Erstatning for merutgifter etter yrkesskade

En yrkesskade kan føre med seg mange og omfattende uforutsette utgifter. Hvilken rett har du til å kreve erstatning for slike merutgifter etter en yrkesskade?

Fravær oppsigelse, Utestengt fusk, Yrkessykdom krav, Utgifter yrkesskade

Fakta

En yrkesskade er en skade som skyldes en arbeidsulykke. En arbeidsulykke er en plutselig og ytre hending som skjer mens du er i arbeid.

Hva er merutgifter?

Merutgifter er kostander du ikke ville hatt om du ikke hadde blitt skadet med yrkesskaden. Vilkåret for at merutgifter skal dekkes er at de er nødvendige og rimelig, samt at de står i årsakssammenheng med arbeidsulykken som førte til yrkesskaden.

Hvilke merutgifter kan du kreve dekket? Noen eksempler på utgifter som dekkes, er utgifter til:

  • Lege og annet helsepersonell
  • Transport
  • medisiner
  • Ombygging av bolig
  • Omsorgstjenester
  • Advokatkostander

Fravær oppsigelse, Utestengt fusk, Yrkessykdom krav, Utgifter yrkesskade

Hvem skal kravet rettes mot

Når du er påført en yrkesskade kan kravet rettes både mot arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV. Du er alltid beskyttet av forsikringsselskapet ettersom arbeidsgiver plikter å tegne slik forsikring. Dersom arbeidsgiver ikke tegner forsikring vil alle forsikringsselskapene dekke dine krav før de deretter krever regress fra arbeidsgiver, ettersom han har brutt sin plikt til å tegne forsikring.

Fra NAV vil du kunne ha krav på ulike ytelser. Du kan lese mer her om ulike ytelser du vil ha krav på.

Fremtidige merutgifter

Det økonomiske oppgjøret etter en yrkesskade vil skje en stund etter at yrkesskaden inntreffer. Utgifter frem til det økonomiske oppgjøret er påførte utgifter. Det kan hende du også i tiden etter det økonomiske oppgjøret kommer til å ha økte utgifter som følge av yrkesskaden. Dette kalles fremtidige merutgifter.

Slike fremtidige merutgifter er også dekket av yrkesskadeerstatning. Det vil gjøres en vurdering av hvilke merutgiftene du vil ha fremover i tiden etter det økonomiske oppgjøret, og disse vil da være en del av utbetalingen i det økonomiske oppgjøret. Slike merutgifter utbetales ofte som en engangssum.

Revidering av det økonomiske oppgjøret

Ettersom tiden går etter det økonomiske oppgjøret, kan det vise seg at merutgiftene ble større enn antatt. Kan du kreve disse økte kostandene erstattet?

Ofte er det økonomiske oppgjøret et “endelig oppgjør”. Det betyr at du ikke skal få ytterligere erstatning utover det avtalte oppgjøret. Det rettslige utgangspunktet er derfor at du ikke kan kreve disse merutgiftene dekket.

Det er derimot en lovfestet adgang til å kreve revisjon av et endelig erstatningsoppgjør dersom det vil være urimelig å opprettholde avtalen, jf. avtaleloven § 36 første ledd.

Det er ikke enhver endring i kostander som kan føre til revisjon av det økonomiske oppgjøret. Det er et vilkår at oppgjøret må være urimelig sett opp mot slik forholdene faktisk har blitt.

Ved vurderingen av om oppgjøret er urimelig skal det blant annet tas hensyn til avtalens innhold, parenes stilling, forholdene ved avtalens inngåelse, senere inntrådte forhold og andre omstendigheter.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen mine advokatutgifter?

Ja, som regel dekkes advokatutgiftene dine av forsikringsselskapet. Advokatutgiftene er nemlig en del av ditt tap som du ikke ville hatt uten skaden på samme måte som legeutgifter og liknende. Kravet sendes til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring hos.

Kan jeg få gratis advokathjelp i yrkesskadesaker?

Våre advokater i Osloadvokatene vil sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Den som er skadet slipper dermed som å dekke advokatutgifter med egne midler, selv ingen egenandel.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring