Hvilke unntak gjelder fra forbudet mot innleie?

Den 1. april 2023 trådte forbudet mot innleie fra bemanningsforetak til arbeid av midlertidig karakter i kraft. Dette innebærer omfattende begrensninger for virksomheter med varierende oppdragsmengde. Det fins imidlertid enkelte unntak fra forbudet mot innleie, som du vil få presentert i denne artikkelen.

håndverkere, reguleringsplan, innleie

Forbudet mot innleie

Forbudet mot innleie innebærer at det ikke lenger er adgang til å leie inn personell fra bemanningsforetak med grunnlag i at “arbeidet er av midlertidig karakter”. For mange bedrifter innebærer dette en stor begrensning, ettersom det etter lovendringen i utgangspunktet kun vil være adgang til å leie inn arbeidskraft i vikariattilfeller. Det fins imidlertid enkelte unntak, som for arbeidstakere med spesialkompetanse og det såkalte tariffavtaleunntaket, som innebærer at innleie likevel vil være lovlig i gitte tilfeller.

Arbeidstakere med spesialkompetanse

Det gjelder et unntak fra innleieforbudet for helsepersonell. Videre er det vedtatt i forskrift at innleie fra bemanningsforetak er tillatt når det gjelder innleie av arbeidstakere med “spesialkompetanse” som skal utføre “rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt”. Om begrepet “spesialkompetanse” er det i forarbeidene uttalt at dette innebærer at de innleide arbeidstakerne må ha spesialisert kunnskap eller ekspertise innenfor et gitt fagområde, som det ikke kan forventes at virksomheten selv besitter. Det stilles ikke krav om formell kompetanse, og kravet kan derfor også være oppfylt når arbeidstakers spesialkompetanse er tilegnet gjennom erfaring.

I forhold til kravet om at arbeidet må gjelde “rådgivnings- og konsulenttjeneste” er det i forarbeidene uttalt at dette i hovedsak omfatter tradisjonelle rådgivnings- og konsulenttjenester, som for eksempel økonomi, juss, utvikling av programvare og IKT-løsninger, organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning. Det er imidlertid presisert i forarbeidene at regelen ikke begrenser seg til visse bransjer eller fagfelt, og at rådgivnings- og konsulenttjenester derfor kan omfatte rådgivning innen alle fagfelt.

Videre er det et krav om at det må gjelde et “klart avgrenset prosjekt”. Med dette siktes det til at det må være tale om et konkret, midlertidig og klart avgrenset prosjekt. I forarbeidene er det uttalt at det bør innfortolkes et krav om at arbeidet som skal utføres av den innleide, i art skiller seg noe fra det virksomheten normalt driver med. Dette betyr imidlertid ikke at virksomheten ikke kan ansette personer med samme faglige bakgrunn som deres faste ansatte.

Fakta

Hvis det foreligger et varig behov for spesialkompetanse, vil ikke innleie være lovlig. Da må arbeidstakeren ansettes direkte. Videre tillater ikke bestemmelsen innleie av spesialkompetanse for å avhjelpe såkalte arbeidstopper som ligger innenfor virksomhetens ordinære drift.

Unntak fra forbudet mot innleie

Etter vårt syn er unntaket relativt vagt definert, noe som gir virksomhetene selv rom for å vurdere om unntaket kommer til anvendelse. Det er imidlertid viktig at arbeidsgiveren foretar en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og dokumenterer dette slik at vurderingene er etterprøvbare ved eventuell kontroll av myndighetene.

Tariffavtaleunntaket

Det er fortsatt lov med innleie fra bemanningsforetak dersom innleiebedriften er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett (fagforening med minst 10 000 medlemmer), og det inngås en skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidskategori innleien gjelder.

Tidligere var det antatt at arbeidstakere som den tillitsvalgte representerer må være organisert i en tradisjonell fagforening, og at det derfor har vært vanskelig å oppnå en slik representasjon i virksomheter med lavere organisasjonsgrad. Nå har imidlertid arbeids- og inkluderingsministeren uttalt at tillitsvalgtbegrepet også gjelder for representanter for arbeidstakere uten organisasjonsmessig tilknytning. Det betyr at tillitsvalgte som representerer arbeidstakere som ikke er organiserte kan supplere avtalen med de fagorganiserte tillitsvalgte.

Totalforbud mot innleie til bygningsarbeid i Oslo-regionen

Merk at det fra det same tidspunktet ble innført et totalforbud mot innleie til bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. For slikt arbeid vil ingen av unntakene kunne gjøres gjeldende.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring