Bygge i strandsonen?

I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt en særlig beskyttelse gjennom en egen bestemmelse om byggeforbud i 100-metersbelte langs sjøen. Byggeforbudet er imidlertid ikke absolutt, og kan fravikes. Det er kommunen som er gitt myndighet til å behandle disse sakene.

sameiekontrakt, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen

Tilgang til strandsonen

Strandsonen er svært attraktiv for friluftsliv og naturopplevelser, samtidig som det er en av de arealene som er under sterkest utbyggingspress. Allmenn tilgang til strandsonen er viktig, og hovedregelen er derfor at det er byggeforbud 100 meter fra strandlinjen, målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. For at du skal kunne bygge i strandsonen er det dermed nødvendig med dispensasjon.

Dispensasjon er nødvendig for tiltak i strandsonen

Byggeforbudet gjelder bare så langt kommunen ikke har fastsatt annen byggegrense i kommuneplanen eller reguleringsplanen. For å få tillatelse til å bygge i strandsonen må du søke om dispensasjon etter plan- og bygningslovens kapittel 19.

Den sentrale bestemmelsen for å få fritak fra byggeforbudet i strandsonen er plan- og bygningsloven § 19-2 (2). Kommunen kan gi tillatelse til å bygge i strandsonen dersom hensynet bak byggeforbudet, eller hensynene i loves formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Hvilke hensyn ligger bak byggeforbudet?

Kommunen kan bare gi tillatelse til å bygge i strandsonen dersom hensynene bak de aktuelle bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det er derfor sentralt å kjenne til hvilke hensyn som ligger bak byggeforbudet. Svaret på dette følger dels direkte av loven. Det kommer frem av Plan- og bygningsloven § 1-8 at det skal legges vekt på natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Videre er relevant hensyn biologisk mangfold og kulturminner.

Fakta

Hvis du skal søke om dispensasjon fra byggeforbudet bør du gjøre forhåndsundersøkelser av topografi, dyreliv, arter med mer for å overbevise kommunen om at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt. En grundig redegjørelse øker sjansen for at du får tillatelse til å bygge i strandsonen. 

Bygge i strandsonen

Hvis du ønsker å bygge i strandsonen bør du vurdere flere alternativer, slik at belastningen på miljøet blir minst mulig. Det er for eksempel stor forskjell på om du skal oppføre en helt ny bolig eller om du skal renovere et eksisterende bygg. Hvilken belastning tiltaket har på miljøet avhenger også i stor grad av plasseringen. Det er forskjell på om det planlegges et tilbygg som vender mot eller vekk fra sjøen, og om det vil ta noe av allmenhetens eller naboens sjøutsikt.

Videre vil det ha betydning hvilket område man ønsker å bygge i. Det har betydning om det er et område hvor allmenheten ferdes, et område med et rikt dyre- og planteliv eller om det er et privatisert og avskjermet område. For å få tillatelse til å bygge i strandsonen er det viktig at tiltakshaver gjør en grundig jobb med å analysere hensynene som gjør seg gjeldende på området.

Det skal foretas en interesseavveining

Når du har dokumentert at hensynene bak byggeforbudet i strandsonen ikke er vesentlig tilsidesatt, må du redegjøre for at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Fordelene må være relevante og klare for at vilkåret skal være oppfylt.

Du kan argumentere for at annekset gir deg flere soveplasser, brygga gir deg fortøyningsplass til båten og sjøboden gir deg større lagringsplass. Det kan imidlertid også være lurt å argumentere for at tiltaket vil gi fordeler i form av bedre areal- og ressursdisponering da dette er et hensyn som vil veie tungt. Videre kan det tenkes at terskelen for å gi dispensasjon til å bygge for eksempel en brygge i strandsonene er lavere, dersom det er et felles tiltak for flere eiendommer. En felles brygge vil føre til et mindre inngrep i miljøet, sammenlignet med hvis alle eiendommene skal bygge hver sin brygge.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en byggesak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i byggesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring