Erstatning for tapt inntekt etter yrkesskade

Har du har fått en skade på jobb, kan dette føre til at du må være borte fra arbeidet i en kortere eller lengre periode. Da kan du ha krav på erstatning for inntektstapet ditt. I denne artikkelen gir våre advokater råd om hva du bør gjøre for sikre deg riktig erstatning dersom du er utsatt for en yrkesskade.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade

Fakta

En yrkesskade er en skade som skyldes en arbeidsulykke. En arbeidsulykke er en plutselig og uventet ytre hending som skjer mens du er i arbeid.

Tapt inntekt

Ofte vil du være fraværende fra arbeidet i en tid etter yrkesskaden har inntruffet. I denne tiden får du derfor mindre lønn enn hva du normalt får. Du vil da ha lidd ett inntektstap i denne perioden.

Etter en arbeidsulykke kan du også ha mindre arbeidsevne over en lengre periode i fremtiden, kanskje resten av arbeidslivet. I slike tilfeller vil du ha et fremtidig tap i inntekten.

Erstatning for tapt inntekt

Hovedregelen er at den skadelidte skal ha full erstatning. Dette betyr at du skal stilles økonomisk som om arbeidsulykken ikke hadde skjedd. For at du skal få full erstatning må erstatningen omfatte alle negative økonomiske konsekvenser som står i adekvat årsakssammenheng med arbeidsulykken.

Du vil derfor ha krav på erstatning for både den inntekten som er tapt og den inntekten du vil tape i fremtiden, så lenge årsaken til inntektstapet er arbeidsulykken.

drøftelsesmøte 15-1,

Omfanget av fremtidig inntekt

Et særlig spørsmål om tap av fremtidig inntekt er hvilket omfang en slik erstatningspost er på. Det vil gå noe tid fra en skade inntreffer til det økonomiske oppgjøret for yrkesskaden skjer. Når oppgjøret skjer vil all tapt inntekt frem til dette tidspunktet være et lidt inntektstap. Fremtidig inntektstap er tapet i inntekten som du vil ha i tiden etter det økonomiske oppgjøret.

I utregningen av fremtidig inntektstap regnes tapet fra det økonomiske oppgjøret frem til pensjonsalder. Det fremtidige inntektstapet betales gjerne som et engangsbeløp.

Revidering av beregningen for fremtidig inntektstap

Det hender at beregningen av fremtidig inntektstap er større enn antatt ved det økonomiske oppgjøret for yrkesskaden. Ofte vil det økonomiske oppgjøret fra forsikringsselskapets være “et endelig oppgjør”. Den klare hovedregelen er at et endelig oppgjør ikke kan revideres senere. Derimot er det adgang til å revidere et endelig erstatningsoppgjør dersom  det vil være “urimelig” å opprettholde avtalen, jf. avtaleloven § 36 første ledd.

Det er ikke enhver endring i arbeidsevnen som kan føre til revisjon av det økonomiske oppgjøret. Det er et vilkår at oppgjøret må være urimelig sett opp mot slik forholdene faktisk har blitt.

Ved vurderingen av om oppgjøret er urimelig skal det blant annet tas hensyn til avtalens innhold, parenes stilling, forholdene ved avtalens inngåelse, senere inntrådte forhold og andre omstendigheter.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen mine advokatutgifter?

Ja, som regel dekkes advokatutgiftene dine av forsikringsselskapet. Advokatutgiftene er nemlig en del av ditt tap som du ikke ville hatt uten skaden på samme måte som legeutgifter og liknende. Kravet sendes til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring hos.

Kan jeg få gratis advokathjelp i yrkesskadesaker?

Våre advokater i Osloadvokatene vil sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper dermed som å dekke advokatutgifter med egne midler, selv ingen egenandel.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

– Kompetanserik advokat. Har kunnskap og er veldig nøye. Hun er organisert og tilgjengelig. Hun forklarer godt om prosessen i saken. Veldig god støtte og profesjonell. Seriøs og ansvarlig.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring