Kan man trekke tilbake begjæring om tvangssalg i et sameie?

Nylig kom Høyesterett med ny avgjørelse om tvangsoppløsning av et boligsameie. I saken tok Høyesterett stilling til to spørsmål;

For det første om en begjæring om tvangsoppløsning av et boligsameie kan trekkes tilbake etter at tingretten har vedtatt at eiendommen skal legges ut for tvangssalg. For det andre måtte retten ta stilling til om et krav om seksjonering av en eiendom går foran et krav om tvangsoppløsning.

Krangel i sameiet

I saken for Høyesterett eide tre personer en bolig i sameie. De bodde i hver sin del av eneboligen. Etter en stund begjærte to av partene tvangsoppløsning av boligsameie. Da begjæringen ble fremsatt hadde den siste parten ingen innsigelser mot oppløsningen. Tingretten fattet derfor en kjennelse om at boligen skulle selges. Under behandlingen i rettsvesenet ønsket de begjærende partene å trekke begjæringen om oppløsning og fremmet et krav om seksjonering av eneboligen istedenfor.

Fakta

Enhver sameier kan kreve at et sameie skal oppløses, jf. sameieloven § 15. Dersom tingen ikke kan deles uten skade, skal tingen selges etter reglene om tvangssalg.

Endringer avhendingsloven Ferdigattest

Begjæring om tvangssalg kan trekkes tilbake

Høyesterett tok utgangspunkt i det grunnleggende prinsippet om at partene til en tvist selv disponerer saken. Det er derfor i utgangspunktet opp til partene om det skal bli en rettsak og om et søksmål skal trekkes. For Høyesterett var spørsmålet om det var holdepunkter for å fravike dette utgangspunktet i saker om oppløsning etter sameieloven § 15.

Høyesterett kom til at systemet var balansert slik at den som trekker en begjæring om tvangsoppløsning normalt må dekke de andre partenes omkostninger. På denne måten er systemet balansert og retten fant ikke grunner til at partene ikke skulle kunne trekke en begjæring om tvangsoppløsning.

Seksjonering foran tvangsoppløsning?

Fakta

Seksjonering er at en bolig deles opp i ulike seksjoner og boligsameiet går over til et seksjonssameie. Den juridiske sammensetningen av et seksjonssameie er annerledes enn et alminnelig boligsameie og er underlagt eierseksjonsloven.

Seksjonering gis forrang

Eierseksjonsloven § 9 gir en sameier en ensidig rett til å kreve boligsameiet seksjonert. Bestemmelsen trådte i kraft i 2018 og var en nokså ny lovfesting av et alternativ til tvangsoppløsning. Høyesterett kom til at et krav om seksjonering i utgangspunktet vil gis forrang foran et krav om tvangsoppløsning. Det må vurderes konkret om en igangsatt tvangsoppløsning gir en sameier tungtveiende grunner til å motsette seg seksjonering.

Konklusjon

Høyesterett konkluderte med at både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert loven feil. De tidligere avgjørelsene ble opphevet og saken sendt tilbake til tingretten for en ny vurdering, med riktig lovforståelse.

Du kan lese avgjørelsen i sin helhet her.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål om tvangsoppløsning, tvangssalg eller seksjonering?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har flere advokater som er eksperter på eiendomsrett og som kan hjelpe deg med din sak.

Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og du får derfor en uforpliktende evaluering av din sak.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring