En trafikkulykke kan føre til omfattende og alvorlige skader og konsekvenser. Vi har flere advokater som er eksperter på trafikkskader. Vi ivaretar dine interesser i en sårbar situasjon og sikrer deg riktig erstatning.

Børge Ongstad
Advokat / Partner

erstatning motorsykkel

Dette hjelper vi deg med

Skader etter trafikkuhell kan ofte være alvorlige, og krevende å følge opp i etterkant. Våre advokater kan hjelpe deg med å beregne lidt tap, fremtidig inntektstap og eventuelt øvrig tap du måtte ha blitt påført som følge av skaden. Selv om ingen har skyld i skaden kan du fortsatt ha krav på erstatning, et konsept som kalles objektivt ansvar. Utgangspunktet er at forsikringsselskapene alltid er objektivt ansvarlige.

 • Møteulykker
 • Eneulykke og utforkjøringer
 • Motorsykkelulykke
 • Brudd på vikeplikten
 • Ulykker med trikk t-bane og tog
 • Skader med båt og el-sparkesykler
 • Fotgjengere, syklister og myke trafikanter
 • Påkjørsler bakfra og kjedekollisjoner

Har du vært utsatt for trafikkulykke?

Har du vært utsatt for en trafikkulykke har du krav på å få dekket ditt økonomiske tap fra et forsikringsselskap. Dette gjelder også for de skader som fører selv blir påført og uavhengig av skyld og ansvar for ulykken.

 

En trafikkulykke kan inntreffe med ett eller flere kjøretøy. Dersom det er flere biler involvert vil forsikringsselskapene som regel først avklare ansvaret seg imellom. Det kjøretøyet som får ansvaret vil også være erstatningspliktig for personskadene. Dersom du krasjer eller kjører ut med din egen bil, kalles dette en eneulykke. I slike situasjoner vil det være ditt eget kjøretøys forsikring som er erstatningsansvarlig for personskadene.

Bilansvarsloven og erstatning

Det er bilansvarsloven som regulerer hva du har krav på i erstatning etter en trafikkskade. I utgangspunktet sier man at bilens forsikringsselskap er objektivt ansvarlig. Alle krav kan da sendes til dette forsikringsselskapet – også om ingen har skyld i ulykken. Under bilansvarsloven er det flere vanskelige juridiske og medisinske spørsmål det må tas stilling til i en erstatningssak. De fleste litt større oppgjørene forutsetter en varig personskade som skyldes ulykken.

Har du rett til erstatning etter en trafikkulykke?

For at du skal få erstatning ovenfor forsikringsselskapet må det bestemmes om det er en årsakssammenheng mellom ulykken, skadene og det økonomiske tapet. Her er regelverket gunstig for den skadelidte sammenlignet med andre rettsområder. Det er likevel vanskelig å få til et gode erstatningsoppgjør med et forsikringsselskap uten bruk av egen advokat med erfaring fra slike saker. Mange saker tar altfor lang tid.

Hva om kjøretøyet ikke er forsikret?

Alle kjøretøy skal være ansvarsforsikret. Dersom kjøretøyet som er ansvarlig for ulykken ikke har gyldig forsikring eller sjåføren har stukket av fra ulykken, vil du likevel kunne få dekket ditt økonomiske tap etter loven.

 

Alle forsikringsselskapene som tilbyr ansvarsforsikring, er solidariske ansvarlige for ulykker hvor uforsikrede biler eller ukjente biler er ansvarlige. Som skadelidt er du dermed sikret en mulighet til å få erstatning selv om det ikke finnes en gyldig forsikring på kjøretøyet. Forsikringsselskapene kan i ettertid kreve regress fra den ansvarlige uten at dette etteroppgjøret har noen innvirkning på skadelidtes erstatning.

Hva erstattes ved trafikkulykker?

Utgangspunktet er at du har krav på full erstatning dersom du er utsatt for en trafikkulykke. Dette innebærer at skadelidte skal stilles i lik økonomisk stand som om ulykken ikke hadde inntruffet.

 

Trafikkskadeerstatning vil dekke de påløpte og fremtidige utgiftene du har som følge av ulykken. Videre dekkes både lidt og fremtidig inntektstap, samt hjemmearbeidsevne. Dersom du har mistet en forelder eller forsørger, kan du ha krav på erstatning for forsørgertap.

 

Du kan også ha krav på oppreisningserstatning og menerstatning. Dette er erstatningsposter som dekker ikke-økonomiske tap. Oppreisningserstatning er erstatning for tort og svie, mens menerstatning kompenserer for tapt livsutfoldelse.

Yrkesskade VS trafikkskade

Dersom skaden skjer mens du er i arbeid, kan du være dekket av både yrkesskadeforsikringen og bilansvaret. Dersom flere og ulike regler gir rett til erstatning, har skadelidte krav på det oppgjøret som er best. Saker med flere ansvarlige selskaper kan bli ekstra vanskelig fordi skadevolderne skylder på hverandre.

 

For yrkessjåfører som kjører lastebil, buss eller taxi og blir utsatt for en skade, blir dette ofte et spørsmål. Men også alle andre som reiser i jobb, eller ferdes i trafikken som fotgjengere på vei til og fra møter, kan være dekket av flere forsikringer samtidig. Disse forsikringene kan gi bedre rettigheter enn loven, komme i tillegg til loven eller gi skadelidte valgrett. Les gjerne mer her om hva vi kan hjelpe med om et trafikkuhell oppstår.

Hva gjør du dersom du er utsatt for en trafikkulykke?

1

Meld fra om skaden så raskt som mulig

Det er viktig at du melder fra som skaden så tidlig som mulig. Det gjelder å tilkalle politiet til ulykkesstedet, da de kan dokumentere viktige bevis ved ulykkesstedet som kan være avgjørende i en sak. Skaden må også meldes til forsikringsselskapet så fort som mulig. Det er mange saker som er blitt vanskeligere enn nødvendig ved at skader ikke er meldt i tide.

 

Fristen for å kreve erstatning er 3 år fra du som skadelidte fikk eller burde ha fått kunnskap om skaden og hvem den ansvarlige for ulykken var. I alle tilfeller vil erstatningskravet være foreldet etter 20 år fra ulykken skjedde.

2

Du kan ikke stole på alle forsikringsselskaper

Det er viktig å bruke en spesialist i erstatningsrett til å ivareta dine interesser. Et forsikringsselskap har ansvar for å holde forsikringspremiene nede. Et legeskjønn som fastsetter omfanget av din skade, vil variere fra lege til lege. Det medfører at faktum og juss blir vanskelig og komplisert. Ved denne type problemstillinger, og ved alle typer oppgjør vil du få ekstra god hjelp med en spesialist hos Osloadvokatene.

3

Dokumenter skadene

Tilkall politiet til ulykkesstedet dersom du har mistanke om personskade og oppsøk lege straks etter ulykken. Politiet kan dokumentere viktige bevis ved ulykkesstedet som kan være avgjørende i en senere forsikringssak. Legebesøk er avgjørende for å dokumentere nye skader og vedvarende plager. Jevnlige legebesøk og god journalføring er derfor veldig viktig. Dette gjelder i alle saker, men er spesielt viktig ved skader i hode, nakke og rygg. Man mister rettigheter om skaden ikke følges tett opp til den er blitt kronisk og varig.

4

Du må begrense tapet ditt og spar på kvitteringer

Som skadelidt plikter du å begrense det økonomiske tapet. Erstatning kommer også kun i tillegg til ytelser fra det offentlige. Det er derfor viktig at du søker om de ytelser og behandlingstilbud du kan ha krav på fra det offentlige. Det som vil bli dekket av det offentlige har du en plikt til å søke om, og erstatningen omfatter ikke disse postene.

Saker vi kan hjelpe deg med

erstatning motorsykkel

Møteulykker

De alvorligste ulykkene er møteulykkene pga kreftene som er involvert i ulykken. De kan skyldes litt ulike forhold, men typisk etter forbikjøringer som går galt, biler som sklir på glatt føre, folk som er ruset eller uoppmerksom pga mobilbruk, eller sjåfører som sovner bak rattet. Vi ser i praksis både døde og hardt skadde personer etter slike trafikkulykker. Årsakssammenheng og de alvorligste skadene er gjerne lette å dokumentere, mens tapet kan bli stort og omstridt. Mindre skader kan bli kamuflert og mangle nødvendig dokumentasjon. Som regel går likevel tvistene her som oftest på størrelsen på erstatningsoppgjøret og avkortning pga medvirkning.

ektefellebidrag, Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, heving av bilkjøp kjøpsloven, Remove term: heving av bilkjøp kjøpsloven heving av bilkjøp kjøpsloven

Eneulykke og utforkjøringer

En eneulykke er en betegnelse for en ulykke hvor det kun er ett kjøretøy innblandet. Dette kan ofte være en utforkjøringsulykke eller ulykke som følge av at man kjører på gjenstander på veien, glatt veibane uoppmerksomhet, høy fart i sving mv. I bilansvarsloven står det at forsikringsselskapet er ansvarlig for tap som kommer av skader motorvognen gjør, selv om ingen er skyld i skaden. Ved en enerulykke vil både sjåføren og passasjerene i bilen kunne kreve erstatning ved en skade.

Motorsykkelulykke

Mange alvorlige personskader skyldes ulykker med motorsykler og mopeder. Som fører mangler man den beskyttelsen karosseriet på en bil gir. Enhver velt kan medføre personskade, og alle kollisjoner med bil eller buss er veldig risikable og med stort skadepotensial. Dette gjelder også om man som fører av en motorsykkel er helt uten skyld i ulykken. Bakfra påkjørsler på en motorsykkel kan være dødelig. Stopp på rødt lys, eller stopp før en sving kan medføre ulykker og farlige situasjoner på en motorsykkel hvor fører er helt uten skyld. Ved en motorsykkelulykke kan man få personskader som både er fysiske og psykiske. Typiske skader er bruddskader, ryggskader, nakkeskader, hodeskader, amputasjoner og PTSD. Både fysiske og psykiske skader gi deg rett på erstatning etter ulykker med motorsykler eller mopeder. Også en utkjøring eller eneulykke omfattes av bilansvarsloven, og kan gi rett til erstatning fra et forsikringsselskap.

utestengelse fusk, samarbeid fusk, Revidert erstatningsoppgjør, ugyldig avskjed erstatning

Brudd på vikeplikten

Den vanligste årsaken til en bilulykke er brudd på en eller annen vikeplikt. Det kan være feltskift, forbikjøringer, i en rundkjøringer, ved utkjøring på vei med vikeplikt osv. Skadene ved denne type ulykker kan være både store og små. Generelt gjelder at jo mer fart og kraft det er i en ulykke, jo større fare og potensial for personskade foreligger.

Ulykker med trikk t-bane og tog

En litt spesiell gruppe av skadelidte kan kreve erstatning etter jernbaneansvaret. Både T-bane, Trikk og tog omfattes av dette regelverker. Utmålingen er i det alt vesentlige som etter et vanlig trafikkuhell. Også skader på perronger kan dekkes. Dva at fallskader på en holdeplass, skader ved direkte påkjørsler/ulykker, samt skader inne på trikken, t-bane eller tog mens denne er i bevegelse omfattes av loven. Det samme gjelder om en detter ned trappen på bussen eller skader seg ved av og på stigning på tog eller T-bane.

Båtkjøp

Skader med båt og el-sparkesykler

Båteiere til fritidsbåter er ikke nødt til å tegne ansvarsforsikring, men har ofte dette i båtforsikringen sin. Har du vært utsatt for en båtulykke kan du ha krav på erstatning dersom føreren av båten har opptrådt uaktsomt, som betyr at de har vært uforsiktige eller ufornuftige i ulykkessituasjonen. Er sjåføren dekket av annen ansvarsforsikring, som for eksempel via en innboforsikring, kan ansvarssak føres mot dette forsikringsselskapet. Et forsikringsselskap har midler til å dekke opp erstatningskrav dersom ansvaret og øvrige vilkår for erstatning er oppfylt. En el-sparkesykkel regnes som en vanlig sykkel, som betyr at det ikke finnes noen forsikringsplikt ved el-sparkesykler, men du kan ha andre forsikringer som reise eller ulykke-forsikring som kan være dekkende.

Hva er fusk

Fotgjengere, syklister og myke trafikanter

En svært viktig gruppe av skadelidte er de myke trafikantene. En fotgjenger, syklist eller jogger er alle dekket av bilansvarslovens dersom en bil, buss, lastebil eller motorsykkel kjører dem ned. Den mest vanlige ulykken med myke trafikanter er en påkjørsel i et fotgjengerfelt. Det kan være mot rødt lys, eller det foreligger skyld på begge sider. Alle myke trafikanter omfattes imidlertid av bilansvarslovens regler. Det er svært viktig å ringe politiet og anmelde forholdet etter slike ulykker og dette skaffer bevis om kjøretøy og hendelsesforløp. Myke trafikanter kan bli hardt skadd i møte med en bil, og dette kan ramme alle som ferdes som fotgjenger eller syklist.

angrefrist ved kjøp av bobil, renter ung ufør, Nekte å overta boligen, lån hui, skjevdeling arveoppgjør, listesykdom, nedbemanning, prøvetid

Påkjørsler bakfra og kjedekollisjoner

Dersom du har vært i en trafikkulykke og blitt påkjørt bakfra kan du ha krav på erstatning. Vanlige skader ved påkjørsel bakfra kan være nakkeslengskader eller whiplash. Vanligvis kommer symptomene i løpet av den første dagen etter ulykken, og da er det viktig å kontakte lege for å få dokumentert plagene og følge opp all behandling. Her er det mange som mister rettigheter i praksis ved at de ikke følger opp og skaffer bevis for skadens eksistens. Dette har gitt mange tvister og mye rettssaker. Nakkeskader har høy kvinneandel og er mistrodd i de fleste forsikringsselskapene. Dokumentasjonskravet er blitt urimelig strengt, og invaliditetstabellen holder uansett invaliditetsgradene nede. Nakkeskadene er dermed blitt en skadetype som krever mye oppfølgning og løpende dokumentbevis for å føre frem. Pendelen har i dag svingt svært langt i selskapenes favør sammenlignet med alle andre skadetyper. Årsaken er en nedvurdering av skaden i invaliditetstabellen fra 1997, og ulike tilleggsvilkår fastsatt i dommer siden 1998 og frem til i dag. En kjede kollisjoner involverer typisk flere kjøretøy, ofte ved vanskelige kjøreforhold som is på veien, tåke eller plutselig stans. Ved en kjedekollisjon vil forsikringsselskapet ta stilling til hvilke kjøretøy som er ansvarlig for ulykken

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Motorsykkelulykke i 85 km/t i 50-sonen - Fikk erstatning på 5,7 mill

  En mann i 30-årene kjørte motorsykkel til jobb. Fartsgrensen gikk brått fra 90 km/t til 70 km/t, og så til 50 km/t. Da mannen kom inn i 50-sonen holdt han fremdeles en hastighet på 85 km/t. I påfølgende sving mistet mannen kontrollen og kjørte rett inn i autovernet. Ulykken gjorde at mannen ble 100 % medisinsk invalid og arbeidsufør.

  Etter bilansvarsloven § 7 første ledd kan erstatning settes ned eller falle bort dersom man forsettlig eller uaktsomt har forårsaket ulykken.

  Retten konkluderte med at ulykken fant sted fordi farten til mannen var for høy. Mannen hadde altså utvist klar uaktsomhet, som i utgangspunktet gir grunnlag for et lavere erstatningsbeløp. Erstatningsbeløp skal utmåles etter en helhetsvurdering. Retten kom etter en helhetsvurdering til at den påbudte fartsreduksjon skjer over et kort område, slik at det er lett å holde for høy fart inn i 50-sonen. Mannen hadde også fått svært omfattende skader i en ung alder. Med vekt på skadens omfang kom retten til at erstatning ikke skulle reduseres eller falle bort. Mannen ble tilkjent full erstatning for påførte utgifter, inntektstap og menerstatning på totalt 5,7 millioner kroner.

 • Trafikkulykke førte til psykiske og fysiske skader - fikk erstatning på 1,5 mill

  En mann som var utsatt for en trafikkulykke fikk psykiske plager, nakkeplager og en skade i skulderen. Ulykken medførte komplekse ortopediske og nevrologiske plager, som gjorde at mannen ikke lenger var i stand til å jobbe.

  Forsikringsselskapet mente det ikke var trafikkulykken som hadde medført mannens plager. Det er nemlig et krav om årsakssammenheng mellom ulykken og plagene for å bli tilkjent erstatning. I denne saken ble mannen bistått av Osloadvokatene i forhandlingene med forsikringsselskapet. Det ble innhentet spesialisterklæringer som konkluderte med at det forelå årsakssammenheng mellom trafikkulykken og klientens plager. Forsikringsselskapet utbetalte dermed over 1,5 millioner kroner i erstatning til mannen. Klienten fikk også sine advokatkostnader dekket av forsikringsselskapet.

  Denne saken viser at det er viktig å innhente riktige spesialister. Spesialisterklæringer kan være helt avgjørende for erstatningsutfallet. En spesialist kan være egnet for en type skade, men ikke en annen. Vi hos Osloadvokatene bistår deg med dette.

 • Bil truffet av elg - passasjer fikk erstatning

  Mannen var passasjer da bilen ble truffet av en elg. Bilen kjørte i 80 km/t da elgen kom løpende ut fra skogen og traff bilens venstre side. Elgen rullet over taket og landet bak bilen. Mannen slo ikke hodet, men følte et knekk i nakken og var i kort tid bevisstløs. Det førte til at mannen fikk store smerter i nakke og korsrygg, og ble etterhvert ervervsmessig ufør.

  Forsikringsselskapet og mannen var uenige om det forelå årsakssammenheng mellom mannens uførhet og ulykken. Mannen hadde tidligere enkelte dokumenterte nakkeplager, og tilfeller av hodepine. Retten konkluderte med at dette synes å ha sin årsak i situasjonsbetinget stress og plagene var ikke langtidsvarende. Det var derfor ikke foreliggende forhold som var årsaken til mannens uførhet. Retten kom til at trafikkulykken var årsaken til uførheten. Vilkårene for erstatning var med det oppfylt. Mannen fikk erstatning, samt sine advokatkostnader dekket av forsikringsselskapet.

 • Psykisk lidelse etter bilulykke - millionerstatning

  En drosjesjåfør ble under et kjøreoppdrag utsatt for en bilulykke da han mistet kontrollen over bilen og kjørte inn i en fjellvegg. Sjåføren fikk ingen synlige skader men fikk konstatert en lettere nakkesleng. I ettertid var han plaget med kontinuerlig nakkesmerte, hodepine, stivhet og nedsatt bevegelighet i nakken. Det ble imidlertid ikke gjort noen funn på røntgenundersøkelser.

  I tiden som gikk fikk mannen også problemer med synet, konsentrsjonsvansker, hukommelsessvikt og vissenhetsfølelser i bein og armer. Han følte seg deprimert, sliten, trøtt og ble fort sint og irritert. Han fikk påvist en alvorlig psykiatrisk og psykosomatisk lidelse. Lammelsen i armer og ben ble også stadig verre. Mannen ble konstatert 100 % arbeidsufør.

  For at trafikkulykken skal anses som årsak til invaliditeten, må ulykken ha vært en nødvendig betingelse for at invaliditeten skulle inntre. Foreligger det andre årsaksfaktorer, må ulykken i forhold til de øvrige faktorene fremstå som et såpass vesentlig element i årsaksbildet at det er rimelig å knytte ansvar til den. Dette vurderes ut i fra hva som er mest sannsynlig, tvilsrisikoen går utover skadelidte. Retten kom frem til at lidelsen må ha blitt utløst av bilulykken. Ulykken var dermed årsaken til invaliditet. Drosjesjåføren ble derfor tilkjent millionerstatning.

 • Bussulykke - 500 000 kroner mer i erstatning etter advokathjelp

  Som en følge av en bussulykke i 2012 ble en mann skadet i høyre skulder, høyre albue, brystet og i nakken. Han ble tilkjent menerstatning gruppe 1, som gjelder invaliditetsgrader mellom 15 % og 24 %, samt inntektstap og fremtidige inntektstap. I 2015 ble mannen utsatt for en ny trafikkulykke med en personbil. Han fikk da et tilbud om erstatning på 100 000 kroner. Dette mente han at var alt for lite og tok dermed kontakt med oss i Osloadvokatene.

  Forsikringsselskapet brukte bussulykken fra 2012 som begrunnelse for sitt standpunkt. Forsikringsselskapet mente også at mannen var 65 år, som gjorde at han hadde kort tid igjen av arbeidslivet sitt. Da Osloadvokatene tok over saken, begynte arbeide med å nøste informasjon og utmåle erstatning for de enkelte erstatningsposter. Advokaten argumenterte for hvorfor erstatningen burde være høyere. Det resulterte i et erstatningstilbud på 500 000 kroner mer enn det opprinnelige tilbudet. Forsikringsselskapet dekket også mannens advokatutgifter.

  Saken viser at det kan være svært lønnsomt å ta kontakt med advokat. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Våre advokater

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på sine tjenester. Omfanget av slike saker varier stort noe som gjør at det varier hvor mange timer som medgår. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Dekker forsikringen advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke skal det ansvarlige forsikringsselskapet som utgangspunkt dekke dine rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak, eller les mer her om dine rettigheter ved dekning av erstatning.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring