Drosjesjåfør kolliderte, pådro seg lammelse som følge av psykiske skader

Høyesterett har slått fast i en prinsipiell dom («Nilsen-dommen») at psykiske skader skulle erstattes som fysiske skader. Det spiller heretter ingen rolle om du i en trafikkulykke mister et ben eller får en psykisk lidelse som for eksempel angst eller lignende. I begge tilfeller skal det fastsettes en erstatningssum basert på hvor skadet du har blitt. Fastsettelsen av omfanget av psykiske skader skjer av psykologer eller psykiatere.

Ingen synlige skader ved kollisjon

Drosjesjåføren kolliderte i 1990 mens han arbeidet i Kristiansand. Han hadde blitt oppsagt fordi han hadde fått inndratt drosjebevillingen sin, og kjørte i oppsigelsestiden da skaden skjedde. Bilen var forsikret i Storebrand skadeforsikring AS og det var derfor klart at Storebrand skulle betale for mannens skade. Drosjen holdt 60 km/t da høyre hjul kom utenfor asfaltkanten og han mistet kontrollen over bilen. Bilen spratt over veien og traff autovernet hvoretter den skled tilbake over veien igjen og traff en fjellvegg.

Nakkesleng

Det oppsto ingen synlige skader på mannen. Han hadde fri dagen etter og sov lenge. Dagen etter fridagen følte han seg stiv og støl, men gikk likevel på jobben. Han ble etter hvert så stiv i nakken at han dro til legen som skrev i journalen at mannen hadde sovnet bak rattet og pådro seg en nakkeslengskade og muskelstrekk.

Mannen ble gradvis dårligere. Storebrand pleide ikke å betale erstatning til folk som gradvis ble dårligere og nektet også her.

Ny kollisjon og psykiske skader

Saken ble ikke enklere ved at mannen på ny frontkolliderte i 50 km/t , hvor et annet selskap skulle betalt for en eventuell forverring. Han fikk en psykisk betinget lammelse etter en bilulykke. Høyesterett slår fast at psykiske skadefølger er erstatningsmessig vernet på samme måte som fysiske skadefølger.

Høyesterett slo fast at det var sannsynlig at mannens psykiske lammelse var utløst av ulykken. At det var mulig at lidelsen delvis hadde andre årsaker var uten betydning.
Høyesterett skrev: «etter min oppfatning foreligger det ikke tilstrekkelige holdepunkter for at Nilsen uavhengig av ulykken ville ha utviklet en tilsvarende sykdomstilstand».

Høyesterett fastslo at det var Storebrand som måtte bevise slike holdepunkter og det maktet ikke Storebrand. At Nilsen var spesielt sårbar for psykiske lidelser var uten betydning.

Fikk erstatning fra forsikringsselskapet

Høyesterett slo også fast følgende:
«Etter bevisførselen for Høyesterett må det legges til grunn at det ikke er upåregnelig at en trafikkulykke kan utløse en psykisk skade, og selv om skadeforløp av den karakter vi her står overfor, er sjeldne, kan skaden etter min oppfatning ikke falle utenfor det som må anses som en adekvat følge av ulykken.»

Mannen fikk etter dette over utbetalt 2 millioner kroner fra Storebrand.

Dommen vil få stor betydning i alle fremtidige saker hvor noen mener å ha fått en psykisk skade og slike skader er vanlige i mange sakstyper. For eksempel i overgrepsaker, incestsaker, kvinnemishandlingssaker, yrkeskadesaker, ved trakassering på arbeidsplassen med videre. Mange vil også ha krav på voldsoffererstatning.

Har du spørsmål om erstatning ved psykiske skader?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokatfullmektig Fredrik Sverstad Eriksen
tlf 922 65 960 eller epost fredrik.eriksen@advokat.no

Relaterte saker:

Nakkeslengskade etter kollisjon i lav fart
Gikk på rødt lys – ble påkjørt av trikk