Ekspropriasjon av private aktører

For at et prosjekt skal kunne gjennomføres er det avgjørende at eiendommen er tilknyttet infrastruktur som vei, vann- og avløp. En eiendomsutvikler kan i enkelte tilfeller ekspropriere rettigheter og areal for å sikre gjennomføring av et prosjekt.

ekspropriere

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon innebærer at man blir tvunget til å gi fra seg eiendomsrett eller andre rettigheter mot full erstatning. Det vanligste er at det er stat, fylkeskommunen eller kommunen som gjennomfører ekspropriasjon. Ekspropriasjon kan imidlertid også gjennomføres av private aktører.

Plan- og bygningsloven § 16-5 gir private adgang til å ekspropriere grunn eller rettigheter for å sikre adkomst, avløpsanlegg, fellesareal og parkbelte i industriområde. Vilkåret for dette er at kommunestyret samtykker til det. Dersom vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt, fatter kommunestyret ekspropriasjonsvedtak som gir utvikler rett til å ekspropriere areal eller rettigheter. Utvikleren kan da gjennomføre ekspropriasjonsprosessen i egen regi, uten at det er kommunen selv som må ekspropriere med et etterfølgende salg til utvikleren.

Fakta

For å få samtykke til ekspropriasjon, må tiltaket være mer til gagn enn skade. Det innebærer at det må foretas en bred interesseavveining der skade og vinning må vurderes i forhold til hverandre.

Andre ekspropriasjonshjemler

I spesiallovgivningen finnes det flere hjemler for privat ekspropriasjon. Særlig aktuell er veglova § 53. Denne bestemmelsen gir private aktører adgang til å ekspropriere grunn eller rettigheter for å sikre privat vei til sin eiendom. Ekspropriasjon etter veglova kan fattes uten samtykke fra kommunestyret og uten reguleringsplan. Det kreves imidlertid et ekspropriasjonsvedtak fattet av jordskifteretten i skjønnssak.

Gjennomføring av ekspropriasjon

De aktuelle arealene kan ikke tiltres før ekspropriasjonsvedtak er fattet og det foreligger et rettskraftig skjønn, eller det er inngått en avtale om forhåndstiltredelse. Dette innebærer at det tar tid før eventuelle anleggsarbeid kan igangsettes. Det vil derfor lønne seg å starte tidlig med å kartlegge og sikre seg nødvendige rettigheter til annen grunn.

Erstatning

Ved ekspropriasjon har man krav på full erstatning. Dette innebærer at man har krav på å få dekket sitt økonomiske tap. Utmåling av erstatning byr ofte på kompliserte spørsmål. Det anbefales derfor at du kontakter advokat til å se på saken din. Advokaten vil rådgi deg om hvordan du best bør gå frem, og sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Den som eksproprierer må dekke den andre partens nødvendige kostnader i forbindelse med saken. Det betyr at den andre parten har krav på å få sine advokatutgifter dekket. Selv om det er eksproprianten som betaler dine utgifter til advokat, står du fritt til å velge den advokaten du vil. Det er dermed ingen grunn til å la være å bli bistått av en erfaren advokat ved ekspropriasjon.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring