Mistenker du overgrep eller vold under samvær?

Hva gjør du dersom du mistenker at samværsforelderen utsetter barna for vold eller overgrep under samvær?

samvær

Plikt til å beskytte barnet

Foreldre som har foreldreansvar har plikt til å beskytte barnet mot vold og overgrep. Dette følger av reglene om foreldreansvar i barnelova § 30. Dersom du mistenker at samværsforelderen utsetter barnet for vold eller overgrep, trenger du ikke å levere barnet til samvær. Plikten til å beskytte barnet mot vold, overgrep eller andre skadelige handlinger, går foran samværsforelderens rett til samvær.

Hva er overgrep?

I forarbeidene til barneloven er det inntatt en definisjon av hva som menes med overgrep. Med overgrep menes psykisk eller fysisk vold eller seksuelle overgrep. Overgrep omfatter også å være vitne til vold som kan ha påført barnet skader, eller medført at barnet er redd for samværsforelderen.

Overgrep under samvær

I foreldretvister er utgangspunktet at avgjørelser skal gjøres ut fra hensynet til barnets beste jf. barnelova § 48. I saker som gjelder mistanke om overgep mot barn, skal det derfor gjelde et lavere beviskrav enn i vanlige saker. Det kommer frem av forarbeidene til barnelova at det ikke trengs sannsynlighetsovervekt for at mistanke om vold og overgrep skal legges til grunn. Bakgrunnen for dette er at retten aldri skal treffe en avgjørelse som kan medføre risiko for at et barn utsettes for vold eller overgrep.

Når retten skal vurdere en påstand om vold og overgrep, er et relevant moment om påstanden er blitt fremsatt under en konflikt mellom foreldrene. Noen foreldre fremsetter falske påstander for å svekke den andre. Dette gjør at retten krever at påstanden kan underbygges med bevis. Eksempler på bevis kan være uttalelser fra skole, barnehage, dokumenter fra barnevernet, helsesøster eller uttalelser fra barnet selv.

Samværsabotasje

Dersom ikke retten er enig i at det er en risiko for at barnet blir utsatt for vold eller overgrep, kan tilbakeholdelsen av barnet bli ansett for å være samværsabotasje. Dette kan slå svært uheldig ut i en sak for domstolene. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med en advokat som er spesialist på området.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i foreldretvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I en foreldretvist kan man ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring