Nekter den andre forelderen deg samvær?

Omfanget av samværsretten, og hvordan samværene skal gjennomføres er spørsmål som ofte dukker opp etter et samlivsbrudd. Utgangspunktet er at barnet har rett til samvær med begge foreldrene. Dette gjelder uavhengig av foreldrenes forhold, og hvor foreldrene bor.

samvær

Hva betyr samvær?

Samvær betyr at barnet er sammen med sine foreldre. Den forelderen som ikke har den daglige omsorgen for barnet, har rett til samvær. Samværsretten gjelder uavhengig av om foreldrene har felles foreldreansvar.

Utgangspunktet er avtalefrihet om samværsordningen

Foreldrene står i utgangspunktet fritt til å avtale omfanget av samværsretten, og hvordan samværene skal gjennomføres. Etter et samlivsbrudd kan det imidlertid være vanskelig for foreldrene å bli enige om en samværsordning. Dersom foreldrene ikke blir enige om en samværsordning på egenhånd eller med hjelp fra familievernkontoret, kan saken bringes inn for domstolene.

Fakta

Domstolene vil fastsette det konkrete samværsomfanget på bakgrunn av en konkretet helhetsvurdering, i lys av hva som vil være det beste for barnet.

Høy terskel for å nekte den andre forelderen samvær

Det skal mye til før en forelder kan nekte den andre forelderen samvær. Å nekte den andre forelderen samvær må være godt begrunnet. Årsaken til dette er at det anses som det beste for barnet å ha kontakt med begge foreldrene. Dette gjelder uavhengig av barnets alder.

En god begrunnelse for å nekte den andre forelderen samvær er mistanke om vold, overgrep eller misbruk. I slike tilfeller kan imidlertid en løsning være samvær under tilsyn. Samvær under tilsyn innebærer at en annen person er til stede under samværene.

Begge foreldrene har ansvar for at samværsretten blir oppfylt

Begge foreldrene har ansvar for at samværsretten blir oppfylt. Dersom det er avsagt dom eller inngått rettsforlik om samværsordningen plikter den som har barnet boende fast hos seg å medvirke til at samvær finner sted. Hvis samværet ikke gjennomføres i tråd med dommen eller rettsforliket, kan samværsforelderen kreve tvangsfullbyrdelse av samværsretten.

Tvangsfullbyrdelse av samværsretten

Dersom samvær ikke gjennomføres i tråd med dom eller rettsforlik, kan samværsforelderen be om at tingretten ilegger bostedsforelderen en tvangsbot for hver gang samværsordningen ikke blir respektert.

Fakta

Tvangsbot vil ikke fastsettes i de tilfeller oppfyllelse av samværsretten er umulig. Et eksempel på at samvær er umulig kan være togstans eller at flyet er kansellert.

Fri rettshjelp i foreldretvister

I foreldretvister kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om foreldretvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring