Gaver av uskifteformuen – Ny dom fra Høyesterett

For en gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo er det visse begrensninger i retten til å gi gaver. Den lengstlevende ektefellen kan ikke uten samtykke fra arvingene gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Det har i underrettspraksis og juridisk teori vært antydet hvor en slik “misforholds-grense” ligger, uten at spørsmålet har vært behandlet av Høyesterett. Den 9. november 2022 ava Høyesterett en dom i en sak hvor spørsmålet ble behandlet.

gaver, uskifte, NAV, offentlig skifte, testament, arvepakt, samboers død, forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Gavesalg likestilles med gaver

En gave er en vederlagsfri formuesoverføring som har til hensikt å berike mottakeren. Gavesalg likestilles med gaver. Et gavesalg er når man kjøper en gjenstand til underpris. Det vil si at man overdrar en gjenstand mot et vederlag som er større enn symbolsk, men lavere enn markedspris. Et eksempel på et gavesalg kan være at lengstlevende ektefelle bytter sin verdifulle bolig mot en av barnas mindre leiligheter.

Ny dom fra Høyesterett

Saken handlet om en far som gikk bort i 2021, og hadde sittet i uskiftet bo i 22 år. I løpet av uskifteperioden fikk faren en ny samboer, som hadde tre barn. De kjøpte en bolig sammen hvor faren eide 1/3 av boligen. Da den nye samboeren gikk bort kjøpte faren boligen til full markedspris. Det ble ikke tatt hensyn til at han allerede eide 1/3 del av boligen. Kjøpet utgjorde derfor en gave fra uskifteboet til samboerens arvinger på 2 150 000 kr.

Stod gaven i misforhold til uskifteformuen?

Høyesterett bekreftet det som hittil har vært antatt i juridisk teori. Vurderingen av om gaven står i misforhold til uskifteformuen skal ta utgangspunkt i en matematisk beregning. Beregningen skal ta utgangspunkt i nettoverdien av hele boet, inkludert den delen som opprinnelig tilhørte gjenlevende. Det er verdien på gavetidspunktet som er avgjørende, ikke for eksempel verdien da uskiftet ble etablert.

Høyesterett uttalte at det gir en viss veiledning å bygge på en “faresone” i området 10-30 % av uskifteformuen. Dette betyr at hvis verdien av gaven tilsvarer over 30 % av uskifteformuen vil den nesten alltid kunne omstøtes. Gaver under 10 % av boets verdi vil sjeldent kunne omstøtes. Det må foretas en konkret vurdering, hvor særlige omstendigheter kan føre til en annen løsning.

Fakta

Høyesterett slo fast at flere gaver til samme mottaker av en viss størrelse, må kunne kumuleres. Det må også være anledning til å trekke inn tidligere gaver i helhetsvurderingen, dersom de fremstår som en del av arveoppgjøret. Tidligere utdelinger bør korrigeres for endringer i pengeverdien.

Innholdet i den konkrete vurderingen

Høyesterett fastholdt at den matematiske vurderingen bare er et utgangspunkt, og at det alltid må foretas en konkret vurdering. Ved vurderingen vil det være sentralt om gavedisposisjonen fremstår som et “misbruk av gjenlevendes råderett over uskifteformuen”. Formålet med gaven og hvem den er gitt til vil ha betydning for vurderingen. Videre er det relevant å se hen til om boet har steget eller sunket i verdi i uskifteperioden. Har boet steget i verdi er det grunn til å tillate større gaver, enn når boet har sunket i verdi.

Høyesterett kom til at gaven ikke stod i misforhold til boet

I den konkrete vurderingen la Høyesterett vekt på at gaven utgjorde 20 % av verdien av uskifteboet. Dersom man tok hensyn til en tidligere utdelingen til arvingene, og justerte beløpet for prisutviklingen, utgjorde gaven kun 16 % av uskifteformuen. Dette talte for at gaven ikke stod i misforhold til uskifteformuen.

Videre ble det lagt vekt på at faren hadde sittet i uskiftet bo i mange år, og at boet hadde økt vesentlig i verdi i denne perioden. Faren hadde derfor forvaltet uskifteboet på en alminnelig god måte. Det ble også lagt vekt på at at arven barna satt igjen med, ikke var langt unna det de ville hatt krav på dersom faren hadde valgt å skifte boet da moren gikk bort. Høyesterett konkluderte derfor med at gaven på 16 % av boet ikke stod i misforhold til uskifteformuen.

Vi anbefaler å bruke advokat

Etter vår vurdering gir Høyesterett ingen vesentlig veiledning utover det som allerede har vært antatt i juridisk teori. At Høyesterett ikke grep sjansen til å gi klarere rammer er etter vårt syn skuffende. Når slike gaver må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, hvor det legges opp til justering basert på tidligere utdelinger og inflasjon, kan det bli kompliserte vurderinger. Vi anbefaler derfor å bli bistått av advokat. Ved bruk av advokat sikrer du en rettferdig løsning for alle parter.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arvesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring