Har det oppstått uenigheter i sameiet? Vi har spesialiserte advokater som kan hjelpe deg med oppløsning og krav tilknyttet sameier.

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

innløsning tomtefeste, markedsføring, boligsalg, forbruker

Dette hjelper vi deg med

Et sameie oppstår når to eller flere eier noe sammen. Ofte er sameier knyttet til boliger, men det kan like gjerne være sameie i en bil eller andre gjenstander. I et sameie er utgangspunktet at alle eier en lik del hver og at alle har bruksrett til tingen. Når flere mennesker eier noe sammen kan det fort oppstå uenigheter om hvordan tingen blant annet skal brukes eller vedlikeholdes.

 • Stiftelse av sameie
 • Bruk av sameietingen
 • Misbruk av sameietingen
 • Salg av sameiedelen
 • Oppløsning av sameiet
 • Forkjøpsrett av sameiedeler
 • Vedlikehold av sameietingen

Hva er et sameie?

Et sameie oppstår noe to eller flere eier noe sammen. Det vanligste er at sameie stiftes ved en skriftlig avtale eller en kontrakt. Sameie kan også oppstå mindre frivillig som ved arv, dersom to eller flere arver for eksempel en bolig sammen. Som hovedregel kan partene i et sameie selv avtale hvilke regler som gjeler i sameiet og hvordan de skal bruke og ivareta tingen. Dersom det ikke er inngått noen avtale reguleres spørsmålene i bakgrunnsretten, her vil særlig sameieloven være av interesse.

Bruk av sameietingen

Utgangspunktet er at partene avtaler hvordan tingen skal brukes. Dersom det ikke er avtalt noe spesielt skal alle kunne bruke tingen til det som den vanligvis er brukt til. Bruken begrenser seg til at ingen må bruke tingen i større utstrekning enn sameierens del eller slikt at den er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for de andre sameierne. Sameierens andel anses som like store, med mindre det finnes holdepunkter for noe annet. Det som kan tale for en annen fordeling er blant annet avtale, innskutte verdier eller nedlagt innsats.

Salg av sameietingen

Som deleier i et sameie har du i utgangspunktet rett til å selge hele eller noe av din sameiedel til hvem du vil. Det kan være unntak fra dette utgangspunktet dersom sameiet har avtalt noe annet eller delen er en rettighet som ligger til fast eiendom, typisk veirett. Dersom du ønsker å selge en del av en veirett må du også selge en tilsvarende del av den faste eiendommen.

 

For enkelte sameieting kan det være vanskelig eller umulig å realisere verdien av en del av sameiet uten at hele sameiet blir solgt. Som en sikkerhetsventil i slike tilfeller har alle sameiere en lovfestet rett til å oppløse sameiet og slik frigjøre den kapitalen som var bundet opp i tingen.

Ulike sameier

Det finnes mange ulike typer sameieformer. Enkelte av de ulike typene har egne særregler for sameie. Noen av de sameieformene som skiller seg fra et ordinært sameie er eierseksjonssameier og borettslag.

Saker vi kan hjelpe deg med

samboerkontrakt, samboeravtale, masseoppsigelse, undersøkelsesplikt, ekspropriasjon, konkurranseklausuler, avsavnsrenter, avhjelp, arbeidstillatelse, forbrukerkjøpsloven

Stiftelse av sameie

Stiftelsesdokumenter kan lønne seg i de fleste sameier, i enkelte former er det også påbudt. Osloadvokatene kan bistå helt fra skapelsen av sameiet.

samvær, næringslokale, opplysningsplikt, undersøkelsesplikt, eiendom, neste generasjon

Bruk av sameietingen

Alle sameierne kan bruke tingen til det den var ment for, eller til det slike ting blir brukt til etter utviklingen i samfunnet.

Misbruk av sameietingen

Sameiere som misbruker sin rådighet i sameietingen enten juridisk eller faktisk kan kreves utløst. Det vil si at deres andel blir tvangssolgt.

bilkjøp, bilansvaret, rekkevidde, elbil, bil, feil, mangler

Salg av sameiedelen

Sameiere har i utgangspunktet rett til å selge hele eller noe av sin sameiedel til hvem man vil.

overvann

Oppløsning av sameiet

Uavhengig av størrelse på andel har hver sameier i utgangpunktet en rett til å oppløse sameiet slik at hele tingen kan selges samlet. De resterende sameierne vil ha forkjøpsrett i en slik situasjon.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, oppsagt, ugyldig, ansettelse, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav, arbeidsevne, arv, fond, aksjer, konkurs, tapsbegrensningsplikt, oppdragstaker, opplysningsplikt, arver, fetter, boligkjøp, eiendomsmegleren, opplysningsplikt

Forkjøpsrett av sameiedeler

Dersom en sameiedel skifter eier har de andre medeierne forkjøpsrett til delen. Man har ikke forkjøpsrett dersom delen blant annet overtas av en ektemake.

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak

Vedlikehold av sameietingen

Hver sameier skal bruke tingen pent. Sammen har alle sameiere krav på at tingen skal bli holdt forsvarlig vedlike. Kostanden for vedlikehold skal i utgangspunktet deles mellom sameierne etter hvor stor del de eier.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Hvem eier egentlig sameiets garasje?

  En privateid bygård i Oslo med tilhørende garasje ble på 1980-tallet omdannet til sameie. Kvinnen som eide gården ønsket å etablere et sameie for å kunne selge ideelle andeler til beboere som så ble ordinære sameiere med en bestemt sameieandel. Alle seksjonene ble etter hvert solgt og den opprinnelige eieren beholdt selv to seksjoner. Det oppstod i 2005 tvist om hvem som hadde eiendomsrett eiendommens garasje. Sameiet hevdet at hele eiendommen ble omgjort til sameie og at dette også omfattet dens garasje. Tidligere eier bestred kravet og anførte at garasjen aldri ble overført til sameiet.

  Retten uttalte at selv om sameiet hadde stått for det ytre vedlikehold av garasjen og betalt strøm, kunne ikke dette rokke ved den felles forståelse av at kvinnen var eier alene. Retten la med dette til grunn at partenes opptreden klart ga uttrykk for en entydig felles oppfatning om at sameiekontrakten skulle forstås slik at garasjen med oppstillingsplasser ble beholdt av kvinnen i 1981. Dette ble avgjørende for avtaleforholdet til tross for kontraktens ordlyd. Retten konkluderte med at avtalen om oppretting av sameiet i 1981 innebar at opprinnelig eier holdt garasjen tilbake.

 • Sameietingen var ikke misbrukt

  Etter arv var fire søsken sameiere i foreldrenes gård. Det oppstod uenigheter mellom sameierne om bruken av eiendommen. Det endte med at de tre øvrige sameierne tok ut begjøring om tvangssalg av siste sameiers andel. Saken endte i lagmannsretten.

  For lagmannsretten fremstod det klart at kravet om utløsing hovedsakelig var en reaksjon på sameierens egenrådighet og manglende samarbeidsevne/vilje som sameier. Sameieren hadde unnlatt å varsle de øvrige eierne om tiltak han hadde satt i gang på gården. Retten ga mannen medhold i at manglende varsel ikke var tilstrekkelig for å føre til tvangssalg av hans del av sameiet.

Våre advokater

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på sine tjenester. Hver sak er individuell, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om oppdrag.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

Dersom du står i en sameietvist vil som hovedregel innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Forsikringen gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring