dersom du mistenker at det er feil ved vedtaket. Vi kan reglene og unntakene.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en dispensasjonssak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i byggesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring