Overføring av veirett

Utgangspunktet er at du kan overføre hele eller deler av din veirett til hvem du vil uten samtykke fra grunneieren. Dette gjelder imidlertid bare dersom overføringen ikke vil være urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for eieren av den tjenende eiendommen.

tomtefeste, odelsrett, odel, veirett,

Hva er en veirett?

Veirett er en type servitutt som gir rett til å benytte vei over en annen person sin eiendom. En veirett kan enten være tidsbegrenset eller evigvarende.

Ofte oppstår det spørsmål om hvem som kan bruke veien, og til hva slags bruk. Dette er et spørsmål som særlig kommer opp i forbindelse med eierskifte og hvis veiretten er gammel. For å avgjøre hvem som har rett til å bruke veien og til hvilke formål, må man se på stiftelsesgrunnlaget. Dersom partene har skrevet en avtale er det denne som regulerer forholdet. For veirettigheter som er hevdet, må man undersøke bruken av veien i hevdstiden. Hvis stiftelsesgrunnlaget er uklart, må man foreta en helhetsvurdering av hva veiretten omfatter, hvor partenes felles oppfatning vil være en viktig faktor.

Skille mellom personlige og reelle servitutter

Det finnes to hovedtyper servitutter: reelle og personlige. En reell servitutt er knyttet til en bestemt eiendom, mens en personlig servitutt er en rettighet som tilhører en spesifikk person eller organisasjon. Utgangspunktet er at reelle servitutter følger med eiendom ved et eventuelt salg, mens personlige servitutter vanligvis ikke kan overføres. Personlige servitutter kan imidlertid overføres dersom dette følger av stiftelsesgrunnlaget. Videre kan både personlige og reelle servitutter overføres, forutsatt at det ikke vil være urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for eieren av den tjenende eiendommen.

Fakta

Ved overdragelse av personlige servitutter er hovedregelen at eieren av den tjenende eiendommen har innløsningsrett.

Veirett for fraskilte tomter

Når en eiendom deles opp, oppstår gjerne spørsmålet om disse tomtene har veirett på lik linje med eiendommen de deles fra. Hovedregelen ble slått fast i en dom fra Høyesterett i 2015. I dommen bekreftet Høyesterett at veirett kan overføres til fraskilte tomter. En veirett kan imidlertid ikke deles dersom det vil være urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for eieren av den tjenende eiendommen. Dette gjelder uavhengig av om veiretten er etablert ved avtale eller hevd.

I vurderingen av om noe er urimelig skal det blant annet legges vekt på tidligere bruk sammenlignet med fremtidig bruk, samt behovet for en tidsmessig tilpasning. Antallet fradelte tomter vil være en avgjørende faktor i denne vurderingen. Blir for eksempel en eiendom med veirett solgt til en boligutbygger som skal bygge boligblokker på eiendommen, vil bruken fort bli så omfattende at totalbelastningen på den tjenende eiendommen blir for stor.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi hjelper deg med å vurdere eksisterende veirett, og om den kan brukes av nye boenheter.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det fins likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring