Forbud mot diskriminering ved utleie av husrom

Husleieloven § 1-8 oppstiller er forbud mot diskriminering ved utleie av husrom. Ved diskriminering kommer reglene i likestillings- og diskrimineringsloven til anvendelse.

diskriminering

Forbud mot diskriminering

Forbudet mot diskriminering innebærer at det ved utleie av husrom ikke kan legge vekt på kjønn, graviditet, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. Forbudet omfatter utleie av alle typer husrom, og uavhengig av hvem som er utleier.

Diskrimineringsforbudet gjelder ikke bare ved inngåelsen av leiekontrakt, men også under leiekontraktens løpetid. Diskrimineringsforbudet omfatter opptak i husstand, framleie, personskifte/overdragelse, samt opphør av leieforholdet.

Unntak fra diskrimineringsforbudet

Diskrimineringsforbudet gjelder ikke dersom utleier selv bor i boligen som skal leies ut. Dette regnes som personlige forhold, og hensynet til privatlivet tilsier derfor at det ikke omfattes av diskrimineringsforbudet. Det er imidlertid ikke lov å annonsere utleie med diskriminerende innhold.

Bevisbyrde

Dersom det er grunn til å tro at diskriminering er skjedd, er det utleier som må sannsynliggjøre at den påståtte diskriminering ikke har funnet sted. Dette kalles omvendt bevisbyrde, og innebærer at det ikke er den som mener seg diskriminert som må bevise diskrimineringen. Det er den som angivelig har diskriminert som må bevise sin uskyld.

Erstatningsansvar

Brudd på husleielovens bestemmelser om forbud mot diskriminering, kan medføre erstatningsansvar for utleier. For at leietaker skal ha krav på erstatning, må flere vilkår være oppfylt.

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det alminnelige ansvarsgrunnlaget er culpa, og innebærer at utleier i det konkrete tilfelle må ha opptrådt uaktsomt eller i strid med normal handlemåte. I tillegg må den som har blitt utsatt for diskriminering kunne påvise et økonomisk tap. Dette kan for eksempel være at vedkommende har måttet leie et annet leieobjekt til høyere pris. Videre kreves det at det foreligger adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget. Det vil si at det økonomiske tapet må være en påregnelig følge av diskrimineringen.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Vi anbefaler å bruke advokat!

Har du blitt utsatt for diskriminering eller trakassering anbefaler vi å ta kontakt med advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i diskriminering. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Advokaten vil sørge for at du og dine interesser blir ivaretatt, samt stå for all kontakt med den som har diskriminert deg.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

 

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring